Hôm nay thứ 7. Ngày 21/04/2018

CHUYÊN MỤC
Từ ngày 28 đến 31-3-1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đã họp tại một địa điểm ở phố Quan Công, Ma Cao (Trung Quốc)
Đại hội diễn ra từ ngày 5-10/9/1960 tại Hà Nội.
Diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
Đại hội diễn ra từ ngày 14-20/12/1976 tại Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 24-27/6/1991 tại Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 27-31/3/1982.
Đại hội diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại thủ đô Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại Hà Nội.
Đại hội diễn ra từ ngày 19-22/4/2001 tại Hà Nội
Đại hội diễn ra từ ngày 12-19/01/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Đại hội diễn ra từ ngày 18-25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội.

Thông báo