Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Tính đến nay, toàn tỉnh có 124 cơ quan, tổ chức hành chính, 540 đơn vị sự nghiệp, 30 tổ chức hội; tổng biên chế sự nghiệp hành chính của tỉnh là 20.119 người. Tổ chức bộ máy chuyên môn sau 10 năm chia tách thành lập được củng cố, kiện toàn, sắp xếp cơ bản phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, giúp quá trình chỉ đạo, điều hành thông suốt, thuận lợi. Tuy nhiên, bộ máy một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn, chưa phù hợp, một số chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, bất cập… cần phải được rà soát, điều chỉnh.
Quang cảnh Hội nghị
Chiều 16/4, Tổ công tác chuyên trách rà soát chức năng, nhiệm vu, tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vương Văn Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tổ trưởng tổ rà soát của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức hành chính của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Trường cao đẳng cộng đồng và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua 10 năm chia tách, thành lập, cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn của tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn đảm bảo theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Số lượng đầu mối các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện được sắp xếp cơ bản phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, các đơn vị thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ sót chức năng nhiệm vụ giúp cho quá trình chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến cơ sở được thông suốt, thuận lợi. 

Đến nay, toàn tỉnh có 124 cơ quan, tổ chức hành chính tăng 21 tổ chức; 540 đơn vị sự nghiệp tăng 116 tổ chức; 34 tổ chức hội và tổ chức khác được giao biên chế sự nghiệp tăng 16 tổ chức so với năm 2005. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được củng cố, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng từng bước đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tính đến 31/12/2013, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh là 20.119 người, tăng 10.189 người so với thời điểm năm 2005. Trong đó, biên chế hành chính: 1.958 người, tăng 626 người (năm 2005 là 1.332 người); trình độ chuyên môn: Đại học và trên đại học chiếm 63,48%, cao đẳng chiếm 8,63%, trung cấp chiếm 27,89%. Biên chế sự nghiệp 18.161 người, tăng 9.563 người (năm 2005 là 8.598 người); trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 24,57%, cao đẳng trở xuống chiếm 75,43%.

Tuy nhiên, tổ chức của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả, chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, bất cập. Việc đổi mới một số mặt của công tác cán bộ còn chậm, công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người có đức, có tài.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề: số lượng cán bộ, công chức, nhất là viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập tăng nhanh; cơ chế, chính sách về tiền lương, nhà ở còn bất cập; đổi mới tổ chức bộ máy chưa gắn với việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc tự rà soát, đánh giá tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ yếu tạp trung đề nghị bổ sung biên chế trong khi số biên chế được giao chưa sử dụng hết. Nhiều cơ quan, đơn vị đề nghị chia tách, thành lập thêm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chưa kiên quyết, chủ động đề nghị giải thể, sát nhập các tổ chức, đơn vị hoạt động kém hiệu quả và cắt giảm biên chế không cần thiết.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: việc tiến hành rà soát, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh là việc làm cấp bách nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành phải tiến hành rà soát lại về cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm để tiến hành đổi mới tổ chức, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động ở địa phương, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chuyên môn không phù hợp với vị trí đảm nhiệm. UBND các huyện, thành phố cần kiểm tra số biên chế hiện có để tập trung đánh giá chất lượng, năng lực chuyên môn đào tạo có phù hợp với vị trí công việc được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Tác giả bài viết: Hà Tĩnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down