Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Thứ ba - 11/02/2020 15:09 2.395 0
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội đối với công tác lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2019, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo tinh thần Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và đạt được những kết quả tích cực.
Nắm bắt dư luận xã hội thông qua các cuộc kiểm tra, làm việc tại cơ sở
Nắm bắt dư luận xã hội thông qua các cuộc kiểm tra, làm việc tại cơ sở
Bước vào năm 2019, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; năm có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh, bên cạnh những thời cơ, vận hội cho công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh cũng còn không ít khó khăn, thách thức tác động đến tư tưởng, dư luận xã hội như: thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều vấn đề bất ổn về chính trị, xã hội; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; biến đổi khí hậu; cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm sẽ ngày càng quyết liệt; trong tỉnh các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”...

Trước bối cảnh trên, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và có biện pháp tháo gỡ, xử lý, giải quyết những bất cập, vướng mắc nảy sinh tại cơ sở, nhất là những vấn đề bức xúc của Nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp uỷ đẩy mạnh việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội bằng nhiều hình thức; chú trọng chỉ đạo, định hướng các cơ quan tư tưởng, văn hóa, đội ngũ báo viên, tuyên truyền viên bám sát cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thường xuyên dự báo những diễn biến tư tưởng mới có thể nảy sinh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp ở cơ sở...

Duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp, thông tin thời sự gắn với giao ban công tác tư tưởng, qua đó kịp thời nắm tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát tại cơ sở. Định kỳ hằng quý, năm (hoặc đột xuất) tổ chức giao ban báo chí, họp báo để cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhất là những vấn đề liên quan đến các sự kiện quan trọng, vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm.

Các cấp, các ngành duy trì thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý, giải quyết, nhất là những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, lôi kéo gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (trong năm 2019 cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tổ chức 185 cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Nhân dân).

Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Ngay từ đầu năm, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn, ban hành quyết định công nhận cộng tác viên dư luận xã hội (cấp tỉnh 35 đồng chí; cấp huyện, thành phố 155 đồng chí). Đây là những đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và các giai tầng trong xã hội. Đa số cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất) bằng văn bản, qua điện thoại; chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nhất là địa bàn sinh sống, tổng hợp phản ánh trung thực, khách quan các luồng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; nội dung thông tin của cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh bao quát, toàn diện, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh, nhất là các chủ trương, quyết sách, dự án, đề án... của Trung ương, tỉnh, huyện trực tiếp liên quan đến Nhân dân; có tính chính xác cao, nhiều thông tin rất có giá trị, phản ánh kịp thời những vấn đề, sự việc xảy ra trên địa bàn đang được dư luận quan tâm, những băn khoăn vướng mắc trong Nhân dân. Một số cộng tác viên đã có đề xuất, kiến nghị những giải pháp giúp các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, kịp thời, hiệu quả những băn khoăn, kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác điều tra xã hội học được đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện khá hiệu quả. Năm 2019, ban tuyên giáo các cấp đã thực hiện 17 cuộc điều tra xã hội học (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện 02 cuộc điều tra xã hội học trong phạm vi toàn tỉnh; ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tiến hành 15 cuộc (Sìn Hồ 03; Tân Uyên 02; Mường Tè 02; thành phố Lai Châu 02; Tam Đường 02; Than Uyên 02; Phong Thổ  02; Nậm Nhùn 03). Các cuộc điều tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, thu được những thông tin nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn trung thực, khách quan, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời có biện pháp giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội của tỉnh cũng còn một số hạn chế: vai trò của một số cộng tác viên dư luận xã hội chưa được phát huy; việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân tại một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời. Chất lượng một số nội dung thông tin báo cáo chưa sâu; chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của đội ngũ cộng tác viên tại một số địa bàn, nhất là việc phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại các địa bàn. Việc theo dõi, đánh giá kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề được cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh, đề xuất, kiến nghị hiệu quả thực hiện còn thấp. Công tác đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin, bám nắm cơ sở có mặt hạn chế...

Bước vào năm 2020, năm kết thúc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020); năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh tác động đến tư tưởng, dư luận xã hội. Để khắc phục những hạn chế trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) và Kế hoạch số 32-KL/TU, ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đảm bảo số lượng, lựa chọn thành phần, cơ cấu hợp lý. Chú trọng, ưu tiên đối với địa bàn phức tạp, dễ nảy sinh những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc điều tra xã hội học đảm bảo bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực, khách quan tư tưởng, luồng ý kiến của các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được dư luận quan tâm. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận thông qua các kênh khác như: lồng ghép trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng; các cuộc họp, sinh hoạt khu dân cư; thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành theo quy định...

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy hằng tháng theo dõi, đánh giá kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề được cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh, đề xuất, kiến nghị; phối hợp với các lực lượng, địa phương trong việc nắm tình hình và tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, nhất là việc theo dõi, tổng hợp và xử lý những thông tin tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động đề xuất hoặc phối hợp tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh, những vấn đề dư luận quan tâm; những thông tin dư luận phản hồi về quan điểm, chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, nghị quyết của tỉnh, phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định các chủ trương, định hướng về xây dựng và phát triển của tỉnh trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 206 | lượt tải:38

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1461 | lượt tải:170

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1138 | lượt tải:131

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1784 | lượt tải:35
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down