Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018 với tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả"

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả". Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thựchiện Nghị quyết, nhất là các nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH được nâng lên.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sau tết Nguyên đán tại huyện Tân Uyên (ảnh: TP)
Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh ổn định, đồng thuận với chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là các hoạt động mừng Đảng mừng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tuyên truyền sâu đậm, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn, nổi bật là đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 10 năm thực Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”; kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017;... 

Cùng với quán triệt, học tập, các cấp ủy đảng đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 22/01/2018 thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 22/01/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 06/3/2018 thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 06/3/2018 về luân chuyển cán bộ. 

Công tác tổ chức, cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chế độ chính sách được thực hiện đúng quy trình. Tăng cường công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên (giải thể 01 đảng bộ cơ sở để thành lập chi bộ cơ sở, giải thể 01 chi bộ cơ sở; giải thể 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; kết nạp 221 đảng viên); khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2017, tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018 (khen thưởng cho 8 tập thể, 26 cá nhân; tặng huy hiệu Đảng cho 75 đảng viên). Thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ thường xuyên và đi công tác nước ngoài theo quy định.

 
13 4 18
Hội nghị công tác tổ chức, cán bộ năm 2018

Sớm triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; chú trọng thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phán ánh (UBKT Tỉnh ủy thực hiện 3 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát đối với 13 tổ chức đảng và 3 đảng viên; cấp ủy, UBKT cấp dưới đã kiểm tra 56 tổ chức đảng, 8 đảng viên; giám sát 2 đảng viên; đình chỉ sinh 7 đảng viên, thi hành kỷ luật 33 đảng viên; khảo sát nắm tình hình 3 đơn đối với 4 đảng viên). Triển khai Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 263-QD/TW của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; tổng kết thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Xây dựng Quy định về lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch bổ sung thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Thống kê kết quả bảo vệ người dân chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên. Tham gia ý kiến Đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”; tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện chủ trương thí điểm thành lập và hoạt động tổ dân vận bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo ban hành kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018; xây dựng Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

HĐND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, tập trung tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát đối với các cấp, các ngành trong thực hiện nghị quyết và các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chất vấn, kiến nghị của cử tri. Các ban HĐND tỉnh triển khai 03 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; việc giao đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức thực hiện trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 - 2017. Thường trực HĐND phối hợp với UBND thống nhất giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

UBND các cấp sớm cụ thể hoá và triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ và các nghị quyết của HĐND các cấp. Tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ngay từ đầu năm. Chỉ đạo các cấp, các ngành sâu sát, cụ thể công việc ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, cơ sở; đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị; tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 
14 4 18
Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tích cực hướng về cơ sở (ảnh: MC)

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QD/TW, ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động trong hệ thống MTTQ và các cấp hội, hội viên. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018...

Cùng với những kết quả, hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh quý I/2018 vẫn còn những yếu kém. Công tác tham mưu, tính chủ động trong phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và thực hiện một số nhiệm vụ của một số sở, ngành với địa phương, cơ sở còn hạn chế, có việc còn chậm. Một số ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân và hoạt động đối thoái với nhân dân, chậm giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số cơ quan, địa phương còn chậm...

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết liệt các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh tại cơ sở, đảm bảo ổn định chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017. 

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển cán bộ chuẩn bị nguồn nhân sự nhiệm kỳ tiếp theo. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát triển tổ chức đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Tác giả bài viết: La Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down