Hôm nay thứ 5. Ngày 22/03/2018

CHUYÊN MỤC
Ngày 14/3, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện Đề án cuộc vận động “Toàn dân
Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân các dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn n
Năm 2017, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, đồng bộ theo tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả" và đạt
Sau một năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đ
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 trong điều kiện tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đã tích cực lãnh đạo, ch
Ngày 25/10/2017 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
Trong 2 ngày (28 - 29/12), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính Phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và d
Để đánh giá kịp thời, chất lượng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII sau 1/2 nhiệm kỳ 2015 - 2020; từ đó, rút ra những
Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định 7 nhiệm vụ, 3 chương trình trọng điểm đến năm 2020. Để cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 9 tháng đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể các nhiệm vụ chính trị. Kỷ cương, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của
Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017 của tỉnh trong điều kiện nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, cụ thể các nhiệm
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối hệ thống chính trị, là điều kiện phát huy tốt hơn vai trò của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, để Nhà nước thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì
"Phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...". "Chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng
Quá trình phát triển của tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc, cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nhưng trong điều kiện, tình hình mới, để khai thác tiềm năn
Mục tiêu của tỉnh là tập trung phát triển du lịch dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đại phương với các loại hình du lịch cộng đồng gắn với giá trị văn hóa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; du lịch
Ngày 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu qu
Nâng cao tính định hướng, tính thời sự, sức hấp dẫn, đưa công tác tuyên truyền miệng thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh.
6 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; hiệu lự
Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, dự báo nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và hoạt động sôi
Trong những năm qua thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, cấp ủ
Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kinh tế của tỉnh phát triển khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng cao, bình quân đạt 11,66%, riêng
Thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và một số chủ trương phát triển Lai Châu đ
Đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 50%; khoanh nuôi tái sinh và khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung trên 100.000 ha; trồng mới rừng trên 10.000 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ 2.060
Mục tiêu của tỉnh là cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo hướng bảo đảm cân đối, bền vững; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đặc bi
Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh là dựa trên tiềm năng, thế mạnh với các loại hình: Du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; du lịch sinh thái gắn v
Xác định vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ, trong những năm qua thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ s
Quý I/2017, nét nổi bật trong công tác xây dựng cũng như hoạt động của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thự
Quý I/2017, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ và diện tích gieo trồng; hoạt động thương mại dịch vụ phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng
Mục tiêu của tỉnh trong những năm tới là phát huy nội lực, tranh thủ nội lực trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh
Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một trong 3 chương trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Chương trình đã và đang được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể và quyết liệt;
Tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề rất lớn, gây bức xúc, lo lắng toàn xã hội. Trên cơ sở kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 19/01/2017 Ban Bí thư khóa
Thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực tiễn của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức; Tỉnh ủy đã đề ra các chủ trương, giải pháp
Xác định vai trò, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, trong những năm qua thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết qu
Kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2016 là kinh tế phát triển khá - GRDP đạt 24,88% (tăng hơn 7% so với kế hoạch), hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc b
Mục tiêu là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng, hiệu quả
Trọng tâm công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ là công tác giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; tuyên truyền, giáo dục hệ tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách p
Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2020 của tỉnh Lai Châu là phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo của tỉnh; tạo ra lực lượng lao động có sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, tác phong làm vi
Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát triển mạnh các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và dịc
Ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính bền vững và có tính chiến lược lâu dài; tái cơ cấu nông nghiệp
Sau hơn sáu năm quán triệt và thực hiện Thông tri số 13-TT/TU, ngày 7/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị, với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ
Mục tiêu và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác y tế của tỉnh thời gian tới được Đảng bộ tỉnh xác định là “tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng đội
Ngày 30/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quyết định số 239-QĐ/TU về việc “Ban hành Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai
Mục tiêu Đảng bộ tỉnh đặt ra từ nay đến 2020 là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; nâng ca
Bốn huyện biên giới của tỉnh Lai Châu gồm: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ có trên 265km đường biên giới giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc),17 dân tộc anh em cùng sinh sống với tổng số trên 20 vạn
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trong điều kiện phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của nhiệm kỳ mới, Tỉnh ủy đã tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị đề
Tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016, bên cạnh những khó khăn do điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống Nhân dân thì cũng có những thuận l
Công tác xoá đói, giảm nghèo là một mục tiêu quan trọng phát triển đất nước. Với Lai Châu, từ khi chia và điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh đến nay thì xóa đói, giảm nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm
Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 16/7/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI) về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2007 - 2015, được các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh xác định để lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Giải pháp được đặt
Khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, từng bước chuyển nền sản xuất nông nghiệp sang phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, từ nhỏ lẻ sang thâm canh, sản xuất hàng h
Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất; năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu; chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chính sách mới
Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, ngành giáo dục và đào tạo Lai Châu đã có những bước phát triển nhanh. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh nội trú,
Bước đột phá quan trọng đó được khởi động từ Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ nhất cuối tháng 4/2016 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thể hiện
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, như
6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; chuẩn bị tốt công tác nhân s
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV sẽ tiến hành kỳ họp thứ 2 trong 3 ngày 26-28/7/2016. Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong 5 nă
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp với khố
Ngày 20/6/2016 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững được xác định là n
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động báo chí của tỉnh tiếp tục có sự đổi mới và phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh
Từ năm 2013 đến nay tỉnh đã đào tạo nghề cho 14.681 người, trong đó đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn 13.437 người, đào tạo nghề cho người nghèo 1.095 người
Giai đoạn 2011-2015, môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu có bước cải thiện hoặc tăng, giảm ở biên độ khá lớn. Nếu như PCI năm 2011 của tỉnh đứng ở v
Chiều ngày 13/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Dự Hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến - Uỷ viên BCH
“Bộ mặt nông thôn tỉnh Lai Châu có bước chuyển biến rõ rệt từ hệ thống cơ sở hạ tầng đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...” là đánh giá của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đả
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”, đã đạt đ
Quý I/2016, Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đã tổ chức tốt kể hoạch quán triệt, học tập tuyên truyền, phổ biển Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, thông báo nhanh kêt quả Đại hội lân thứ XII của Đảng. C
Ngày 22/3/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần th
Theo thống kê của Sở Nội vụ về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, tính đến tháng 6/2015, toàn tỉnh có 2.203 cán bộ, công chức cơ sở, bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có 20 cán bộ; đồng t
Những năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọ
Sáng ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị q
Chiều ngày 07/03, Tổ xây dựng Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” đã tổ chức Hội nghị lấy ý t
Ngày 4-1-2016, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51- CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấ
Năm 2015, tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, cơ bản đưa địa phương ra khỏi tình trạng kém phát triển. Tiếp bước thành quả đó, Lai Châu đã đề ra nhiều mục tiêu
Năm 2015, cùng với những khởi sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh được tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt, nổi bật
Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2015 đạt 8,05%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định, GRDP bình quân đầu người đạt 18,2 triệu đồng, tăng 1,52 triệu đồng so với năm 2014; 16/17 chỉ tiêu
Ngày 12/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc trong bữa ăn giữa hai buổi tro
Sau 12 năm chia tách, thành lập tỉnh, dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, hiệu quả của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã phát huy khối đại đoàn kết;
Thực hiện đường lối của Đảng, những năm qua, quốc phòng - an ninh của tỉnh được triển khai có hiệu quả, tiềm lực quốc phòng tiếp tục được tăng cường, nhất là các địa bàn chiến lược. Chất lượng xây dựn
5 năm qua, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 34 nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức; đến tháng 9/2015, cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên đạt 69%, viên chức có tr
Tỷ lệ người làm nông nghiệp của tỉnh cao (trên 80% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn) nhưng thu nhập còn rất thấp, bình quân đầu người ở khu vực nông thôn cuối năm 2015 mới đạt dưới 10 tr
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đạ
Đảng bộ Lai Châu hiện nay có 13 đảng bộ trực thuộc, với 541 tổ chức cơ sở đảng, 2.114 chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng, 23.177 đảng viên (tính đến ngày 31/9/2015). “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm quốc ph
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2015 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh t
Ngày 20/10/2015, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Yêu cầu của việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng là: Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phươ
Thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW (khóa IX) của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 10 năm qua tỉnh Lai Châu đã tích cực lãnh đạo, t
Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt cao so với cùng kỳ như: Sản lượng lương thực, trồng chè, cao su, trồng rừng, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu
Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư phát triển, đời sống của cư dân nông thôn ngày càng được cải thiện, văn hóa xã hội ngà
9 tháng năm 2015, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở; chuẩn bị các nội dung của Đạ
Năm học mới 2015-2016 là năm đầu tiên bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) thực hiện theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT với nhiều điểm mới, trong đó có thay đổi về mức đón
Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bình quân tiêu chí đến hết năm 2014 đạt: 9.92 tiêu chí/xã, tăng 7,04 tiêu chí so với năm 2011.
Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 19-NQ/CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đề ra mục tiêu tổng quát là tập trung thực hiện có hiệu quả
Dân vận của các cơ quan Nhà nước là việc cán bộ, cơ quan nhà nước các cấp với nhiều hình thức hoạt động vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ủng hộ,
Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy khẳng định, những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được
Để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 18-3-2014 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện
5 năm qua, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, tỉnh ta đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành, cơ qu
Ngày 10/8/2015, tỉnh ta sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX. Để hiểu rõ ý ngĩa, mục đích của Đại hội, laichau.dcs.vn giới thiệu tới
Lễ mừng công vừa được UBND tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 6/8. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, trong những năm qua tỉnh ta đã đạt được những kết quả vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội. Điểm nổi bật nhất phải kể đến là thu ngân sách địa phươ
6 tháng đầu năm 2015, kết quả nổi bật trong công tác xây Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ là đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hộ
6 tháng đầu năm 2015, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh: Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, sản lư
Các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống thường sinh sống ở địa bàn giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, tập quán canh tác lạc hậu, chất lượng cuộc sống thấp là thách thức đối với tỉnh ta trong h
Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 12/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến 2020, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
Ngày 24-3-2015, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 20
Các cấp uỷ cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nội dung Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến
Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Vươn
Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bắt đầu từ năm nay Bộ giáo dục đào tạo tổ chức kỳ thi quốc gia tốt nghiệp phổ thông. Kỳ thi nhằm thực hiện mục đích lấy
Khóa tập huấn được Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và môi trường) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức trong 2 ngày 4-5/5. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tuệ - Cục trưở
Năm 2015, dự báo tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết nguy hiểm, nhất là các loại thiên tai như gió lốc, lũ quét, sạt lở, hạn hán... sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động phòng, ch
Năm 2014, Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xác định đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung tổ chức t
Năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của HĐND, UBND tỉnh,
Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, thời gian qua Lai Châu luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số
Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 292-TB/TW, ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công
Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS, làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần a
Là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, dự án đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ có vai trò lớn trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện Sìn Hồ. Xác định được tầm quan trọng đó, ngay
Với nhiều hình thức đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của người lao động. Sau 5 năm triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ - TTg của Chính phủ tr
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hộ
Trong sản xuất nông nghiệp, việc ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ (KH&CN) vào sản xuất là yếu tố quyết định để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Xác định được tầm quan trọng đó, n
Những ngày qua không khí lạnh tăng cường tới các tỉnh miền núi phĩa Bắc, gây rét đậm ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh và có khả năng gây thiệt hại cho đàn gia súc của bà con nông dân. Để chủ động chống đ
Thông tư số 30/2014/TT- BGDDT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học đã có hiệu lực từ ngày 15/10/2014. Theo đó, thay vì dùng điểm số, giáo vi
Tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và thông tin đối ngoại góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, chiến lược của biển, đảo và biên giới, hiểu rõ hơ
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế” và “Phát triển nhanh nguồn nh
Công trình Nhà máy thủy điện Lai Châu được khởi công xây dựng từ tháng 01/2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2016 - trước 01 năm so với kế hoạch. Với dung tích hồ chứa khoảng 1,2 tỷ mét khối nước, diện
Thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh: “Làm tốt công tác truyền thông, giáo dục dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số”. Trong những năm
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sau khi ban hành đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển
Hằng năm, khi mùa Đông về thời tiết trên địa bàn tỉnh thường diễn biến phức tạp, rét đậm, hanh khô, độ ẩm thấp… ảnh hưởng lớn đến cây trồng, vật nuôi. Với tập quán sản xuất vẫn còn tự nhiên, dễ dẫn tớ
Năm nay, theo dự báo của cơ quan Khí tượng Thủy văn, do tác động của biến đổi khí hậu nên thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn trong mùa khô 2014-2015 có khả năng sẽ
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản”, hoạt động xuất bản của tỉnh đã đạt được những kết quả trên nhiều phương diện
Ngày 30-5-2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng. Để triển khai kịp thời, khoa học và hiệu quả sự chỉ đạ
Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở Đảng bộ xã San Thàng (Thành phố Lai Châu) đã có sự chuyển bi
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 20/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu, đã lập và phê duyệt 6/6 khu, điểm
9 tháng năm 2014, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế - xã hội t
Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, thay thế Chỉ thị số 58 được ban hàn
Ngày 10/11/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, sau 3 năm triển khai thực hiện
Trong 3 năm (2011-2013) thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục Mầm non (PCGDMN) trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh, qui mô giáo dục Mầm non không ngừng phát triển, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp năm s

Thông báo