Nậm Nhùn tăng cường lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thứ năm - 08/06/2023 04:07 668 0
Sau 10 năm tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện đã phát triển rõ nét; nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân được nâng cao, quy mô trường, lớp phát triển nhanh; phổ cập giáo dục được duy trì và nâng cao; chất lượng giáo dục được nâng lên, từng bước nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Buổi học của cô và trò trường mầm non Nậm Hàng
Buổi học của cô và trò trường mầm non Nậm Hàng
Nậm Nhùn là huyện biên giới với 11 xã, thị trấn, 69 bản, tổ dân phố; địa bàn sinh sống của 11 dân tộc với trên 28 nghìn người, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Là huyện có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; trình độ dân trí còn hạn chế. Xác định đổi mới giáo dục và đào tạo là yếu tố quan trọng để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/HU, ngày 08/11/2015 về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chỉ đạo UBND huyện, đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điệu kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai được chú trọng, đã mở được 106 hội nghị với 4.997 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia học tập; tỷ lệ đảng viên học tập đạt 97,5%. Tổ chức Hội nghị chuyên sâu quán triệt, học tập với 12 lớp đạt tỷ lệ 97,46% cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên toàn huyện tham gia và viết bài thu hoạch, kết quả 100% số bài đạt yêu cầu. Cấp ủy cơ sở đa dạng các loại hình tuyên truyền phù hợp với tình hình đơn vị.

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong huyện được nâng lên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc triển khai thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Nghị quyết 29 cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, tạo sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đã hiểu sâu, nắm vững những quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa nghị quyết bằng kế hoạch và tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt trong quá trình quản lý, dạy và học phù hợp với thực tế của từng đơn vị.

Vai trò tham mưu của ngành giáo dục trong đổi mới giáo dục và đào tạo được tăng cường, nhất là vai trò tổ chức đảng trong Nhà trường đối với công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về đổi mới giáo dục. Năm 2013 có 11/32 trường học có chi bộ độc lập, đến nay 32/32 trường học và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục dạy nghề đã có chi bộ độc lập, với 503/669 nhà giáo là đảng viên (đạt 75,2%). Các chi bộ nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để kịp thời định hướng thông tin, giải quyết khó khăn vướng mắc; tích cực tuyên truyền thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của ngành đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Việc dạy ngoại ngữ, tin học thực hiện theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, đảm bảo năng lực sử dụng của người học. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án dạy học Tiếng Anh, Tin học ngay từ đầu năm học đảm bảo 100% các trường có giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học lớp 3 cấp Tiểu học. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường giáo dục STEM gắn với thực hành, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Đổi mới công tác kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập được triển khai thực hiện nghiêm túc; thực hiện đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá gắn liền với đổi mới phương pháp giảng dạy đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực học sinh, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong thi, kiểm tra. Vận dụng linh hoạt các hình thức đánh giá như: Đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá quá trình rèn luyện của học sinh, thúc đẩy việc học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau; tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, chú trọng hệ thống câu hỏi mở để phát huy năng lực và sự sáng tạo của học sinh. Thực hiện đổi mới khâu ra đề kiểm tra: Xây dựng ma trận đề cụ thể, hạn chế khả năng tái hiện kiến thức một cách máy móc, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, chú trọng hệ thống câu hỏi mở để phát huy năng lực và sự sáng tạo của học sinh.

Công tác xét tốt nghiệp, kiểm tra học kỳ, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đầu cấp, thi chọn học sinh giỏi các cấp, ra đề kiểm tra, sao in và bàn giao đề... bảo đảm theo kế hoạch, an toàn, đúng quy chế. Quản lý văn bằng theo đúng quy định, in bằng tốt nghiệp trung học cơ sở kịp thời; quản lý và làm thủ tục chuyển trường, tiếp nhận học sinh trung học phổ thông đi và đến đảm bảo quy trình ISO. Thực hiện tốt việc kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo, toàn huyện có 17 trường được kiểm định đánh giá ngoài.

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, toàn huyện có 17 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 17 trường so với năm 2013). Tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố được nâng lên. Hoàn thiện mạng lưới trường, lớp học; sắp xếp lại các trường có quy mô nhỏ theo kế hoạch. Thực hiện tốt việc đưa học sinh lớp 3,4,5 ở điểm bản về trường trung tâm hợp lý, hợp với điều kiện của từng trường. Quan tâm hướng nghiệp, phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông; các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền đến Nhân dân theo các luồng học phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình của từng học sinh; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tuyên truyền, tuyển sinh học nghề các trình độ phù hợp.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấp học được củng cố, kiện toàn, chuẩn hóa về trình độ đào tạo; 100% trình độ đạt chuẩn trở lên đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản lý, đổi mới dạy học. 100% cán bộ quản lý giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên. Tích cực trao đổi học hỏi kinh nghiệm thông qua trang mạng “trường học kết nối” 100% cán bộ giáo viên có tài khoản truy cập. Thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn nhà giáo. Trong 10 năm đã cử 132 cán bộ, quản lý, giáo viên các đơn vị trường đi học trung cấp lý luận chính trị; 279 cán bộ, giáo viên được đào tạo chuyên môn. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng góp phần tích cực vào việc chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục; đến nay 86,6% giáo viên các bậc học đạt chuẩn về trình độ theo Luật Giáo dục 2019.

Nhờ sự lãnh đạo sát sao trong triển thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đến nay sự nghiệp giáo dục và đào tạo của của huyện đã có bước phát triển rõ nét cả về chất và lượng; công tác giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành; quy mô trường, lớp phát triển nhanh ở tất cả các bậc học; huy động trẻ đi học đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên; công tác quản lý giáo dục được quan tâm, không ngừng đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động. Duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 1.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, huyện Nậm Nhùn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh và chưa đồng đều giữa các vùng; tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém còn cao; tình trạng học sinh bỏ học vẫn diễn ra ở các cấp học; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp còn thấp, chưa ổn định. Việc đổi mới thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và lan rộng cũng tác động không nhỏ đến việc nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng của ngành giáo dục. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 quy định triển khai dạy học bắt buộc môn Tin học, Tiếng Anh từ lớp 3 đối với cấp tiểu học và thực hiện giảng dạy đối với các môn học liên môn. Tuy nhiên, số lượng giáo viên Tiếng Anh, Tin học của huyện còn thiếu so với nhu cầu thực tế và chưa có giáo viên có trình độ đào tạo tích hợp để giảng dạy các môn học liên môn.

Để tiếp tục lãnh đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW và các văn bản của tỉnh, huyện về lĩnh vực giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đổi mới giáo dục trên địa bàn. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý và giáo viên ở các cấp học; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các cơ sở giáo dục. Tập trung rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm hoạt động giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục. Triển khai thực hiện đổi mới chương trình và đổi mới nội dung nhằm chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân của mỗi học sinh. Tăng cường đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục. Quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Vũ Võ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập77
  • Hôm nay25,376
  • Tháng hiện tại802,417
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,564,183
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down