Hôm nay thứ 2. Ngày 21/05/2018

CHUYÊN MỤC




Tích cực thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019
Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, thực sự là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục phát triển trong giai đoạn 2015 - 2020.

"Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành
tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019"

Năm 2019 cùng với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh Lai Châu tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để thực hiện tốt Chỉ thị, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019), góp phần đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Tập trung cao nhất sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị. Động viên sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Với chủ đề "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019". Trong đó, cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019", gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; 05 nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố.

Thường xuyên quan tâm phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt với tiêu đề sát thực, dễ hiểu, dễ nhớ, thực hiện có hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gương "người tốt, việc tốt" tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

2. Căn cứ mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành phải đề ra được các mục tiêu thi đua, hướng phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn phong trào thi đua với thực hiện các nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và các đoàn thể đang triển khai thực hiện, tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hoàn chỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; với phương châm nông dân "làm chủ, tự giác, tích cực, năng động và sáng tạo" tham gia thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương, làm tiền đề đến năm 2020 toàn tỉnh có 38 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã. Tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về trồng cây cao su, trồng chè, bảo vệ và phát triển rừng.

Phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu đề ra, nhất là chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, các dự án thuộc Nghị quyết 30a của Chính phủ, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường xuất khẩu lao động, nâng cao tính bền vững trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy tổ chức và điều hành của chính quyền các cấp. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, làm tốt công tác đối ngoại. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Tập trung nguồn lực hoàn thành một số công trình trọng điểm chào mừng các sự kiện lịch sử, trọng tâm là: Đẩy nhanh việc chỉnh trang các khu dân cư, tuyến phố văn minh mang đậm bản sắc dân tộc; đầu tư xây dựng một số công trình gắn biển công trình chào mừng các sự kiện lịch sử và trực tiếp phục vụ các hoạt động kỷ niệm: Khu lâm viên thành phố, Bảo tàng tỉnh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Bản Lướt (xã Mường Kim, huyện Than Uyên). Các huyện chọn từ 01 đến 02 công trình trọng điểm, đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn vận động Nhân dân với sự hỗ trợ của Nhà nước lựa chọn và tập trung xây dựng 01 công trình có ý nghĩa thiết thực phục vụ kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân ở địa phương chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019. Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Chú trọng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm cho các hộ gia đình có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vào năm 2019.

Tổ chức cuộc thi viết 110 năm ngày thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới; biên soạn, xuất bản cuốn "Dư địa chí Lai Châu", "Lai Châu 15 năm xây dựng và phát triển" và lịch sử một số địa phương, ngành trong tỉnh; lựa chọn đăng cai một số hoạt động văn hóa - thể thao khu vực các tỉnh Tây Bắc; tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa các dân tộc Lai Châu với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, với 3 tỉnh Bắc Lào vào dịp kỷ niệm.

3. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường hiệu lực trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; đảm bảo chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân; phấn đấu giữ vững các danh hiệu cao quý đã đạt được trong giai đoạn qua, đồng thời lựa chọn, đổi mới nội dung các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, tăng cường nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chú trọng công tác giáo dục truyền thống theo các nội dung tại Hội thảo khoa học "Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lai Châu làm theo lời Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu". Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch...

4. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính. Mở rộng và nâng cao chất lượng cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện đại, tăng tính công khai minh bạch. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc trong Nhân dân; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc; đưa tin, bài về những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và dành thời lượng phát sóng đáng kể để biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020.

Kết thúc phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tổng kết, đánh giá, rút ra những kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

Với tinh thần đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019./.
Ngày 15/11/2017 - 14:13:55
Tác giả: TT -*- Tỉnh uỷ Lai Châu

Thông báo