Đảng bộ Công an tỉnh đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

Thứ sáu - 05/08/2022 10:14 848 0
Nhận thức rõ tầm quan trọng của chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Những năm qua Đảng bộ Công an tỉnh luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết, đạt được những chuyến tích cực.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV của Đảng bộ Công an tỉnh
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV của Đảng bộ Công an tỉnh
Với đặc thù của Đảng bộ là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước đây việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng gặp nhiều khó khăn; do cán bộ, chiến sỹ thường xuyên đi công tác, làm nhiệm vụ; một số đồng chí nhận thức chưa đầy đủ về việc học tập Nghị quyết của Đảng, chưa tích cực, tự giác tham gia học tập...; việc triển khai thực hiện Nghị quyết có lúc, có nội dung chất lượng còn hạn chế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập Nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, tạo sự thống nhất trong toàn lực lượng và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Đảng bộ Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tuyên truyền, quán triệt, học tập và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng để tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn lực lượng.

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường, cụ thể và quyết liệt, từ việc xây dựng kế hoạch triển khai thống nhất trong Đảng bộ, đến việc ban hành công văn đôn đốc thường xuyên. Chỉ tính riêng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ công an tỉnh đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo, đôn đốc (3 kế hoạch, 1 công văn). Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng bí thư các chi, đảng bộ cơ sở chịu trách nhiệm về chất lượng học tập nghị quyết của Đảng ở cơ sở. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ phụ trách các tổ chức cơ sở đảng trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ; đồng thời cử các đồng chí cán bộ, chỉ huy các đơn vị trực tiếp xuống cơ sở theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các chi bộ, đơn vị trực thuộc; phối hợp với cấp ủy địa phương hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ công an xã quán triệt, học tập nghiêm túc, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng được nghiên cứu, học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng. Trong học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai bằng hình thức trực tuyến, kết hợp với trực tiếp. Các nghị quyết được triển khai bằng hình thức trực tuyến kết nối từ Trung ương, từ tỉnh; Công an tỉnh tổ chức một điểm cầu, thành phần tham gia là đội ngũ cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên của ngành (là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc), bình quân trên 200 người/hội nghị. Sau hội nghị các đồng chí báo cáo viên có trách nhiệm tham mưu cấp ủy tổ chức các hội nghị và trực tiếp quán triệt các nội dung nghị quyết tại đơn vị. Trong các hội nghị được chỉ đạo, quản lý học tập nghiêm túc; báo cáo viên được lựa chọn từ các đồng cán bộ chủ chốt của các tổ chức đảng, có kinh nghiệm trong truyền đạt nghị quyết. Trong quán triệt các nghị quyết, các báo cáo viên gắn chặt với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, liên hệ, vận dụng sát thực tiễn làm sâu sắc nội dung của nghị quyết. Sau học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ viết bài thu hoạch.

Để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nắm vững được những nội dung cốt lõi và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, công tác tuyên truyền nghị quyết cũng được đặc biệt coi trọng và tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, phong phú, phù hợp. Cùng với việc tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên; thông báo nhanh; sinh hoạt chuyên đề; lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị, đoàn thể; Đảng ủy đã chỉ đạo lựa chọn, biên tập nội dung ngắn gọn, phù hợp để tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh; Fanpage An ninh Lai Châu và trên các trang mạng xã hội... (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV Đảng bộ Cộng an tỉnh đã có 584 tin, bài được đăng tải tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng). Đồng thời, lựa chọn các nội dung, mục tiêu cơ bản của các nghị quyết tuyên truyền trên hệ thống pano, áp phich, băng zôn, khẩu hiệu, bảng điện tử của Công an tỉnh và các đơn vị có trụ sở độc lập. Công tác tuyên truyền còn được lồng ghép trong các cuộc thi, hội thi (Hội thi Báo cáo viên giỏi Công an Lai Châu - năm 2021; hội thi tìm hiểu kiến thức công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng ANND...).

Nhằm đảm bảo các nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy Công an tỉnh bám sát định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy; Đảng ủy Công an Trung ương, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm các nghị quyết của Đảng thành kế hoạch, chương trình hành động. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành 1 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Chương trình số 15-CTr/ĐUCA, ngày 25/9/2021); xây dựng và ban hành 3 chương trình hành động, 9 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khóa XIV; ban hành 1 chương trình hành động và 5 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII. Việc ban hành các chương trình, kế hoạch đều được triển khai bài bản, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, sát với chức năng nhiệm vụ, tính khả thi cao. Trong đó Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 2 trọng tâm, 3 đột phá, 5 nhiệm vụ, 6 giải pháp cụ thể. Đồng thời, tập chung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng; chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh để xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch của chi, đảng bộ phù hợp, sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, Đảng bộ công an tỉnh đã chủ động xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp với các huyện, thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an ở địa bàn cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường; kịp thời phát hiện nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chấp hành việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng chưa nghiêm túc, kém hiệu quả. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 Đảng ủy công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 18 tổ chức đảng và 18 đảng viên; tổ chức nắm tình hình tại 24 tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy thực hiện 18 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 9 tổ chức đảng, 23 đảng viên trong việc quán triệt, học tập và thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực, tự giác tham gia quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, khắc phục tình trạng ngại học nghị quyết trong một số cán bộ, đảng viên; giúp đảng viên nắm vững nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng toàn Đảng bộ Công an tỉnh. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; tạo điều kiện và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ Công an tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Trọng tâm là, xây dựng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh đoàn kết, thống nhất; cụ thể hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy theo đúng quy định. Trên cơ sở kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện thời gian qua, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả./.

Tác giả: Ngọc Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 926 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập90
  • Hôm nay25,477
  • Tháng hiện tại802,518
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,564,284
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down