Đảng bộ huyện Tam Đường: Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Thứ bảy - 23/07/2022 22:08 786 0
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, quyết định đến triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Tam Đường phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ huyện sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ huyện sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh Lai Châu, Đảng bộ huyện Tam Đường có 51 tổ chức cơ sở đảng (16 đảng bộ, 35 chi bộ cơ sở), 209 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 2.690 đảng viên. Huyện có 13 đơn vị hành chính (12 xã và 1 thị trấn), dân số trên 57.000 người, gồm 12 dân tộc cùng sinh sống. Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh quyết định đến việc triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, thời gian qua Đảng bộ huyện Tam Đường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, có nhiều đổi mới theo phương châm “chủ động, phong phú, thuyết phục”. Tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ đảng viên kết hợp các hình thức phù hợp với thực tiễn và tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19 (vừa trực tuyến, vừa trực tiếp); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đặc biệt khai thác và phát huy tốt vai trò của công nghệ thông tin; tuyên truyền trên facebook, fanpage, zalo của các cơ quan, đoàn thể, địa phương. Lãnh đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác. Gắn với chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện không có điểm nóng về chính trị, an ninh trật tự cơ bản ổn định. Qua đó, tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy đã thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 33 đồng chí cán bộ; biệt phái 2 đồng chí công chức; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2026-2031; rà soát, xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận 48-KL/TW, ngày 26/4/2019, Kết luận 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư thuộc thẩm quyền. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Cho chủ trương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử Đại hội các đoàn thể nhiệm kỳ 2022-2027 từ huyện đến cơ sở. Coi trọng công tác phát triển đảng viên, gắn với rà soát đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp được 35 đảng viên mới; đồng thời đưa ra khỏi Đảng 3 đảng viên không còn đủ tư cách; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị 90 đồng chí phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các chế độ chính sách đối với cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã cử 80 cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh tổ chức; chỉ đạo mở 6 lớp đào tạo, bồi dưỡng tại huyện cho 280 cán bộ, đảng viên, công chức của huyện; phối hợp mở 1 lới bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 65 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo, phân công cán bộ chủ chốt cấp huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, khảo sát, hướng dẫn, giúp cơ sở, gắn trách nhiệm của cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức 3 hội nghị; Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 8 hội nghị thảo luận thống nhất về chương trình công tác năm 2022; xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, Tỉnh ủy và các chủ trương đầu tư phát triển của huyện; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ huyện năm 2022.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2022 Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng, 9 đảng viên; UBKT Huyện ủy tiến hành 1 cuộc giám sát đối với 3 tổ chức đảng; các chi, đảng ủy cơ sở tổ chức 29 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 28 tổ chức đảng, 50 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành 27 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 48 tổ chức đảng, 1 đảng viên; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện 75 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 97 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý, thi hành kỷ luật đối với 30 đảng viên vi phạm. Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản năm 2021. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; giải quyết kịp thời các đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Qua đánh giá xếp loại năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 39 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; còn 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên được đánh giá, xếp loại 2.535 đồng chí, trong đó: có 333 đồng chí (13,13%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2.074 đồng chí (81,81%) hoàn thành tốt nhiệm vụ; 101 đồng chí (3,98%) hoàn thành nhiệm vụ; còn 27 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Vì vậy, bước vào năm 2022 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, song Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, với dự ước 34/36 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đề ra sẽ đạt và vượt. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt chỉ tiêu, một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng mạnh như: diện tích gieo cấy lúa 6 tháng đầu năm đạt 99,2%; chăn nuôi đạt 96,7% kế hoạch; thực hiện giải ngân, thanh quyết toán các công trình đạt 68% kế hoạch (là huyện trong tốp đầu của tỉnh thực hiện giải ngân); thu ngân sách trên địa bàn đạt 50,3% kế hoạch...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm lãnh đạo đạt được những kết quả quan trọng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và duy trì các trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì tốt tỷ lệ học sinh chuyên cần; chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng cao. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện có hiệu quả. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Trước yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới, với tinh thần quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ huyện xác định, tiếp tục xây dựng dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 là tập trung đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hành đạo đức công vụ; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết, xử lý kịp thời những vẫn đề nảy sinh ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; thực hiện công tác luân chuyển và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Coi trọng công tác phát triển đảng cả về số lượng và chất lượng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở. Tập trung lãnh đạo HĐND, UBND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Từ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua và những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong thời gian tới, nhất định Đảng bộ huyên Tam Đường sẽ thu được nhiều thành công hơn nữa, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Tam Đường đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025./.

Tác giả: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 48 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2889 | lượt tải:487

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2315 | lượt tải:79

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3075 | lượt tải:319
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,835,309
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down