Kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ xã Sùng Phài

Chủ nhật - 06/03/2022 20:41 1.723 0
Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, năm 2021 Đảng bộ xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) đã tập trung lãnh đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ nguồn đầu tư, giúp đỡ của tỉnh, thành phố, cùng với phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Từ những kết quả đó đã cho Đảng bộ xã rút ra những kinh nghiệm quý, để Sùng Phài tiếp tục xây dựng và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành thành phố đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng tại bản Gia Khâu
Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành thành phố đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng tại bản Gia Khâu
Là xã mới được sáp nhập từ xã Sùng phài (huyện Tam Đường) và xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu), với tổng diện tích tự nhiên trên 5.400 ha, gần 1.000 hộ dân sinh sống tại 13 bản. Đảng bộ xã Sùng Phài có 215 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ (13 chi bộ bản, 7 chi bộ cơ quan). Sau khi sáp nhập xã còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao... Bước vào năm 2021, đảng bộ xã đã ra nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định: xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm phấn đầu hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, công tác tuyên truyền được đặc biệt coi trọng trên hệ thống truyền thanh và thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, họp bản; nội dung tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; các tiêu chí, biện pháp, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và người dân, với phương châm “xây dựng nông thôn mới người dân và cộng đồng là chủ thể”...

Cùng với đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí; trọng tâm là tập trung vào các tiêu chí khó như: nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường... Về nhà ở vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục khó khăn xây dựng nhà ở theo tiêu chí 3 cứng; vừa huy động các nguồn hỗ trợ của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân giúp đỡ Nhân dân xóa nhà tạm, năm 2021 xã đã triển khai hỗ trợ xây mới xóa 18/18 nhà tạm; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi; hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình nước sạch, nước hợp vệ sinh được nhà nước đầu tư. Về tiêu chí môi trường Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các bản, cùng với các đoàn thể thường xuyên trực tiếp xuống bản vận động, hướng dẫn Nhân dân dọn dẹp, vệ sinh đường nội bản, khuôn viên hộ gia đình (mỗi tháng 2 lần); xây dựng cảnh quan môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Chỉ đạo triển khai ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của Nhân dân trong việc giám sát việc bảo vệ môi trường; thành lập và duy trì hoạt động tổ vệ sinh môi trường tự quản của các bản. Đặc biệt Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”, làm cho phong trào đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa trong toàn xã. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước thải khu dân cư; bổ sung xe thu gom rác cho các bản còn thiếu...

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng nông thôn; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án do Trung ương, tỉnh và thành phố đầu tư; cùng với việc huy động sự đóng góp của Nhân dân để xây dựng các tuyến đường giao thông liên bản, nội bản, nội đồng, khu sản xuất; các kênh mương thủy lợi. Chỉ đạo triển khai thực tốt các chính sách hỗ trợ nông nghiệp; triển khai phát triển sản xuất; hướng dẫn, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp; nhất là đầu tư xây dựng các mô hình như: mô hình trồng lạc tại bản Gia khâu 1; mô hình trồng dong giềng, trồng chè; duy trì và phát triển có hiệu quả các mô hình cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm... tại các bản; vận động Nhân dân khôi phục, phát triển các nghề truyền thống như: nấu rượu ngô men kê Sùng Phài; thêu, dệt thổ cẩm. Tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng... Kinh tế của xã phát triển, năm 2021 bình quân thu nhập đầu người của xã đã đạt 36 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,5%.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng nhà văn hóa; lập dự án đầu tư xây dựng trường Trung học cơ sở. Đến nay 10/13 bản có nhà văn hóa (3 nhà đã có chủ trương xây dựng), cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hội họp của Nhân dân. Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường, tỷ lệ chuyên cần luôn duy trì trên 98%. Duy trì chất lượng đạt chuẩn quốc gia về y tế; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống còn 14,9%.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn và lý luận chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định.

Qua đó, góp phần quan trọng để Sùng Phài hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Từ kết quả trên, Đảng bộ xã Sùng Phài rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và điều kiện cụ thể của xã, Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đảng, các ngành, đoàn thể. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện; chỉ đạo UBND xã, các đoàn thể, các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung vào những tiêu chí khó, tiêu chí còn thấp, triển khai với tinh thần quyết tâm, quyết liệt; cả hệ thống chính trị cùng với Nhân dân vào cuộc thực hiện.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” và “Người dân và cộng đồng là chủ thể”.

Ba là, tranh thủ và phát huy có hiệu quả nguồn đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh và thành phố gắn với phát huy nguồn nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ các hoạt động và phát triển sản xuất của địa phương. Huy động sự đóng góp và sự tham gia của Nhân dân vào triển khai thực hiện các tiêu chí không cần nhiều nguồn vốn đầu tư (tiêu chí môi trường, xóa nhà tạm, giảm tỷ lệ hộ nghèo...).

Bồn là, Xây dựng nông thôn mới là một chương trình mục tiêu rộng lớn cần phải đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên của các bản trong triển khai thực hiện. Đồng thời phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia.

Năm là, cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo; chấn chỉnh những nhận thức, cách làm chưa đúng.

Những kết quả và kinh nghiệm quý rút ra trong triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Sùng Phài tiếp tục xây dựng quê hương phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo./.

Tác giả: Đặng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 907 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2442 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3660 | lượt tải:1244

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3691 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3963 | lượt tải:594
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập94
  • Hôm nay16,785
  • Tháng hiện tại793,826
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,555,592
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down