Tam Đường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chủ nhật - 05/02/2023 20:14 927 0
Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương, trong những năm qua, Huyện ủy Tam Đường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW; Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
Cán bộ tham khảo thông tin trên Báo Lai Châu
Cán bộ tham khảo thông tin trên Báo Lai Châu
Đảng bộ huyện Tam Đường có 51 tổ chức cơ sở đảng (16 đảng bộ, 35 chi bộ); 207 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Xác định vai trò báo, tạp chí của Ðảng là nguồn tài liệu, kênh thông tin quan trọng, chính thống tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc mua, đọc báo của Đảng, đồng thời thường xuyên chỉ đạo trong các cuộc giao ban cấp ủy, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng bộ qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các chi, đảng bộ chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí theo quy định.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả báo, tạp chí của Đảng thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát của Ban với các chi, đảng bộ trực thuộc. Phối hợp, trao đổi với Bưu điện huyện chỉ đạo đội ngũ bưu tá ở các xã, thị trấn cấp phát đảm bảo nhanh chóng, kịp thời cung cấp thông tin tới cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong huyện.

Việc sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng theo Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư, thường xuyên chỉ đạo rà soát biến động tăng, giảm số lượng các chi, đảng bộ để kịp thời điều chỉnh việc đặt, mua báo, tạp chí của Đảng. Trước năm 2022, Văn phòng Huyện ủy là đầu mối đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho tất cả các chi, đảng bộ. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay, giao kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho các chi, đảng bộ cơ sở trong kinh phí hoạt động hằng năm của cơ quan, đơn vị. Riêng các chi bộ cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và chi bộ Ban Quản lý Dự án, Ban Quản lý Rừng Phòng hộ (đơn vị tự thu chi ngân sách) Văn phòng Huyện ủy đặt mua. Đối với các chi, đảng bộ ngành dọc đóng trên địa bàn huyện trên cơ sở nguồn kinh phí hằng năm được cấp kết hợp với nguồn đảng phí trích lại của từng đơn vị để bố trí đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định.

Việc cấp, phát báo, tạp chí của Đảng đảm bảo đủ về số lượng và đúng đối tượng: chi bộ nông thôn được cấp 01 tờ Báo Nhân Dân, 01 tờ Báo Lai Châu, 01 cuốn bản tin Thông báo Nội bộ; Đảng ủy xã, thị trấn được cấp: 01 tờ Báo Nhân Dân, 01 tờ Báo Lai Châu, 01 Tạp chí Cộng sản, 01 cuốn Bản tin Thông báo Nội bộ; 04 chức danh ở xã, thị trấn gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư đoàn thanh niên được cấp 01 tờ Báo Nhân Dân, 01 tờ Báo Lai Châu. Năm 2022, các chi, đảng bộ trong toàn huyện đã đặt mua 1.065 số báo Lai Châu thường kỳ; 1.018 số báo Nhân dân; 211 cuốn Tạp chí Cộng sản.

Các chi, đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng hiệu quả. Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng cơ bản đã đi vào nền nếp, có sự luân chuyển cho các đối tượng để tăng hiệu quả sử dụng của báo, tạp chí; bố trí đặt báo, tạp chí của Đảng tại tủ sách pháp luật, Thư viện cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống trên báo chí. Thông qua việc đọc và làm báo, tạp chí của Đảng đã có tác dụng tích cực, hiệu quả trong bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận dụng kiến thức thông tin trên báo chí vào thực tiễn đời sống; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững quốc phòng - an ninh góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng vẫn ở một số chi, đảng bộ  còn thiếu số lượng theo quy định. Một số cấp ủy cơ sở, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng, khai thác, sử dụng chưa thực sự hiệu quả, chưa quan tâm đến công tác thông tin, giới thiệu nội dung báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đề cao vai trò của cấp ủy các cấp trong triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích. Xây dựng phong trào đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát triển văn hóa đọc gắn liền với nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận thông tin và tri thức dễ dàng nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ hính trị của huyện./.

Tác giả: Hồng Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 875 | lượt tải:107

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2420 | lượt tải:73

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3629 | lượt tải:1238

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3660 | lượt tải:501

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3932 | lượt tải:588
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập106
  • Hôm nay25,505
  • Tháng hiện tại780,886
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,542,652
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down