Tổ chức thực hiện

Triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

Lai Châu sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

 •   30/06/2019 06:07:57 PM
 •   Đã xem: 40
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Sau 5 năm triển khai thi hành Hiếp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng.
Tích cực áp dụng công nghệ trong sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Hiệu quả từ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 •   18/06/2019 09:01:56 AM
 •   Đã xem: 92
Sau 10 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW,ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.
Văn hóa, thể thao và du lịch Lai Châu ngày càng phát triển bền vững

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững

 •   12/06/2019 03:28:39 PM
 •   Đã xem: 172
Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Lai Châu đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo động lực để tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
Hạ tầng kỹ thuật CNTT của tỉnh được đầu tư phát triển khá nhanh

Những chuyển biến tích cực trong ứng dụng công nghệ thông tin ở Lai Châu

 •   12/06/2019 03:20:45 PM
 •   Đã xem: 161
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đẩy mạnh ứng dụng CNTT có nhiều chuyển biến tích cực. Ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã chú trọng đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng CNTT; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng; củng cố nguồn nhân lực CNTT... góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.
Báo Đảng địa phương - cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân

Hiệu quả việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

 •   20/05/2019 08:49:25 AM
 •   Đã xem: 97
Báo, tạp chí của Đảng là tài liệu cung cấp những thông tin thời sự chính thống, quan trọng, tiếng nói nói của Đảng, Nhà nước, cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…
Công tác tuyển sinh học nghề còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong tuyển sinh trình độ cao đẳng nghề

Đào tạo nhân lực có tay nghề cao ở Lai Châu - Những vấn đề đặt ra

 •   06/05/2019 08:21:15 AM
 •   Đã xem: 79
Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI, công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao nói riêng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2014 đến 2018, toàn tỉnh có trên 30 nghìn lao động được đào tạo nhiều ngành nghề khác nhau, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến cuối năm 2018 lên 46,58%, cung cấp nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng nông thôn mới.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp là chìa khóa thành công của mọi doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

 •   11/04/2019 10:47:41 AM
 •   Đã xem: 173
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, bộ mặt kinh tế-xã hội của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên.
Hội nghị BCH lần thứ 16 Đảng bộ xã Nậm Khao, Mường Tè

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy

 •   11/04/2019 09:54:46 AM
 •   Đã xem: 193
Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TƯ của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020” với tinh thần quyết tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực bước đầu khá toàn diện.
Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Thành phố Lai Châu lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân

Lai Châu chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 •   23/03/2019 05:21:00 PM
 •   Đã xem: 582
Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhiều vụ việc mới phát sinh, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được giải quyết dứt điểm, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Công an tỉnh

Tăng cường phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân

 •   12/03/2019 04:40:43 PM
 •   Đã xem: 79
Sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực.
Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng và bồi dưỡng đảng viên mới

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

 •   07/03/2019 04:31:20 PM
 •   Đã xem: 633
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác củng cố, xây dựng Ðảng ở cơ sở đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh chuyển biến tích cực.
Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu đã góp phần đẩy nhanh mở rộng diện tích chè của tỉnh

Tín hiệu tích cực sau 2 năm phát triển hạ tầng thiết yếu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

 •   28/02/2019 11:31:19 AM
 •   Đã xem: 83
Việc phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung bước đầu đạt được một số kết quả. Hệ thống hạ tầng vùng sản xuất dần được hoàn thiện, hiệu quả đầu tư được phát huy; tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại và lưu thông hàng hóa, đầu tư thâm canh các loại cây trồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước cải thiện tính cạnh tranh của sản phẩm; góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.
Năm 2018, có thêm 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số toàn tỉnh lên 29 xã đạt chuẩn NTM

Nông nghiệp, nông thôn Lai Châu khởi sắc

 •   15/02/2019 04:25:18 PM
 •   Đã xem: 203
Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt khá; tư duy và nhận thức, tập quán sản xuất của người dân trong sản xuất nông nghiệp dần được thay đổi tích cực. Xây dựng nông thôn mới (NTM) được đẩy mạnh và tiếp tục đạt nhiều kết quả; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục và mở rộng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.
Tổ chức tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp (2015-2020)

Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

 •   04/02/2019 10:22:17 PM
 •   Đã xem: 184
Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủyvới tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là quán triệt, học tập và cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, chất lượng; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; kiểm điểm, đánh giá, xểp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Kinh tế - xã hội phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Niềm tin hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh trong năm 2019

 •   04/02/2019 10:09:37 PM
 •   Đã xem: 167
Năm 2018, mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.246 tỷ đồng, vượt 15,22% dự toán giao, tăng 11,5% so với cùng kỳ; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng, tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017.
Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống tinh thần phong phú

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ

 •   31/01/2019 01:31:49 PM
 •   Đã xem: 117
Năm 2018, cùng với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

Kết quả bước đầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

 •   31/12/2018 08:21:23 AM
 •   Đã xem: 292
Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Nhìn chung các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch cơ bản đảm bảo chất lượng, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện.
Phát huy vai trò nòng cốt của UBKT các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Kết quả nổi bật 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác kiểm tra, giám sát Đảng

 •   31/12/2018 07:56:59 AM
 •   Đã xem: 217
Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, quy chế, hướng dẫn để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.
Chú trọng tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền - nhìn từ thực tiễn Lai Châu

 •   31/12/2018 07:43:57 AM
 •   Đã xem: 199
Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền về chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down