Đảng bộ huyện Mường Tè: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Chủ nhật - 11/08/2019 22:11 781 0
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh quyết định đến việc lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thời gian qua Đảng bộ huyện Mường Tè đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đạt được những kết quả quan trọng.
Đ/c Vàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện, tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác năm 2018
Đ/c Vàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện, tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác năm 2018
Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trọng tâm là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong huyện theo tinh thần Đề án của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”. Chỉ đạo tuyên truyền, học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện năm 2019 và theo dõi, đánh giá việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc; kịp thời biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. 

Tổ chức nghiêm túc việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; đặc biệt đã tập trung chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo TTBD chính trị huyện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên theo kế hoạch đã được phê duyệt; 6 tháng đầu năm 2019 đã mở 12 lớp với 771 học viên và 7 lớp bồi dưỡng chuyên đề với 472 học viên, ngoài ra Huyện ủy đã cử 07 đồng chí cán bộ cấp xã đi học Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp giải quyết, xử lý những boăn khoăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, dư luận, đảm bảo ổn định tình hình tư tưởng và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đã chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình nhân sự các chức danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy, cán bộ sau thực hiện sáp nhập một số bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học, đến nay huyện Mường Tè đã giảm được 14 bản, khu phố, giảm 30 chi bộ, trong đó: 14 chi bộ bản, khu phố, 14 chi bộ cơ quan, 02 chi bộ ban quân sự xã. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện tốt việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của huyện đến năm 2025. Quan tâm củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, 6 tháng đầu năm 2019 toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 116 đảng viên mới; tập trung củng cổ tổ chức cơ sở đảng yếu kém gắn với thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chỉ đạo nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng sau kiểm điểm năm 2018; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời duy trì chế độ giao ban cụm bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, qua giao ban Huyện ủy đã nắm bắt và định hướng, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các chi bộ bản, tổ dân phố; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cùng với việc đôn đốc các đồng chí lãnh đạo huyện được phân công dự theo dõi sinh hoạt tại các chi bộ đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ bản, khu phố, qua đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chúc đảng ở cơ sở được nâng lên rõ rệt. 

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, 6 tháng đầu năm 2019 Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên; chỉ đạo và xử lý kỷ luật đối với 7 đảng viên vi phạm khuyết điểm, trong đó khiển trách 5 đồng chí, cảnh cáo 01 đồng chí và khai trừ 01 đảng viên; qua đó đã răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, hạn chế vi phạm khuyết điểm. 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng theo kế hoạch. Tăng cường đổi mới công tác dân vận theo tinh thần sát cơ sở, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng cụ thể; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở; xây dựng và củng cố khối đoàn kết các dân tộc. Tập trung tuyên truyền, vận động, ngăn chặn các hoạt động đạo trái pháp luật, đạo lạ “Bà cô Dợ”, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả  trên đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ huyện Mường Tè trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; lãnh đạo Nhân dân các dân tộc cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; niềm tin của Nhân dân các dân tộc trong huyện đối với sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Ban chấp hành Đảng bộ huyện được củng cố.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Mường Tè cũng còn những hạn chế, cần tiếp tục tập trung khắc phục đó là: Một số cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của huyện chưa quyết liệt; chất lượng tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng chưa cao. Công tác củng cố, kiện toàn cán bộ, lãnh đạo quản lý ở một số tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan còn chậm; một số nơi chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nội dung còn hạn chế. Tình hình an ninh trật ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp...

Để khắc phục những hạn chế trên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Huyện ủy Mường Tè xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tăng cường nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và chủ động xử lý những vẫn đề mới nảy sinh, không để hình thành điểm nóng tại cơ sở. 

Tăng cường công tác quản lý đảng viên, tạo nguồn, kết nạp đảng, chú trọng khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có ít đảng viên; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU, ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Trung ương về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gon hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ còn thiếu theo quy định; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở; tập trung củng cố, kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã còn thiếu so với quy định. Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trọng tâm là làm tốt công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự của Đảng bộ huyện và tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên khi vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng trình tự quy định đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia; giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Trên cơ sở kết quả đạt được thời gian qua và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được xác định, nhất định Đảng bộ huyện Mường Tè sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc xây dựng Mường Tè ổn định và ngày càng phát triển./.

Tác giả: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 139 | lượt tải:45

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 2349 | lượt tải:525

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 2497 | lượt tải:1450

Số: 12/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng màu khô năm 2022-2023

lượt xem: 598 | lượt tải:45

Số: 57/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

lượt xem: 1809 | lượt tải:581
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập116
  • Hôm nay40,238
  • Tháng hiện tại1,665,965
  • Tháng trước8,894,895
  • Tổng lượt truy cập16,891,772
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down