Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng

Thứ năm - 28/07/2022 21:20 1.399 0
Trong những năm qua, cấp uỷ các cấp trong tỉnh luôn xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng là hình thức hoạt động có hiệu quả, một công cụ sắc bén để tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng luôn được cấp ủy các cấp quan tâm
Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng luôn được cấp ủy các cấp quan tâm
Tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là công cụ quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách, truyền bá những quan điểm của Đảng đến quần chúng Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, Trung ương với địa phương và cơ sở. Đồng thời là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh ngày càng có nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên các cấp thường xuyên được kiện toàn và tổ chức chặt chẽ thành một hệ thống từ cấp tỉnh tới cơ sở, với cơ cấu hợp lý. Đến nay, toàn tỉnh có 5 báo cáo viên Trung ương, 43 báo cáo viên cấp tỉnh; báo cáo cáo viên các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có 340 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở 1.540 đồng chí.

Nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Duy trì tốt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã. Từ năm 2021 đến nay, tổ chức 15 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, nội dung tập trung tuyên truyền, giải thích, làm rõ những vấn đề lớn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế nổi bật được dư luận quan tâm; về tình hình an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Thời gian thông tin các chuyên đề được đảm bảo, nội dung được các báo cáo viên chuẩn bị chu đáo, khoa học; nhiều báo cáo viên tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, chuẩn bị bài giảng bằng giáo án điện tử, sử dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nâng cao chất lượng bài giảng, thu hút sự chú ý của người nghe; bên cạnh đó, lồng ghép nội dung quán triệt, học tập, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh vào các hội nghị báo cáo viên và được tổ chức trực tuyến đến cấp cơ sở.
Công tác quản lý hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được chú trọng. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban tư tưởng hằng tháng, tổng hợp và theo dõi hoạt động tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên thông qua phiếu báo cáo viên. Trước khi tổ chức hội nghị phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình báo cáo viên, gửi trước tài liệu để báo cáo viên nghiên cứu; theo dõi việc tham dự hội nghị thông qua việc điểm danh, qua phiếu báo cáo viên. Chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời kiện toàn, thay thế những báo cáo viên nghỉ chế độ, chuyển công tác hoặc nhắc nhở báo cáo viên tham gia hội nghị, hoạt động chưa tích cực, hiệu quả chưa cao.... Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và hoạt động tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ.

Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên các cấp được chú trọng. Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 11/12 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức Hội thi nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Hội thi cấp tỉnh được tổ chức với 24 thí sinh của 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh tham gia. Kết quả có 8 thí sinh đạt loại giỏi, đã lựa chọn, trao 15 giải cho các thí sinh, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 4 giải phụ cho các thí sinh có các phần thi xuất sắc nhất. Tham mưu thành lập Đoàn tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Khu vực 1, kết quả đạt giải Khuyến khích. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/BTGTU ngày 22/7/2022 về tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022. Lớp tập huấn được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của 232 đồng chí là báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các đảng bộ trực thuộc tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...; được nghe các đồng chí giảng viên, báo cáo viên Trung ương truyền đạt những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác tuyên truyền miệng với nhiệm vụ bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của báo cáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Việc cung cấp tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành nhiều loại tài liệu cung cấp, phục vụ cho đội ngũ báo cáo viên: Biên tập Thông tin chuyên đề hằng tháng (12 số/năm); Thông tin phục vụ lãnh đạo định kỳ hằng tháng (24 số/năm); Bản tin Thông báo nội bộ (12 số/năm, với 2.590 bản/số); các chuyên đề phục vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên hằng tháng (từ 2 - 5 chuyên đề); cấp phát Thông tin Báo cáo viên 12 số/năm. Bình quân mỗi tháng cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh từ 60 đến 80 trang tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

Vừa tích cực hoạt động tuyên tryền miệng, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở, cùng với cộng tác viên dư luận xã hội tích cực nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội để phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền theo  phương châm tỉnh nắm xã, huyện nắm thôn bản, xã nắm hộ dân, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách các hộ gia đình, tiếp cận từng đối tượng cụ thể để tuyên truyền, vận động...

Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở và người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng; hoạt động tuyên truyền miệng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được tổ chức thường xuyên, chất lượng còn hạn chế; một số báo cáo viên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm tham gia hội nghị báo cáo viên chưa đều; việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng có lúc, có việc chưa hiệu quả, chưa kịp thời.

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đòi hỏi công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cần phải phát huy ưu thế, thực sự nhanh nhạy, sắc bén, hiệu quả trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy các cấp cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo cơ cấu số lượng hợp lý, lựa chọn những đồng chí có khả năng truyền đạt tốt, tâm huyết, trách nhiệm và thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này. Tạo điều kiện và khuyến khích từng báo cáo viên, tuyên truyền viên tự học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò, lợi thế của internet, mạng xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền. Chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng góp phần đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào đời sống./.

Tác giả: Lý Vần Tải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2824 | lượt tải:452

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2308 | lượt tải:73

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2426 | lượt tải:85

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3020 | lượt tải:297

Số 615-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền công tác Hội Người cao tuổi năm 2023

lượt xem: 3265 | lượt tải:79
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay28,371
  • Tháng hiện tại776,397
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,755,174
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down