Hôm nay thứ 2. Ngày 18/06/2018

Văn bản mới

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - (New)
UBND tỉnh, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị; các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) quy trình thẩm định nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN). - (New)
Ngày 07/02/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển công tác xã hội năm 2012, tổng kinh phí thực hiện 2,6 tỷ đồng nhằm phát triển đội ngũ cán bộ. - (New)
Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. - (New)
QĐ V/v nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. - (New)
QĐ V/v ban hành quy định hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008. - (New)
QĐ V/v Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. - (New)
QĐ V/v nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. - (New)
QĐ V/v Bải bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh về ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu - (New)
QĐ V/v Bải bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh về ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu - (New)
QĐ V/v ban hành chính sách hỗ trợ đối với trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu - (New)
QĐ Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, một số cây trồng và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu - (New)
QĐ ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao, hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, diễn tích - (New)
QĐ Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo. - (New)
Ban hành quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã - (New)
Ban hành Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu - (New)
QĐ Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyen ngân sách Địa phương năm 2011 - (New)
Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 - (New)
Một số nội dung quy định tại Nghị định số 38/2011/NĐ – CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ, đã sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của các Nghị định số 181/2004/NĐ – CP - (New)
UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. - (New)

Liên kết

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
10/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 30/04/2012
386/QĐ –UBND Giải thể Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thị xã Lai Châu. 19/04/2012
315 QĐ-UBND Vể việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai châu 29/03/2012
09/2012/QĐ - UBND Bổ sung một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28/03/2012
02/2012/CT -UBND Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 02/03/2012
116/UBND- TH UBND tỉnh, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thị; các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) quy trình thẩm định nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN). 20/02/2012
38/2011/NĐ – CP Một số nội dung quy định tại Nghị định số 38/2011/NĐ – CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ, đã sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của các Nghị định số 181/2004/NĐ – CP 26/05/2011
38/2010/QĐ-UBND Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 31/12/2010
2010/QĐ-UBND QĐ Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyen ngân sách Địa phương năm 2011 08/12/2010
2010/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 18/10/2010
2010/QĐ-UBND QĐ V/v ban hành chính sách hỗ trợ đối với trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20/09/2010
2010/QĐ-UBND QĐ V/v Bải bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh về ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu 17/09/2010
2010/QĐ-UBND QĐ V/v Bải bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh về ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu 17/09/2010
2010/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã 30/08/2010
2010/QĐ-UBND QĐ Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo. 23/08/2010
2010/QĐ-UBND QĐ ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao, hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, diễn tích 09/08/2010
08/2010/QĐ-UBND QĐ V/v nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. 07/06/2010
2010/QĐ-UBND QĐ V/v Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 07/06/2010
2010/QĐ-UBND QĐ V/v ban hành quy định hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008. 01/06/2010
2010/QĐ-UBND QĐ V/v nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 20/01/2010
154/QĐ-UBND Ngày 07/02/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển công tác xã hội năm 2012, tổng kinh phí thực hiện 2,6 tỷ đồng nhằm phát triển đội ngũ cán bộ. 30/12/2009
2010/QĐ-UBND QĐ Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, một số cây trồng và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 09/08/2009
Số 08-HD/KTTW Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 28/09/2007

Thông báo