Đảng bộ Sở Y tế: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Thứ năm - 24/02/2022 22:02 1.362 0
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Những năm qua, Đảng ủy Sở Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạt được những kết quả quan trọng.
Buổi sinh hoạt mẫu của chi bộ Phòng khám đa khoa thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Buổi sinh hoạt mẫu của chi bộ Phòng khám đa khoa thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Đảng ủy Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Hướng dẫn, Qui định của Trung ương, Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan đến công tác sinh hoạt chi bộ. Hằng năm ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Lãnh, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy Chi, Đảng bộ bộ phận đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt mô hình sinh hoạt mẫu nghiêm túc, hiệu quả như Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Chi bộ Trung tâm Pháp y… Năm 2021, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế thực hiện sinh hoạt chi bộ mẫu trong toàn khối Văn hóa - Xã hội; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ đã từng bước khắc phục tình trạng hình thức, khuôn mẫu, tẻ nhạt… Sau sinh hoạt mẫu tổ chức rút kinh nghiệm rõ từng nội dung, từ việc chuẩn bị, nội dung sinh hoạt, quy trình, phương pháp điều hành đến kết luận, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và cách ghi biên bản sinh hoạt... qua đó, giúp bí thư chi bộ nắm vững hơn về quy trình, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ, khắc phục dần tình trạng trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công tác chuyên môn, nội dung sinh hoạt đơn điệu, nghèo nàn, không đảm bảo nội dung quy định. Các thông tin, tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đã đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt được đổi mới, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng: xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chi ủy viên và đảng viên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; chất lượng điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ từng bước được nâng lên; thời gian sinh hoạt đảm bảo quy định (bình quân một buổi sinh hoạt chi bộ từ 90 đến 120 phút). Nhận thức của đảng viên về chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công đã được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng bình quân đạt trên 90%; đa số đảng viên gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; chấp hành tốt Nghị quyết, Kết luận của chi bộ; việc đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ cơ bản đảm bảo tiêu chí theo Quy định số 14-QĐi/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc ghi chép, ký, lưu giữ, bảo quản sổ sinh hoạt chi bộ theo quy định...

Công tác kiểm tra sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy chú trọng, xác định trong chương trình kiểm tra giám sát hàng năm. Trong 2 năm (2020 - 2021), đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 6 lượt tổ chức đảng và 2 lượt bí thư cấp ủy, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu cấp ủy, chi bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít chi ủy, chi bộ chưa làm tốt việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế; tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.... Phương pháp tự đánh giá, xếp loại chất lượng buổi sinh hoạt ở một số chi bộ chưa sát, có nơi còn biểu hiện hình thức.

Đồng chí Bùi Tiến Thanh - Bí thư Đảng bộ Sở Y tế cho biết: “Thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ Sở Y tế xây dựng các clip, vi deo cung cấp các thông tin về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, của Ngành để các Chi, Đảng bộ bộ phận tổ chức sinh hoạt phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo tăng cường tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu; đồng thời phát huy tính sáng tạo, cách làm hay trong sinh hoạt chi bộ. Định hướng cụ thể nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quý cho các chi bộ, đảm bảo nội dung cụ thể và thiết thực. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực tự, cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phú” vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm…”.
 

Tác giả: Hạnh - Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 926 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập139
  • Hôm nay25,606
  • Tháng hiện tại802,647
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,564,413
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down