Ngành Tuyên giáo Lai Châu đổi mới, sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời

Thứ tư - 01/08/2018 05:43 616 0
Trong truyền thống 88 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2018), đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu tự hào vì đã có nhiều đóng quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương trong 65 năm qua kể từ khi được thành lập (1953). Đặc biệt là bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, những tháng đầu năm ngành Tuyên giáo Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực.
Tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ cương, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời
Tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ cương, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời
Phấn khởi, tự hào truyền thống 88 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2018), đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu tự hào vì đã có nhiều đóng quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương trong 65 năm qua kể từ khi được thành lập (1953). Đặc biệt là bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, với chủ đề hành động “Tiếp tục đổi mới, tăng cường kỷ cương, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời” ngành Tuyên giáo Lai Châu đã đạt được những kết quả tích cực ngay từ những tháng đầu năm.

Tiếp tục đổi mới

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức khó lường, trên địa bàn tỉnh các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền “nhà nước Mông”, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, tác động đến tư tưởng và dư luận xã hội, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tuyên giáo.

Toàn ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020” của Tỉnh ủy. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục lý luận chính trị có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành, đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Để có sự thống nhất trong kiểm tra đánh giá chất lượng học tập lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng theo tinh thần Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”; tổ chức học tập bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả như: học bằng truyền hình trực tiếp toàn tỉnh, học trực tuyến từ tỉnh đến huyện và một số xã; căn cứ từng nghị quyết tổ chức học tập chuyên sâu và viết thu hoạch phù hợp với từng đối tượng; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tại các Đảng bộ cơ sở. Tham mưu tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức truyền hình trực tiếp toàn tỉnh, ghi băng hình nội dung bài giảng của báo cáo viên Trung ương, in sao đĩa phục vụ việc học tập, sinh hoạt tại các chi, đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

Lĩnh vực báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng. Mặc dù còn không ít khó khăn song các cơ quan báo chí trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới về nội dung, tăng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, thời lượng phát sóng và đa dạng hóa các loại hình phát hành, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, không có biểu hiện tiêu cực hoặc vi phạm. Báo Lai Châu duy trì phát hành 3 loại hình: Báo in, báo ảnh dành cho đồng bào vùng cao, báo Lai Châu điện tử; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng chuyên mục, chuyên đề, đặc biệt là đã tăng thời lượng tự sản xuất chương trình từ 30 phút/ngày từ năm 2016 lên 200 phút/ngày vào tháng 6/2018, đến nay Đài PT-TH Lai Châu duy trì trên 70 chuyên mục, chương trình phát thanh được phát bằng 5 thứ tiếng (Việt, Mông, Dao, Hà nhì, Thái), chương trình Truyền hình phát bằng 4 thứ tiếng (Việt, Mông, Dao, Thái). Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ tiếp tục có sự đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Góp phần quan trọng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương nhân rộng các điển hình tiên tiến, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Ban đã đưa nội dung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn vào sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, chuyên viên của cơ quan thông qua chỉ đạo, định hướng trực tiếp của lãnh đạo ban phụ trách gắn với đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức hằng tháng; đồng thời phân công mỗi phòng chuyên môn lựa chọn nội dung (những hạn chế, khó khăn, vướng mắc) giúp đỡ về chuyên môn từ 1 - 2 ban tuyên giáo cấp huyện. Thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp với các sở, ngành nắm tình hình và phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngành. Quý II/2018, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “tự soi - tự sửa”, qua sinh hoạt đã giúp cho cán bộ, chuyên viên của Ban nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ làm công tác tuyên giáo, nâng cao ý thức tránh nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cơ quan trong hệ thống tuyên giáo đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền được định hướng, triển khai chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, góp phần cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội và động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 410-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo, làm tốt công tác phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, khoa học công nghệ, môi trường, y tế... đạt được những kết quả tích cực; chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết 23-NQ/TU của Tỉnh ủy về “xây dựng đội ngũ tri thức thời CNH - HĐH đất nước”; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW về “Phát triển nền đông y và hội đông y Việt Nam trong tình hình mới”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương và chương trình hành động số 69-CTr/TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế... Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xác định rõ nội dung, phương thức và lộ trình thực hiện, phân công cụ thể cho các cấp, các ngành; tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại, Ban chỉ đạo 94 của tỉnh; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá, nhất là việc lợi dụng Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật An ninh mạng và thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đặc khu để tuyên truyền, kích động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan tư tưởng - văn hóa trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu Kế hoạch số 60-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”; thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các ban, ngành chức năng trong tiển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và để phục vụ có hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng bộ tỉnh, ban tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động làm tốt công tác biên soạn các loại tài liệu. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cập nhật thông tin biên soạn hàng vạn trang tài liệu tuyên truyền (Thông tin nội bộ, Thông tin chuyên đề 01 số/tháng; thông tin phục vụ lãnh đạo 02 số/tháng; tài liệu phục vụ các hội nghị báo cáo viên); sách làm theo lời Bác (tập 5) viết về các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tài liệu phòng chống tham nhũng đưa vào giảng dạy trong Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Cùng với công tác tuyên truyền, ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan tư tưởng - văn hóa đã làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, những bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, trọng tâm là các vùng đồng bào bị ảnh hưởng tôn giáo, vùng di dân tái định cư các công trình thủy điện..., góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt 6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức tốt cuộc điều tra xã hội học về tình hình sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về kết quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, từ đó đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả hơn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Những kết quả trên khẳng định Ngành Tuyên giáo Lai Châu đã thực hiện tốt chủ đề hành động, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2018, ngay từ những tháng đầu năm. 

Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2018) là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống tự hào của Ngành trong chặng đường 88 năm qua cùng toàn Đảng, toàn dân viết lên những trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc, đưa đất nước ta từ chìm đắm trong nô lệ, đêm đen phát triển đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu. Phấn khởi, tự hào với truyền thống đó, Ngành Tuyên giáo Lai Châu quyết tâm: phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, tăng cường kỷ cương, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo; nhất là Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020” của Tỉnh ủy; bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, bám sát thực tế cuộc sống; tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thành tỉnh trung bình khu vực miền núi phía Bắc./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kết quả chấm thi vòng 2

Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 155 | lượt tải:152

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 424 | lượt tải:80

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 414 | lượt tải:38

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 888 | lượt tải:251
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down