Đảng bộ huyện Mường Tè gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

Thứ hai - 04/11/2019 20:04 1.033 0
Nhận thức rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo sự ổn định và thúc đẩy huyện phát triển toàn diện. Vì vậy, trong những năm qua Đảng bộ huyện Mường Tè đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng.
Đ/c Tống Thanh Hải - UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện Mường Tè năm 2019
Đ/c Tống Thanh Hải - UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong diễn tập KVPT huyện Mường Tè năm 2019
Huyện Mường Tè nơi đầu nguồn sông Đà, có đường biên giới dài trên 130 km, tiếp giáp với 3 huyện Lục Xuân, Giang Thành, Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự - quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh Lai Châu vững mạnh và là nguồn xung yếu sông Đà, đảm bảo nguồn nước cho hệ thống các nhà máy thủy điện quốc gia và vùng hạ du...

Với quan điểm phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh là cơ sở nhằm tăng cường tiềm lực quân sự - quốc phòng; xây dựng quân sự - quốc phòng vững chắc là tiền đề tạo sự ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Căn cứ các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy đã cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, đề án, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân các dân tộc trong tổ chức phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn và từng năm; chú trọng phát huy tiềm năng của từng vùng, từng địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, nhất là 6 xã biên giới gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, nhiệm vụ quốc phòng, quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của huyện, đảm bảo hài hòa cả lợi ích kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở quy hoạch cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển nông - lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chỉ đạo đưa các loại giống cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao và hướng dẫn Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường cán bộ xuống cơ sở, vùng biên giới phối hợp với bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc tích cực tăng gia lao động sản xuất; khai hoang, mở rộng diện tích, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào gieo trồng, nhờ đó năng suất cây trồng được nâng lên, sản lượng lương thực của huyện năm sau tăng cao hơn năm trước, đến năm 2018 sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 36.000 tấn; chú trọng phát triển chăn nuôi, mặc dù còn gặp không ít khó khăn về thời tiết, dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại vừa và nhỏ, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân chăn thả theo vùng quy hoạch, không thả rông và chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; khai thác và phát huy tốt lợi thế mặt nước hồ thủy điện Lai Châu để phát triển nuôi cá lồng (hiện nay huyện có hàng trăm lồng cá).

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng; do làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và thực hiện nghiêm chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây Mường Tè đã giảm mạnh các vụ vi phạm đốt rừng, khai phá rừng trái phép, tỷ lệ che phủ rừng tăng nhanh, (năm 2019 đạt trên 65%). Đồng thời, huyện đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với di dân tái định cư công trình thủy điện Lai Châu, điều chỉnh, sắp xếp dân cư, giãn dân ra khu vực biên giới, ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, công tác giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đến năm 2019 toàn huyện có 100% xã, thị trấn hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục THCS, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được tăng cường, chất lượng được nâng cao; thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, phối hợp với viện Quân y 109 tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân tại một số xã vùng cao biên giới (Tá Bạ, Mù Cả); trạm y tế các xã phối hợp với các đồn biên phòng tăng cường thăm khám, chữa bệnh cho Nhân dân các dân tộc khu vực biên giới. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng quy định. Lĩnh vực văn hóa được quan tâm tập trung vào việc duy trì các hoạt động văn nghệ quần chúng, bảo tồn và phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc. Kinh tế - xã hội của huyện phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong huyện từng bước được nâng cao; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền các cấp; Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương vững mạnh.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác quân sự, quốc phòng cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/9/2012 về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2012 - 2015; Nghị định số 164/2008/NĐ-CP, ngày 21/12/2018 của Chính phủ về  kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng... Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn (trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức các hội thi...); tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc. Trong 10 năm (2009 - 2019), huyện đã cử cán bộ tham gia các lớp và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần trên 2000 người (cử đi bồi dưỡng tại Quân khu 12 đồng chí thuộc đối tượng 2, tại tỉnh 396 người thuộc đối tượng 3, đối tượng 4 là trên 1.600 người, ngoài ra còn bồi dưỡng cho trên 130 người là trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư), góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tuyển quân hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng từng bước được nâng cao. Công tác huấn luyện cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và an toàn, nội dung sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, từng tình huống, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 10 năm qua huyện đã 3 lần tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (năm 2009, 2014, 2019); hằng năm chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng, phòng chống thiên tai tại các xã... các cuộc diễn tập đều được tổ chức nghiêm túc, sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối; diễn tập khu vực phòng thủ huyện đều được đánh giá, xếp loại giỏi trở lên, trong đó năm 2019 được xếp loại xuất sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Hoạt động đối ngoại được chú trọng, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội đàm luân phiên hằng năm giữa huyện với huyện Lục Xuân, Giang Thành, Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Từ năm 2011, chỉ đạo Công an huyện thực hiện và duy trì thường xuyên hội đàm luân phiên với công an hai huyện Lục Xuân và Giang Thành, trao đổi hợp tác bảo vệ an ninh khu vực biên giới giữa hai nước. Cùng với đó, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện cùng cấp ủy, chính quyền các xã biên giới thực hiện hội đàm hằng năm với cấp ủy, chính quyền và đồn biên phòng đối diện của Trung Quốc. Đối ngoại nhân dân cũng được tăng cường, giữa nhân dân 6 xã biên giới của huyện Mường Tè với nhân dân của các huyện bên kia biên giới... qua đó đã tăng cường sự phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật khu vực biên giới, chống xâm canh, xâm cư, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ của huyện vững chắc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc của huyện cũng còn một số hạn chế: nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở về nhiệm vụ này còn hạn chế; một số địa phương mới chỉ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, chưa gắn với công tác quốc phòng - an ninh; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác quốc phòng - an ninh có mặt còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định, một số địa bàn biên giới chưa thật sự ổn định...

Để khắc phục những hạn chế trên, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, Đảng bộ huyện xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước bằng các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và của cả hệ thống chính trị trong huyện. Tập trung mọi nguồn lực và khai thác, sử dụng, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu, yêu cầu cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh./. 

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 139 | lượt tải:7

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 703 | lượt tải:35

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 596 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 716 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down