Đảng bộ Công an tỉnh xây dựng chi bộ 4 tốt

Thứ tư - 05/04/2023 10:05 2.100 0
Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. Những năm qua Đảng bộ Công an tỉnh đã quán triệt và vận dụng các quan điểm, chủ trương của Đảng, tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ 4 tốt, đạt được những kết quả quan trọng.
Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa các thí sinh tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi lần thứ I, năm 2023
Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa các thí sinh tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi lần thứ I, năm 2023
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên. “Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. “Các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Các chi ủy vững tức là chi bộ mạnh”. Trải qua 93 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta luôn quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác quan trọng này. Tại Hội nghị thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, với mục tiêu được xác định “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng...”. Trong 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất có chỉ rõ: Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "chi bộ 4 tốt", "đảng bộ cơ sở 4 tốt" (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thời gian qua Đảng bộ Công an tỉnh đã vận dụng, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt chú trọng xây dựng chi bộ 4 tốt.

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tuyên truyền, quán triệt, học tập và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng tại chi bộ. Trong đó, chú trọng từ việc xây dựng kế hoạch triển khai thống nhất trong Đảng bộ đến giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng bí thư các chi, đảng bộ cơ sở chịu trách nhiệm về chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng ở cơ sở. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các tổ chức cơ sở đảng trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ; đồng thời cử các đồng chí cán bộ, chỉ huy các đơn vị trực tiếp xuống cơ sở theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các chi bộ, đơn vị trực thuộc.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ Công an tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lựa chọn sinh hoạt chi bộ mẫu theo khối, sau sinh hoạt tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch lựa chọn Chi bộ cơ sở Phòng An ninh nội địa tổ chức thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu (thành phần mời dự sinh hoạt là các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng các đơn vị trong khối an ninh nhân dân).

Trong sinh hoạt chuyên đề, hằng năm Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung chuyên đề, trên cơ sở đó các chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng chi bộ. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy định hướng vào 5 nội dung cơ bản: (1) Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Lai Châu năm 2022; (2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; (3) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; (4) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững; (5) Chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, yêu thương đồng chí, đồng đội, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, trách nhiệm cấp ủy viên. Đảng viên, cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy đã gương mẫu thực hiện tốt nội dung cam kết luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt quy định nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy tắc ứng xử của công an nhân dân; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo 17 biểu hiện suy thoái trong công an nhân dân và 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy các chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; bám sát yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tháng tiếp theo; cấp ủy, chi bộ làm việc theo quy chế, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, từng đồng chí cấp ủy tôn trọng và chấp hành ý kiến của tập thể; thực hiện nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại đơn vị.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ. Năm 2019 và năm 2022 Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, nội dung tập trung bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền miệng; một số điểm mới trong thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; công tác kiện toàn cấp ủy và quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ; một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quy hoạch cán bộ… Tháng 3/2023, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi với sự tham gia của 23 đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc. Thông qua Hội thi giúp cho các đồng chí bí thư các chi bộ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảng của chi bộ.

Cùng với đó, ngày 23/3/2023 Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành phố quán triệt, học tập lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng công an nhân dân trong khắc ghi, thực hiện sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà Giáo ưu tú Hoàng Chí Bảo trực tiếp quán triệt về ý nghĩa lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khắc ghi và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; đồng thời làm rõ nội hàm sáu điều Bác Hồ dạy; quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an cách mạng. Qua đó, giúp cho cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Lai Châu nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm, tư tưởng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ những kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nhất các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Qua đánh giá xếp loại tổ chức đảng năm 2022, 100% tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công an tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó: 28 tổ chức cơ sở đảng thì có 7 tổ chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổng số 34 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, có 8 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong xây dựng chi bộ 4 tốt Đảng bộ Công an tỉnh nhận thấy cũng còn một số hạn chế, như: chất lượng sinh hoạt của một số ít chi bộ có nội dung, có buổi chưa cao; ý thức, tránh nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một số ít đảng viên còn hạn chế...

Để tiếp tục xây dựng chi bộ 4 tốt, thời gian tới Đảng bộ Công an tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên đổi mới phương pháp triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo, định hướng các chi bộ trong sinh hoạt gắn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quản lý đảng viên.

Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy cơ sở về công tác xây dựng Đảng, công tác đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 875 | lượt tải:107

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2420 | lượt tải:73

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3629 | lượt tải:1238

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3660 | lượt tải:501

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3932 | lượt tải:588
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập123
  • Hôm nay25,505
  • Tháng hiện tại779,923
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,541,689
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down