Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ sáu - 29/07/2022 05:12 546 0
Trong những năm qua, công tác lý luận chính trị được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao tư tưởng chính trị, tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Hội nghị tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị
Hội nghị tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ về công tác lý luận chính trị, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, từng bước khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, nghiêm túc, chất lượng, bài bản, có nhiều đổi mới các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị và truyền đạt của báo cáo viên; kết hợp học tập trực tiếp với học tập trực tuyến; cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai được 17.895 hội nghị/1.151.225 lượt người, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%; tổ chức sơ, tổng kết được 44 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh; qua đó đánh giá khách quan kết quả thực hiện trong thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, nghị quyết, nhất là việc ban hành các kết luận tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bước đầu đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch, thích ứng linh hoạt hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình phòng, chống dịch Covid -19; quan tâm kiện toàn đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; trong hơn 3 năm (2019 - tháng 6/2021) toàn tỉnh đã mở được 688 lớp đào tạo, bồi dưỡng/32.889 học viên. Nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới, đa số các giảng viên trước khi lên lớp đều được phê duyệt giáo án, tổ chức cho học viên đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên bằng phiếu xin ý kiến; tăng cường trao đổi, thảo luận, chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong soạn giảng, truyền đạt, qua đó kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số cấp uỷ cơ sở chưa thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; phương pháp học tập, quán triệt còn chậm đổi mới, có mặt hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương của một số đơn vị còn chậm; công tác giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng. Tiến độ mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc huy động học viên là đảng viên, hội viên, quần chúng ở nông thôn không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước gặp khó khăn; đa số giảng viên chuyên trách ít được tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn...

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới cấp ủy đảng các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hoá hình thức giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và trong xã hội. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm lệch lạc, sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Tiếp tục triển khai công tác lịch sử Đảng và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới./.
 

Tác giả: Đỗ Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 44 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2886 | lượt tải:485

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2314 | lượt tải:78

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3073 | lượt tải:318
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,832,482
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down