Tam Đường đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Thứ sáu - 14/04/2023 03:00 1.295 0
Xác định vai trò tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, thời gian qua Huyện ủy Tam Đường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện.
Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân
Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân
Với đặc thù là huyện miền núi, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, để kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ nhân dân các dân tộc hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đang dạng: tuyên truyền trực quan, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại... góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và con người Tam Đường phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật; chất lượng hoạt động văn hoá, nghệ thuật ngày càng được nâng lên rõ rệt, gắn kết chặt chẽ, phục vụ hiệu quả chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác bảo tồn, phát huy di sản văn học, nghệ thuật truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng (Hát giao duyên dân tộc Dao, Xòe dân tộc Thái, Khèn Mông,...). Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, toàn huyện có 13/13 nhà văn hóa xã, 130 nhà văn hóa bản; 13/13 xã, thị trấn có tủ sách pháp luật; 10/14 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hóa xã; 01 thư viên huyện.

Việc mở rộng không gian sáng tạo, tư duy nghệ thuật, quan niệm nhân sinh về văn học, nghệ thuật luôn được chú trọng, thực hiện tốt công tác định hướng các hoạt động sáng tác theo phương châm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong xã hội; thường xuyên, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ tìm tòi, thử nghiệm các phương pháp, đề tài, nâng cao chất lượng nội dung và nghệ thuật tác phẩm. Đội ngũ văn nghệ sỹ tập trung sáng tác ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đề tài xây dựng nông thôn mới, bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Đội ngũ làm công tác văn học, nghệ thuật không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Chi hội Văn học - Nghệ thuật huyện được thành lập từ năm 2005, hằng năm luôn được củng cố, kiện toàn, đi vào nền nếp. Chi hội hiện có 25 hội viên, tăng 17 hội viên so với năm 2008. Hầu hết hội viên là trí thức công tác trong ngành văn hóa, giáo dục và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Đội ngũ văn nghệ sỹ luôn đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực tham gia sáng tác, các cuộc thi, liên hoan sáng tác do các cấp phát động và đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật. Phát hành 1.468 tập san mừng Đảng, mừng Xuân hằng năm, kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Tam Đường; sáng tác 818 tác phẩm nhiếp ảnh đăng trên các tập san, tạp chí, ấn phẩm quảng bá du lịch của huyện, Tạp chí Văn nghệ Lai Châu...

Công tác quản lý, giới thiệu, truyền bá các sản phẩm văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng được đặc biệt chú trọng. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trang thông tin điện tử huyện nâng cao chất lượng các tin, bài; đăng, phát 125 tin, bài, phóng sự tuyên truyền.

Việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng được chú trọng, khuyến khích Nhân dân lưu truyền và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống các dân tộc. Phát huy vai trò của đội văn nghệ quần chúng là nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thành lập các đoàn nghệ nhân tham gia những sự kiện văn hóa lớn do Trung ương, tỉnh tổ chức, như: Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc, Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu… Từ năm 2008 đến nay, huyện đã tổ chức 9 cuộc thi, 42 chương trình triển lãm, 125 chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, giao lưu văn hóa, văn nghệ cấp huyện phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị, thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ tham gia. Thành lập 117 đội văn nghệ quần chúng, 8 câu lạc bộ văn nghệ dân gian, 100% các xã, thị trấn có đội văn nghệ quần chúng hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Các lễ hội truyền thống được duy trì, như: Lễ hội Xòe chiêng, Lễ hội Động Tiên Sơn, Lễ Tủ cải, Nhảy lửa… qua đó, đã tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến theo hướng vừa giữ gìn, phát triển những nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố hiện đại, phát huy được tác dụng tích cực của lễ hội, nêu cao ý nghĩa giáo dục truyền thống, khai thác tốt tiềm năng du lịch và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ ở một số cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên; các thư viện, tủ sách trang bị sách, báo văn nghệ chưa nhiều; đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật còn thấp.
         
 Để phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong thời kỳ mới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hoá, văn học nghệ thuật, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường chỉ đạo hoạt động văn học, nghệ thuật bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ trong huyện một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có các thế hệ nối tiếp nhau, có tình yêu Tổ quốc, năng lực sáng tạo phong phú, gắn bó sâu sắc với Nhân dân. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức nhằm chủ động và tạo sức đề kháng của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đối với các văn hóa phẩm ngoại lai độc hại; nâng cao vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách của con người Việt Nam hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, nhất là trong thế hệ trẻ. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, sự tìm tòi, thể nghiệm, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật. Tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần xây dựng Tam Đường ngày càng phát triển./.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 919 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2450 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3671 | lượt tải:1246

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3703 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3977 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay21,428
  • Tháng hiện tại798,469
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,560,235
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down