Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, hướng mạnh về cơ sở

Thứ ba - 01/08/2023 05:43 1.093 0
Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, với phương châm hướng về cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chuyên môn
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chuyên môn
Thành phố Lai Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, có diện tích tự nhiên 9.687,99 ha, dân số trên 46.600 người với 17 dân tộc cùng sinh sống; có 7 đơn vị hành chính (5 phường, 2 xã). Phát huy ưu thế của thành phố có địa bàn gọn, dân cư sống tập trung để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm nơi để tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IV, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết Hội nghị Trung ương; nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy; nghị quyết, kế hoạch thực hiện Thành ủy. Kịp thời cụ thể hóa các văn bản để triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Tuyên giáo... góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Phát động, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, giảm nghèo bền vững; giữ gìn quốc phòng - an ninh, xây dựng văn minh đô thị.

Từ năm 2020 đến nay, đã tổ chức 14 đợt học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, trong đó đã tổ chức 2.033 hội nghị với 51.081 lượt người tham gia học tập; 227.251 lượt đoàn viên, hội viên và Nhân dân được tuyên truyền. Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đề án; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kết quả các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, hấp dẫn qua 2.290 băng zôn; 458 cụm pa nô; 1.815 lượt tuyên truyền trên xe thông tin lưu động. Qua tuyên truyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cơ bản nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước và địa phương tích cực đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở.

Việc nắm tình hình diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thành phố, tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng; duy trì có chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, thông tin chuyên đề cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, đã tổ chức 242 hội nghị với 9.592 lượt người tham gia. Đội ngũ báo cáo viên đã thực hiện nhiệm vụ tại 1.415 hội nghị với trên 89.200 lượt người nghe; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, tham mưu cấp ủy, chính quyền về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và đề xuất biện pháp giải quyết nhất là liên quan đến việc triển khai, thực hiện những chủ trương, chính sách, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; đã phối hợp, tuyên truyền được trên 440 hộ đồng ý nhận tiền hỗ trợ bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng, đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thành phố thường xuyên định hướng hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường tuyên truyền, chia sẻ thông tin của các trang thông tin chính thống trên trang Fanpage “Lai Châu - Thành phố biên cương”; kênh youtube “Lai Châu - Thành phố ta yêu”. Từ 20/8/2020 đến 20/5/2023, đã đăng tải 1.302 tin, bài, ảnh về hoạt động của thành phố; 41.809 lượt chia sẻ tin, bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, học tập và làm theo Bác, các sự kiện của đất nước, của tỉnh và địa phương; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo nhất là cơ sở; 7/7 xã, phường có cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đảm nhiệm đã phát huy vai trò “cầu nối” quan trọng trong chỉ đạo, thực hiện việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội ở cơ sở. Sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố đã lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, hằng năm đều đăng ký bổ sung cho phù hợp. Đã cử 20 lượt cán bộ, công chức, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ tham gia tập huấn tại các lớp bồi dưỡng do các cấp tổ chức; mở 4 lớp bồi dưỡng về công tác Tuyên giáo 465 lượt người tham gia. Qua bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng công tác Tuyên giáo, kỹ năng đấu tranh phản bác trên không gian mạng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các xã, phường hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm; chưa được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công tác Tuyên giáo; hiệu quả hoạt động có mặt  chưa cao; một số cấp ủy, chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở còn hạn chế về phương pháp, kỹ năng truyền đạt, triển khai nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thời gian tới để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tăng cường công tác tham mưu cấp ủy triển khai hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển chính trị của địa phương; tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên định kỳ để thông tin kịp thời tình hình thời sự, an ninh - chính trị, kinh tế - xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; đa dạng hoá các hình thức tiến hành công tác tuyên giáo ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả mặt tích cực của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới./.
                                     
                                            

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 337 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2058 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3096 | lượt tải:1138

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3136 | lượt tải:428

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3378 | lượt tải:497
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay13,043
  • Tháng hiện tại531,144
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,292,910
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down