Phong Thổ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Thứ hai - 12/06/2023 22:05 794 0
Qua 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng” ban hành kèm theo Quyết định 1327-QĐ/TU, ngày 28/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Đề án 1327), Đảng bộ huyện Phong Thổ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: chất lượng tổ chức học tập nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở được nâng cao, nghị quyết của Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù họp với nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, là cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.
Chất lượng tổ chức học tập nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở được nâng cao
Chất lượng tổ chức học tập nghị quyết của Đảng từ huyện đến cơ sở được nâng cao
Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới có 17 đơn vị hành chính (16 xã, 1 thị trấn), địa bàn sinh sống của 9 dân tộc với dân số trên 8,3 vạn người. Đảng bộ huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng; 272 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó: 21 chi bộ trực thuộc đảng bộ khối cơ quan, 251 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn với tổng số 3.517 đảng viên.

Xác định đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, Đảng bộ huyện đã tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án 1327 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sát, hợp với tình hình huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 12/12/2013 về việc thực hiện Đề án 1327; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong việc nói và làm theo nghị quyết. Xác định nhiệm vụ của đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện. Lựa chọn 3 đơn vị chỉ đạo điểm (Đảng bộ xã Huổi Luông, Đảng bộ xã Sin Suối Hồ và Đảng bộ xã Mường So) để tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét hiệu quả việc triển khai Đề án, nhân rộng mô hình ra toàn huyện.

Cấp ủy các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị. Huyện ủy phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát đốn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng tại các chi, đảng bộ được phân công phụ trách. Các đồng chí bí thư, cấp ủy viên các cấp đã phát huy vai trò trong việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công, phụ trách.

Việc xây dựng hướng dẫn tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết có sự đổi mới. Căn cứ văn bản của cấp trên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập nghị quyết của huyện, xác định rõ thời gian, nội dung quán triệt, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt học tập; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết được xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi ban hành để đảm bảo về chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng được chú trọng. Cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền phối hợp xây dựng kế hoạch, biên tập nội dung tài liệu tuyên truyền nghị quyết với hình thức phù hợp, linh hoạt với từng nghị quyết và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc triển khai quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền triển khai nghị quyết đến đoàn viên, hội viên. Tăng cường cán bộ đoàn thể cấp huyện xuống chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ cơ sở, nhất là thôn, bản tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết của Đảng các cấp. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải nội dung tuyên truyền việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn một cách hiệu quả.

Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của huyện được quan tâm thường xuyên. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và hiệu quả hoạt động của báo cáo viên, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đảm bảo về số lượng, từng bước nâng lên về chất lượng. Hiện nay, huyện có 30 báo cáo viên cấp huyện và 232 báo viên cấp cơ sở. Hằng tháng Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn tuyên truyền gửi tới các đồng chí báo cáo viên, trên cơ sở tài liệu các chỉ thị, nghị quyết các tài liệu do ban tuyên giáo cấp trên ban hành; xây dựng hướng dẫn việc quán triệt, học tập gửi các đồng chí báo cáo viên, định hướng rõ nội dung trọng tâm, những điểm mới của Nghị quyết để báo viên triển khai đạt hiệu quả.

Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho báo cáo viên các cấp của huyện. Từ năm 2013 đến nay Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 527 lượt báo cáo viên. Đưa các nội dung phù hợp, cần thiết vào chương trình tập huấn, trong đó tập trung vào quy trình tổ chức, thực hiện; công tác chuẩn bị và kỹ năng thuyết trình trong triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Đổi mới phương thức hoạt động của báo cáo viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thông qua sinh hoạt thôn, bản, sinh hoạt của các câu lạc bộ, các chi hội đoàn thể; thông qua các hội thi, hội diễn văn nghệ, thông tin lưu động vùng cao... đưa nghị quyết triển khai vào thực tiễn tại cơ sở. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt tỷ lệ từ 95% trở lên.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được coi trọng. Trên cơ sở từng nghị quyết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, chỉ đạo, phân loại đối tượng trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, cụ thể: Đối với những nghị quyết có tính định hướng chung, mang tầm chiến lược, vĩ mô, tổ chức triển khai, quán triệt sâu đến cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; đối với những nghị quyết mang tính đặc thù ngành, lĩnh vực, tổ chức triển khai sâu đến đối tượng cán bộ, đảng viên ngành và lĩnh vực đó; những nghị quyết mang tính phổ biến chung, phổ biến, triển khai đến mọi đối tượng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai nghị quyết của Đảng các cấp. Từ năm 2018 đến nay, nhất là trong bối cảnh những năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, phần lớn các hội nghị học tập quán triệt nghị quyết của Đảng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến; hiện nay huyện đầu tư trang thiết bị kết nối trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn đảm bảo việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng được thuận lợi. Đổi mới việc cấp phát, chia sẻ, lan tỏa tài liệu tuyên truyền trên mạng xã hội như zalo, facebook, kênh yotube để nâng cao hiệu quả tuyên truyền phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội.

Việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền nghị quyết ở cơ sở được quan tâm. Năm 2013 toàn huyện có 10 nhà văn hóa xã, 44 nhà văn hóa thôn, bản. Đến nay có 137 nhà văn hóa (14 nhà văn hóa xã, thị trấn và 123 nhà văn hóa thôn, bản) được trang bị các trang thiết bị như: tăng âm, loa đài, ti vi ... Toàn huyện có 5 trạm truyền thanh (gồm các xã: Dào San, Mường So, Ma Ly Pho, Huổi Luông, Thị trấn) do Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện quản lý; các xã, thị trấn được lắp đặt hệ thống loa truyền thanh không dây, các thiết bị như: Máy thu phát, mic, các cụm thu FM, loa... do cán bộ văn hóa các xã trực tiếp quản lý và sử dụng nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng của Đảng bộ huyện Phong Thổ vẫn còn một số tồn tại, khó khăn: Một số cấp ủy cơ sở thiếu tính sáng tạo, vận dụng chưa linh hoạt, chưa phù hợp với tình hình thực tế và đối tượng tuyên truyền; quy trình triển khai chưa đảm bảo. Vai trò, trách nhiệm của một số bí thư cấp ủy chưa được thể hiện rõ nét nên hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền nghị quyết chưa cao; tại một số cấp ủy, kế hoạch triển khai học tập quán triệt nghị quyết còn chung chung, không có chỉ tiêu cụ thể; một số báo cáo viên chưa thu hút được sự chú ý của người học, còn truyền đạt một chiều, dàn trải không có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc, có nơi hiệu quả còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết có lúc, có nơi chưa thường xuyên, liên tục, chậm phát hiện và hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở trong quá trình thực hiện.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Đảng bộ huyện Phong Thổ xác định: Tiếp tục thực hiện Đề án 1327 và hướng dẫn của cấp trên về nâng cao hiệu quả quán triệt học tập nghị quyết của Đảng; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong việc tổ chức và học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, coi đây là một giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, là điều kiện để cán bộ, đảng viên rèn luyện đạo đức, phấm chất, năng lực của mình, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng vùng, từng địa phương, cơ sở theo hướng gần dân, sát cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc quán triệt nghị quyết đến đoàn viên, hội viên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có năng lực, trình độ, tâm huyết./.

Tác giả: Đỗ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 542 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3299 | lượt tải:1167

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3339 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3590 | lượt tải:523
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập139
  • Hôm nay25,270
  • Tháng hiện tại625,057
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,386,823
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down