Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới, chủ động - sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Thứ sáu - 10/01/2020 17:13 1.133 0
Xuân Canh Tý - 2020 đã về, một năm mới bắt đầu, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Lai Châu vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trong năm qua, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019.
Đ/c Trần Đức Vương - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho thi sinh đạt giải nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2019
Đ/c Trần Đức Vương - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho thi sinh đạt giải nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2019
Năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình an ninh trật tự trên một số địa bàn tỉnh tiềm ẩn những yếu tổ phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi có những diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sinh hoạt và tư tưởng của Nhân dân. Nhưng với tinh thần quyết tâm đổi mới, bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt những kết quả quan trọng.

Chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Tập trung quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; xây dựng, ban hành một số văn bản lãnh đạo thực hiện công tác tuyên giáo và tiến hành sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Thường xuyên tham mưu chỉ đạo, định hướng, theo dõi hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, nhất là trước những sự kiện, vấn đề phức tạp nhạy cảm. Hoạt động báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Luật Báo chí, Luật Xuất bản; tiếp tục có sự đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, thời lượng phát sóng đảm bảo sinh động, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được quan tâm. Ban tuyên giáo các cấp, các ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn phương pháp nâng cao chất lượng. Đặc biệt năm 2019 đã tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Đồng thời, động viên báo cáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động, đóng góp quan trọng cho công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh. Để phục vụ hiệu quả công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ, công tác biên soạn, cung cấp các thông tin, tài liệu được chú trọng và triển khai kịp thời. Cùng với đó, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm, tập trung vào những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, qua đó kịp thời phát hiện, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu; hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được chú trọng.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng thời, chủ động tham mưu sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đánh giá khách quan kết quả thực hiện trong thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ trong tình hình mới. Đặc biệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu 3 đề tài khoa học về tổng kết thực tiễn (Đề tài khoa học "Thực tiễn 15 năm tỉnh Lai Châu cụ thể hóa và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng (2004-2019); những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới"; Đề tài "Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Lai Châu, thực tiễn sau 15 năm chia tách, thành lập (2004 - 2019)"; Đề tài "Vấn đề quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu); phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Đảng bộ tỉnh Lai Châu 70 năm xây dựng và trưởng thành - Những vấn đề thực tiễn và lý luận” và biên tập, phát hành 670 cuốn kỷ yếu Hội thảo phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền.

Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT; chỉ đạo mở lớp theo kế hoạch đã được phê duyệt, năm 2019 toàn tỉnh mở được 247 lớp, với trên 9.300 học viên. Tham mưu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; trong năm toàn tỉnh mở được 31 lớp cập nhật kiến thức cho 1.857 cán bộ chủ chốt các cấp;  mở được 55 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 10.550 cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục; tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy LLCT, phương pháp nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; công tác khoa giáo. Tổ chức thành công Hội thi giảng viên Lý luận Chính trị giỏi các cấp năm 2019 (toàn tỉnh tổ chức được 9 hội thi với 61 thi sinh tham gia). Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân về chuyên đề năm 2019; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hệ thống tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và Quy định của Tỉnh ủy mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng bộ. Duy trì thực hiện tốt công tác giao ban hằng quý nhằm đánh giá những kết quả, hạn chế, yếu kém và xác định các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoa giáo của tỉnh.

Qua đó khẳng định, năm 2019 công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động nắm bắt và dự báo tình hình diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo. Lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác khoa giáo, văn hoá, văn nghệ được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ; hoạt động kiểm tra, giám sát, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú trọng... góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, sự đồng thuận trong Đảng bộ và trong xã hội, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bước vào năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN VN, 90 năm ngày truyền thồng ngành Tuyên giáo của Đảng; đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... đây là những điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh phát huy những thành tựu đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn thách thức: tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chiến tranh chiến lược giữa các nước lớn, chạy đua vũ trang, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ khu vực Biển Đông, chiến tranh thương mại,... vẫn diễn ra quyết liệt. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 sẽ mở ra cơ hội phát triển lớn hơn, nhưng cũng đầy thách thức; biến đổi khí hậu; sự chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ngày càng tinh vi, thâm độc và xảo quyệt; cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm sẽ ngày càng quyết liệt. Trong tỉnh các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” đặt ra nhiều thách thức cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Để hoàn thành trọng trách năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; bám sát thực tiễn, chủ động - sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Trọng tâm là: chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 29/6/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền... Làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc xung quanh đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng định hướng và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, đảm bảo tính giáo dục, chính trị đối với một số sự kiện lớn, ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2020; tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động LLCT của địa phương, đơn vị; tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trọng tâm là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Đẩy mạnh công tác biên soạn, nghiên cứu các công trình lịch sử; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống ngành, địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tôc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa; công tác khoa giáo của Đảng bộ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo chỉ đạo của thường trực cấp ủy và chương trình kiểm tra, giám sát, khảo sát công tác tuyên giáo năm 2020.

Phấn khởi, tự hào những kết quả đạt được trong năm qua, vững tin bước vào năm mới - 2020, với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất định Ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Lai Châu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 140 | lượt tải:7

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 704 | lượt tải:35

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 597 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 717 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down