Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2017 đạt hiệu quả thiết thực

6 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực; góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10
Ngay từ đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn, bằng nguồn lực và cách làm phù hợp, cùng với sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân từng bước biến chủ trương thành hiện thực. Triển khai nghiêm túc chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tăng cường giáo dục lý luận chính trị, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; tích cực nghiên cứu, nắm bắt, tham mưu định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tăng cương các hoạt động kiểm tra, khảo sát công tác khoa giáo ở cơ sở, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh... Qua đó, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội, cổ vũ, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên tất cả các lĩnh vực theo yêu cầu của Trung ương đạt hiệu quả thiết thực, trong đó đáng chú ý là tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020... Đặc biệt, đã kịp thời xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện. Tổ chức bộ máy và cán bộ của tỉnh tiếp tục được kiện toàn và sắp xếp theo quy định; hoàn thành kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức năm 2016 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai xây dựng phương án quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kịp thời khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, xét tặng huy hiệu Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tích cực kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng, 6 tháng đầu năm kết nạp được 472 đảng viên, thành lập 14 tổ chức cơ sở đảng, 16 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017. Trong đó, tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức của cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, đơn vị; giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của các ban cán sự đảng... Ban hành kế hoạch thực hiện chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nắm, dự báo sát tình hình, phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo ổn định vững chắc an ninh chính trị, an ninh nông thôn, phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo các cấp, các ngành tự kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo quy định. Tập trung lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp, theo kỳ đại hội và sơ tổng kết các chủ trương của Đảng về công tác dân vận; dân vận chính quyền và dân vận hệ thống chính trị được tăng cường gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực.


Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo xã Bản Bo, huyện Tam Đường (ảnh: HT)

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu; các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được tổ chức sát thực và chất lượng hơn gắn với hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết và các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chất vấn của các cấp, các ngành; giám sát chuyên đề, khảo sát nắm tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nghị quyết HĐND tỉnh... UBND các cấp đã khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, nghị quyết của HĐND các cấp; nhất là các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017. Các cấp, các ngành đã chủ động tăng cường sâu sát, cụ thể công việc ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các cơ quan, địa phương, đơn vị đều cơ bản chủ động hơn trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Chủ động phối hợp với các cấp các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nắm tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.

Cung với những kết quả thiết thực trog công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở ở một số nơi chuyển biến chậm. Công tác cải cách hành chính còn chậm; xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công và chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm thấp nhất. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở một số địa bàn hiệu quả thấp.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị theo kế hoạch năm 2017, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 của Tỉnh ủy "Hành động, kỷ cương, hiệu quả". Nắm chắc tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các huyện về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019; tổ chức thành công đại hội đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 - 2022.
6 7 17
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại huyện Tam Đường (ảnh: DH)

Hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện; quy hoạch BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với cán bộ; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Hướng dẫn về khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên. Tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường và thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những khó khăn, bức xúc trong nhân dân, không để khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra và giám sát; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên./.

Tác giả bài viết: La Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down