Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ hai - 04/09/2023 21:49 3.243 0
Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tập trung tham mưu cấp ủy các cấp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác tư tưởng, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp ủy cơ sở quan tâm
Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp ủy cơ sở quan tâm
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy hệ thống các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong 2,5 năm toàn ngành đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức 31.041 hội nghị với 2.103.994 lượt người tham dự, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập trung bình mỗi đợt đạt 95-96%.

Tham mưu hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong toàn Đảng bộ tỉnh với việc triển khai hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo Bác gắn với Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và các quy định nêu gương của Trung ương tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong cả hệ thống chính trị và xã hội. Đã có 1.021 các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên phấn đấu rèn luyện; toàn tỉnh xây dựng 1.093 mô hình thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025; 1 tập thể, 2 hộ gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể, 1 cá nhân được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; 15 tập thể, 36 cá nhân, 8 hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và 739 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được cấp huyện và tương đương tặng giấy khen.

Tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo có ý nghĩa quan trọng như: các hội nghị trực tuyến từ Trung ương về học tập, quán triệt nghị quyết, Hội nghị triển khai Kết luận 01-KL/TW năm 2023; Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW..., Hội nghị của tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học” trên địa bàn tỉnh Lai Châu… Tham mưu hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” tạo sự lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị.

Chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu giải quyết nhiều vấn đề, vụ việc nảy sinh ở cơ sở; tăng cường vai trò chỉ đạo, định hướng báo chí; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đã tổ chức 23 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; 261 hội nghị báo cáo viên cấp huyện, cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp với 512 lớp với 34.452 học viên; công tác lịch sử Đảng được quan tâm, tham mưu biên soạn bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh (1949-2020), cuốn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh (1949-2020); đến nay có 36,79% đảng bộ xã, thị trấn, 23,19% sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh biên soạn lịch sử; có 4/8 huyện, thành phố đã xây dựng phòng truyền thống. Các lĩnh vực tuyên giáo được triển khai đồng bộ, có chiều sâu đã từng bước nâng cao vị thế tham mưu của ngành Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Đổi mới tư duy trong việc sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ tuyên truyền. Đến nay nhiều cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả các tài khoản facebook, fanpage, hội nhóm mạng facebook, zalo, kênh yotube... phục vụ vào các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện kỷ niệm của địa phương, đất nước, các điển hình tiên tiến trong đời sống tạo sự lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Công tác điều tra xã hội học bằng phiếu hỏi điện tử trực tuyến đã giảm thủ tục, quy trình dùng phiếu giấy truyền thống; kết quả điều tra nhanh, chính xác, đúng đối tượng đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học trong đánh giá các chủ trương được triển khai và nắm bắt tư tưởng, dư luận người dân. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến đã mang lại hiệu quả cao, giảm chi phí, thời gian cho các đơn vị trường, giáo viên và đánh giá chính xác khách quan chất lượng học tập.

Bên cạnh kết quả đáng ghi nhận, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế. Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết của một số cấp ủy chậm đổi mới, chất lượng chưa cao; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết còn chung chung. Một số đơn vị chưa quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác. Việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm, vụ việc thiếu kịp thời; một số khó khăn, hạn chế trong lĩnh vực khoa giáo chậm được khắc phục.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh xác định bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy trong triển khai nhiệm vụ toàn ngành. Xác định những việc trọng tâm, đột phá, những vấn đề khó khăn, vướng mắc kéo dài để tập trung giải quyết dứt điểm; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững./.
 

Tác giả: Lê Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2849 | lượt tải:464

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2312 | lượt tải:76

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2430 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3040 | lượt tải:307

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 3269 | lượt tải:81
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay19,005
  • Tháng hiện tại807,372
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,786,149
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down