Điểm sáng nơi vùng biên

Thứ sáu - 28/07/2023 10:48 642 0
Thu Lũm là xã biên giới xa nhất của huyện Mường Tè, nằm cách trung tâm huyện 98km về phía Bắc, có diện tích tự nhiên là 11.289,1 ha, với chiều dài đường biên giới 36,245km giáp với nước Trung Quốc. Dân số toàn xã có 474 hộ với 2.476 nhân khẩu, có 3 dân tộc sinh sống lâu đời là Hà Nhì, Dao, La Hủ.
Sản phẩm Ớt trung đoàn của xã Thu Lũm là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh
Sản phẩm Ớt trung đoàn của xã Thu Lũm là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh
Đảng bộ xã có 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ bản, 5 chi bộ cơ quan với 236 đảng viên. Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã tích cực học tập và làm theo Bác, Đảng uỷ xã đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo giai đoạn và từng năm. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề. Gắn việc học tập, làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; các phong trào thi đua, cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách, theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện ở từng chi bộ và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. 

Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 là “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển cây dược liệu”. Nội dung đột phá gắn với thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về "đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển cây dược liệu, giai đoạn 2020-2025". Mô hình tiêu biểu: “Tập trung mở rộng diện tích trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm ớt trung đoàn”. Các chi bộ trực thuộc đã xây dựng được 19 mô hình tiêu biểu tập trung vận động nhân dân bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, không vi phạm pháp luật, không sử dụng trái phép chất ma túy; vận động xây dựng củng cố mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, không vượt biên trái phép lao động làm thuê; tổ chức bảo tồn Lễ cúng rừng (Gạ Ma Thú) hằng năm; phát triển các loại cây dược liệu quý như tam thất, sa nhân tím, thất diệp nhất chi hoa, thảo quả... gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện được chú trọng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với trình độ nhận thức của Nhân dân các dân tộc. Lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, khu dân cư; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Công chức văn hóa xã thường xuyên lựa chọn những nội dung hay, cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình, gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở các bản. Đã tổ chức tuyên truyền năm 2022 được 16 buổi với 668 lượt người nghe, năm 2023 được 13 buổi với 651 lượt người nghe...

 Cấp ủy và 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã quan tâm đưa nhiệm vụ học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng tốt những vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân các tộc trong xã.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở từng cơ quan, đơn vị đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ và niêm yết công khai để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức, thái độ trách nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, tạo không khí dân chủ và tinh thần đoàn kết; giải quyết tốt mọi thủ tục hành chính, không để xảy ra hiện tượng sách nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của xã. 

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng. Đoàn Thanh niên xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền đến các chi đoàn gắn với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên tình nguyện, xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Các trường học đã đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy trong các lớp học, bậc học. Duy trì tốt các phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “chúng em kể truyện Bác Hồ”; “mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước cho các em học sinh.

Học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa, sau 2 năm triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có 1 tập thể, 1 hộ gia đình và 2 cá nhân được huyện tặng giấy khen, 1 tập thể và 2 hộ gia đình, 6 cá nhân được UBND xã khen thưởng. Năm 2022, Đảng bộ xã được công nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được UBND tỉnh tặng bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

  Các hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Tiếp tục duy trì, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới; quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận, duy trì 2 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh (Ớt Trung đoàn và Thảo quả). Năm 2022, thu nhập đình quân đầu người 33 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện, 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, 92% số hộ đạt gia đình văn hóa...

Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để việc học tập và làm Bác ngày càng thực chất, hiệu quả, thời gian tới xã Thu Lũm xác định: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và mô hình tiêu biểu đã xác định phát huy lợi thế của địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng làm công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan toả ngày càng sâu rộng góp phần thực hiện thắng Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng Thu Lũm ngày càng phát triển, bảo vệ vững chắc vùng đất biên cương Tổ quốc./.

Tác giả: Thanh Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay24,740
  • Tháng hiện tại801,781
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,563,547
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down