Đảng bộ xã Ta Gia sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ hai - 23/03/2020 10:49 108 0
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4). Với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, sau 3 năm (2017 - 2019) Đảng bộ xã Ta Gia đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.
Đ/c Hà Trọng Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi thẩm định, xét xã Ta Gia đạt chuẩn nông thôn mới
Đ/c Hà Trọng Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi thẩm định, xét xã Ta Gia đạt chuẩn nông thôn mới
Đảng bộ xã Ta Gia có 177 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ nông thôn (chi bộ bản). Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện NQTW4 nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
 
Trên cơ sở nghị quyết và căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa thành Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU thực hiện NQTW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó xác định rõ nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện và nhiệm vụ thường xuyên; ban hành kế hoạch và triển khai học tập, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung NQTW4 và chương trình hành động của Đảng ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân các dân tộc trong xã. Phân công và gắn trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn bản trực tiếp theo dõi, giúp đỡ các chi bộ quán triệt và triển khai thực hiện. Chỉ đạo các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội xã xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu phù hợp với chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhiệm, với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, giám làm, giám chịu trách nhiệm... Kết quả, có 98% đảng viên, trên 96% cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên và trên 1.100 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia học tập nghị quyết. Qua tổng hợp từ bài viết thu hoạch cho thấy hầu hết cán bộ, đảng viên đã nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của NQTW4 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã; gắn thực hiện NQTW4 với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là cán bộ chủ chốt; cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm; gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động. Tình trạng ngại học tập nghị quyết và lý luận chính trị từng bước được khắc phục; cán bộ, đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các đợt nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhiều đồng chí dù điều kiện gia đình còn khó khăn nhưng vẫn tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, 95% cán bộ, công chức xã có trình độ văn hóa THPT, 100% trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 45% trình độ đại học và 80% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Công tác kiểm điểm đảng viên theo tinh thần NQTW4 được thực hiện nghiêm túc. Ngay sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, Đảng ủy tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức kiểm điểm đảng viên, gắn với nhận diện 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, đảng viên phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại đảng viên, công chức hằng năm; từng bước khắc phục tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý. Sau kiểm điểm cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm (từ năm 2018 cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và khắc phục hạn chế, khuyết điểm) đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Đội ngũ cán bộ, công chức xã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở; kịp thời giải quyết những boăn khoăn, vướng mắc trong nhân dân, vì vậy mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là các bản tái định cư thủy điện Huổi Quảng nhưng 3 năm qua xã Ta Gia không có đơn thư kiến nghị vượt cấp.

Để thực hiện có hiệu quả NQTW4, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đảng ủy xã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Cùng với việc chỉ đạo các chi bộ duy trì chế độ giám sát thường xuyên đối với đảng viên, hằng năm Đảng ủy chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm theo chương trình, trong đó xác định rõ việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên thực hiện NQTW4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Trong 3 năm (2017 - 2019), Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện NQTW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW đối với 5 tổ chức đảng, 8 đảng viên, qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản chấp hành tốt nội dung được kiểm tra, giám sát. Đa số cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình trạng đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng giảm đáng kể; không có hiện tượng tham ô, tham nhũng, biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sau 3 năm thực hiện NQTW4 (khóa XII), chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã Ta Gia từng bước được nâng cao. Kết quả đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm: Đảng bộ xã 3 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2017, năm 2018 toàn Đảng bộ không có đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; năm 2019 có 16/16 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98,3% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tăng trên 3% so với năm 2016.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; đoàn kết nội bộ được củng cố và phát huy lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ngoài việc duy trì diện tích sản xuất cây lương thực, xã đã chỉ đạo chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, đất trống, đồi trọc sang trồng gần 90 ha cây chè, trên 100 ha cây quế, trên 10 ha cây ăn quả...; khai thác hiệu quả diện tích mặt nước, phát triển trên 100 lồng cá, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân. Tính đến hết năm 2019, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt trên 33 triệu đồng, tăng trên 7 triệu đồng so với năm 2017. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường lớp học, nhà văn hóa... Đến nay toàn xã có hệ thống giao thông liên xã, liên bản đi lại thuận lợi 4 mùa; 11/12 bản được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99%; xã giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12%; công tác quốc phòng được quan tâm; an ninh nông thôn cơ bản ổn định; đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt ngày 16/3/2020, Ta Gia được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả thực hiện NQTW4 (khóa XII) “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng bộ xã Ta Gia tuy mới là bước đầu. Nhưng đây chính là động lực quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết trong thời gian tới với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xã Ta Gia ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện./.
 

Tác giả bài viết: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down