Ngành Tuyên giáo Lai Châu phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Chủ nhật - 30/07/2023 21:07 876 0
Công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, quyết định sinh mệnh của Đảng và sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất, trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.  
Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo giữa nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh (2020-2025)
Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo giữa nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh (2020-2025)
Cách đây 93 năm, nhân ngày Quốc tế đỏ 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Trên cơ sở những tài liệu và sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng - văn hoá trong suốt quá trình 70 năm cách mạng của Đảng, năm 2000 Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống của công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (nay là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng).

Đồng hành cùng với sự phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo Lai Châu luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 04/02/1952 Ban Cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay), sau khi được thành lập bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Cán sự Đảng tỉnh làm tốt công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đưa phong trào cách mạng địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ.

71 năm xây dựng và phát triển, công tác tư tưởng đã đóng góp xứng đáng vào thành quả cách mạng của Đảng bộ tỉnh. Trong giai đoạn hội nhập và phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin như hiện nay, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã thực hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường” - luôn luôn nhạy bén với cái mới, nắm bắt thông tin đa chiều, bám sát sự vận động của thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đánh giá và dự báo đúng tình hình để làm tốt công tác tham mưu, định hướng tư tưởng. Tuyên giáo “đi cùng thực hiện” - đã làm tốt vai trò đồng hành với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng đến với nhân dân nhanh nhất, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo nhất. Tuyên giáo “đi sau - tổng kết”- đã thực sự sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện nghị quyết trong thực tiễn cuộc sống; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thực tiễn trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và thực tiễn cuộc sống, giải quyết những bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở, tạo được sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Phấn khởi tự hào truyền thống vẻ vang 93 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng, 71 năm truyền thống Ngành Tuyên giáo Lai Châu, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tiếp tục phát huy vai trò; thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng với trọng tâm:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức, học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là ở cơ sở.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã xác định. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng kịp thời các cơ quan báo chí, truyền thông; phát huy tối đa vai trò của các lực lượng, các phương tiện làm công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, huy động sức mạnh tổng thể của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại các âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp đẩy mạnh thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học và làm theo Bác ngày càng thực chất, hiệu quả và trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Gắn việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu để củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Năm là, Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác Tuyên giáo của Đảng, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tinh - giỏi - bản lĩnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm qua, tin tưởng rằng ngành Tuyên giáo Lai Châu sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả sứ mệnh và trọng trách của mình góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng bộ tỉnh./.

Tác giả:   Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 541 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3298 | lượt tải:1166

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3337 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3588 | lượt tải:523
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay24,413
  • Tháng hiện tại624,200
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,385,966
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down