Kết quả 2,5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thứ bảy - 19/08/2023 00:58 419 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định; qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, nhắc nhở, đôn đốc tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra.
Quảng cảnh một kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Quảng cảnh một kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Ngay sau đại hội, cấp ủy các cấp đã ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời chỉ đạo, thực hiện việc quán triệt, triển khai, thực hiện chủ trương, các quy định, hướng dẫn của Đảng, của cấp trên và của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở đã ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và các quy định, hướng dẫn thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư; thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, thực hiện việc sơ, tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc và chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến giữa nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 1.112 cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp và đảng viên; sắp xếp kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và thành lập 1 ủy ban kiểm tra, kiện toàn 11 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, trong đó đã tuyên truyền 23 tin, 11 bài viết về công tác kiểm tra, giám sát trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, học tập tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối; thực hiện quy định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII); xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao,...  
 
Đến giữa nhiệm kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra chuyên đề 124 tổ chức đảng và 862 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 121 tổ chức đảng và 856 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng và 6 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 84 tổ chức đảng (tăng 30 tổ chức đảng so với giữa nhiệm 2015-2020); kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 57 tổ chức đảng (tăng 52 tổ chức đảng so với giữa nhiệm 2015-2020); kiểm tra tài chính đảng về thu chi ngân sách và sản xuất kinh doanh đối với 14 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng về việc thu, nộp đảng phí, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 95 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 101 tổ chức đảng và 90 đảng viên (tăng 47 tổ chức đảng và 67 đảng viên so với giữa nhiệm kỳ 2015-2020). Các ban chỉ đạo và cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối đã thực hiện kiểm tra 16 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giám sát 5 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Đến nay, có 72 đảng viên vi phạm đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối thi hành kỷ luật đối với 56 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 17 đảng viên do vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng truy tố, tạm giam (đã khôi phục sinh hoạt đảng 3 đảng viên). Tiếp nhận 10 lượt đơn tố cáo đối với 4 đảng viên và 2 tập thể.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối nửa nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát có nội dung chất lượng chưa cao; công tác giải quyết đơn thư của đảng ủy cơ sở còn kéo dài; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra còn ít, chưa thực hiện kiểm tra việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán....

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới, Đảng ủy Khối xác định một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện như: Tiếp tuyên truyền, thực hiện chủ trương, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải trực tiếp thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm đảm bảo tính toàn diện có trọng tâm trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách và yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Kịp thời chỉ đạo, thực hiện việc xem xét, xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, đoàn thể; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra giám sát theo quy định và theo chỉ đạo của cấp trên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát…

 

Tác giả: Phạm Việt Cường - Ủy viên UBKT Đảng ủy  Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 339 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2060 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3098 | lượt tải:1138

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3138 | lượt tải:428

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3380 | lượt tải:497
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập123
  • Hôm nay13,921
  • Tháng hiện tại532,022
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,293,788
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down