Ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lai Châu 55 xây dựng và trưởng thành

Thứ tư - 10/10/2018 21:53 731 0
Để đáp ứng cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Cùng với truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành, 55 năm qua ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Lai Châu không ngừng phát triển và trưởng thành.
Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, đội ngũ cán bộ kiểm tra của tỉnh luôn tận tụy, đoàn kết
Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, đội ngũ cán bộ kiểm tra của tỉnh luôn tận tụy, đoàn kết
70 phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giúp các cấp ủy đảng làm hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết toàn dân, toàn quân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Cùng với truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành, 55 năm qua ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Lai Châu không ngừng phát triển và trưởng thành. Từ khi thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh tháng 10-1949 đến khi chia tách và tái lập tỉnh Lai Châu (đầu năm 1963), tuy chưa lập cơ quan kiểm tra chuyên trách, song với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, Ban Cán sự Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra thông qua các hội nghị kiểm điểm, triển khai nhiệm vụ, chú trọng phát hiện sai sót, khuyết điểm, vi phạm và nhắc nhở sửa chữa khuyết điểm, chỉnh đảng.

Ngay sau đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, ngày 23-10-1963, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 4 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử Đảng bộ tỉnh, từ đây Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chính thức có cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu.

55 năm qua, UBKT các cấp đã chủ động, thực hiện kịp thời, có chất lượng, hiệu quả, cơ bản toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thời kỳ 1963-2003, công tác kiểm tra, giám sát đã gắn chặt với các cuộc vận động lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 15 năm chia tách, thành lập tỉnh (2004-2018), công tác kiểm tra, giám sát đã đi vào những lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có DHVP; mở rộng giám sát; thường xuyên kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết kịp thời tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh luôn được cấp ủy chăm lo xây dựng, từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập, cơ quan UBKT Tỉnh ủy, huyện ủy mỗi đơn vị chỉ có 3-4 đồng chí, đến nay, có 194 UBKT các cấp với gần 600 cán bộ kiểm tra. Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tận tụy, đoàn kết, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm trong sạch Đảng, bộ máy Nhà nước. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. 

Nhìn lại quá trình xây dựng và trưởng thành 55 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh đã tổng kết được những bài học kinh nghiệm: Thứ nhất, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng và nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT các cấp để thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng như của UBKT các cấp phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ và công tác ấy. Thứ ba, UBKT các cấp luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; sự chỉ đạo hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với công tác kiểm tra, giám sát và nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo ấy. Thứ tư, nắm vững và thực hiện tốt phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát. Thứ năm, quan tâm kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị vững vàng, hợp lý về cơ cấu, có năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy, thời gian tới UBKT các cấp cần tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về ví trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát. Từ tổng kết thực tiễn, Đảng ta khẳng định: “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo”. Điều quan trọng là nhận thức đó phải biến thành hành động cụ thể, tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp. 

Hai là, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, cấp ủy và UBKT các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đồng thời tập trung và tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Ba là, hằng năm và ngay từ đầu năm, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Bốn là, UBKT các cấp phải chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, thực sự coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của mình. 

Năm là, các cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường cán bộ kiểm tra bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; trước mắt là thực hiện tốt công tác quy hoạch và chuẩn bị nhân sự UBKT các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới, phát huy đầy đủ vai trò của UBKT trong tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức, yêu cầu mới; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Lê Văn Lương - UVTV, CN UBKTTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 513 | lượt tải:128

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 317 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1836 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1833 | lượt tải:577
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 72
  • Hôm nay: 1,995
  • Tổng lượt truy cập: 7,477,815
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down