Tỉnh ủy: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành

Thứ ba - 10/05/2016 08:20 362 0
Ngày 30/3/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4. Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ra Thông báo số 146-TB/TU, ngày 01-4-2016, trong đó tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII (ảnh: TH)
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII (ảnh: TH)
Thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ rõ, trong thời gian qua tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Các cấp, các ngành đã tập trung triển khai việc rà soát theo yêu cầu; một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, chủ động đề xuất sáp nhập, giải thể một số phòng, ban, tổ chức trực thuộc để đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ của tỉnh cơ bản có tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm đối với công việc được giao. Đa số cán bộ, lãnh đạo có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có trình độ, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu; chấp hành sự phân công, phân nhiệm của tổ chức; nhiều đồng chí cán bộ, lãnh đạo đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân, chống chủ nghĩa cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn nêu rõ, tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy; chức năng, nhiệm vụ của một số sở, ngành và một số đơn vị trực thuộc các sở, ngành còn có việc chồng chéo, thiếu tính cụ thể.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nói chung và một số cán bộ, lãnh đạo quản lý nói riêng chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; năng lực tham mưu, đề xuất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã xuất hiện tình trạng một số cán bộ có tư tưởng ngại việc, chọn việc, không yên tâm công tác, không chấp hành sự phân công của tổ chức, nhất là ở một số cán bộ trẻ.

Cán bộ, lãnh đạo và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự nhận thức đầy đủ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức và của cá nhân mình; có cán bộ chưa đánh giá đúng năng lực của bản thân. Thực hiện phân công nhiệm vụ giữa người đứng đầu và cấp phó chưa thực sự khoa học, thiếu tính thống nhất, thiếu cụ thể, dẫn đến nhiều nội dung công việc chưa có sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo hoặc có việc người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu không nắm được; khả năng nắm tình hình, chỉ đạo chung của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, dẫn đến thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời.

Chất lượng công tác tham mưu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế; có việc tham mưu chưa kịp thời, thiếu tính chính xác, thậm chí có việc tham mưu chưa đảm bảo quy định. Một số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu, giúp việc của các sở, ban, ngành chưa đáp ứng yêu cầu; chưa tích cực nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao nhận thức về lĩnh vực được phân công; một số việc tham mưu chậm, thủ tục rườm rà, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, lãng phí thời gian của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xử lý, giải quyết công việc.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật trong Đảng và chấp hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên ở một số đơn vị, địa phương và một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh chưa nghiêm. Công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương có lúc, có việc chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, chưa có sự thống nhất kịp thời để xử lý những vướng mắc, khó khăn.

Để khắc phục những yếu kém, bất cập, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

(1) Tập trung thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh uỷ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; Kết luận số 64 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị để khắc phục sự chồng chéo, bất cập.

(2) Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tự rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, bất cập; đồng thời, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ.
4 5 16
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Tân Uyên tháng 3-2016 (ảnh: KO)

(3) Rà soát, thực hiện phân công cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo tính thống nhất, đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy sức mạnh tập thể trong thảo luận, quyết định các vấn đề của ngành, lĩnh vực, địa phương.

(4) Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch theo quy định và thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; xem xét, phát hiện và cương quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

(5) Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức đối với công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ; phải xác định công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo là một nhiệm vụ, quy trình bắt buộc, việc đào tạo cán bộ luân chuyển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; việc chấp hành sự phân công của tổ chức là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Cương quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không chấp hành sự phân công của tổ chức.

(6) Tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thi hành nghiêm kỷ luật trong Đảng. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công. Các cấp, các ngành cần nêu cao hiệu quả công tác phối hợp, hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất việc nhất thể hoá một số tổ chức và chức danh lãnh đạo ở cơ quan đảng với chính quyền; tiếp tục rà soát, đề xuất biện pháp giải quyết đối với những tổ chức bộ máy hoạt động kém hiệu quả, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn; phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát tiêu chuẩn, năng lực lãnh đạo, quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch hoặc bố trí công tác khác đối với những cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí công việc được giao.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định và các nội dung Kết luận tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải kịp thời cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp và quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức để tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 335 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 754 | lượt tải:44

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 852 | lượt tải:36

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 907 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down