Ngành Tuyên giáo Lai Châu quyết tâm đổi mới “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”

Thứ ba - 26/07/2022 04:56 280 0
Ngày 1/8/2022, cùng với toàn ngành Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh, phấn khởi, tự hào kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống, với tinh thần quyết tâm đổi mới theo hướng: “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, góp phần xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.
Thông qua các cuộc thi, hội thi để bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh
Thông qua các cuộc thi, hội thi để bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh
Cách đây 92 năm, nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Trên cơ sở những tài liệu và sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng - văn hoá trong suốt quá trình 70 năm cách mạng của Đảng, năm 2000 Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá VIII đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm ngày truyền thống của công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (nay là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng).

Trải qua 92 năm, công tác tuyên giáo của Đảng luôn luôn gắn liền với nhiệm vụ lịch sử của Đảng đảm nhiệm trước dân tộc. Với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với Huân chương Sao vàng cao quý và nhiều phần thưởng khác mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Là bộ phận hợp thành trong hệ thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, Ngành Tuyên giáo Lai Châu luôn có sự đổi mới, sáng tạo, tiến hành các hoạt động công tác chính trị tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, từng thời kỳ theo yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng địa phương và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 4/2/1952 Ban Cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập Bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay), sau khi được thành lập Bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Cán sự Đảng tỉnh làm tốt công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đưa phong trào cách mạng địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để phát huy vai trò công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, ngày 26/6/1963 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được thành lập, với nhiệm vụ tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hoá; công tác khoa học, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao trong toàn tỉnh.
 
Trải qua 70 năm, ngành tuyên giáo Lai Châu đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Hệ thống Ban Tuyên giáo được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của địa phương. Thời kỳ 1952 - 1975, công tác tuyên giáo tập trung tham mưu Ban cán sự Đảng (Tỉnh uỷ) đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động sức người, sức của và tham gia chiến đấu kháng chiến chống thực dân pháp, thực hiện công cuộc tiễu phỉ, giải phóng quê hương và vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh đuổi ngoại xâm, thực hiện thắng lợi công cuộc dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH, công tác tư tưởng của Đảng bộ tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển. Đặc biệt từ năm 2004, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn xây dựng Lai Châu ổn định và từng bước phát triển. Làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Góp phần quan trọng xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển toàn diện, vững chắc, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (năm 2010) và ra khỏi tình trạng kém phát triển (năm 2015), đến năm 2020 nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc, tạo thế và lực mới cho tỉnh vững bước tiến lên trong giai đoạn cách mạng tiếp theo. Bước vào năm 2022, mặc dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19, song toàn Ngành với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tuyên giáo, với tinh thần “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Làm tốt công tác tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo, định hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; chú trọng phát huy ưu thế, hiệu quả tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội theo tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được đổi mới, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh (vừa trực tuyến, vừa trực tiếp), toàn tỉnh tổ chức được 78 hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự với 11.026 lượt người; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là việc đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra XHH; các hoạt động văn hóa, văn nghệ cơ bản bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp trên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; tham mưu quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo tinh thần đổi mới, hiệu quả, chất lượng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XIII) và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu triển khai Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức hướng dẫn việc thực hiện một số điểm mới trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện, Trường Chính trị tỉnh (Trường Chính trị tỉnh mở 18 lớp/1.206 học viên, duy trì 5 lớp trung cấp năm 2021 với 257 học viên; Trung tâm Chính trị cấp huyện mở 62 lớp/3.805 học viên) và tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. Công tác khoa giáo được tăng cường, tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, định hướng, triển khai toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh... Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Phát huy truyền thống 92 năm ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022), trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu quyết tâm: Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”. Chú trọng  đổi mới nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng; nâng cao hơn nữa tính “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục” của công tác tuyên giáo; quan tâm giải quyết những điểm nghẽn, những vấn đề mới, giải pháp đột phá thuộc lĩnh vực tuyên giáo của tỉnh. Chú trọng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, ưu thế của mạng xã hội trong các hoạt động tuyên truyền, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội theo hướng “sâu sát, trọng tâm, trọng điểm, chủ động, kịp thời”. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Chỉ đạo, định hướng tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tham mưu triển khai toàn diện, hiệu quả công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng cho được đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh phải luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Ngành; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực tự nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức lao động thật sự nghiêm túc, khoa học, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đổi mới sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 12 | lượt tải:1

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 270 | lượt tải:59

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1126 | lượt tải:314

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 866 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 5033 | lượt tải:1063
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập123
  • Hôm nay21,053
  • Tháng hiện tại841,385
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,914,370
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down