Tập trung vào vùng khó, việc khó để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ

Thứ bảy - 13/04/2019 16:50 870 0
Đó là một trong những nội dung đột phá được Chi bộ phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nậm Nhùn xác định trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và đã đem lại những kết quả thiết thực.
Chi bộ phòng GD & ĐT huyện Nậm Nhùn học chuyên đề năm 2019
Chi bộ phòng GD & ĐT huyện Nậm Nhùn học chuyên đề năm 2019
Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần nghiêm túc; trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm và làm theo bằng những hành động cụ thể. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, Chi bộ phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nậm Nhùn đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo giai đoạn 2016-2020. Trong đó, xác định rõ những nội dung, biện pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên; cùng với 3 nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gồm: (1) Đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chụi trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn; (2) Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, cụ thể, quyết liệt, sâu sát cơ sở; (3) Tập trung vào vùng đặc biệt khó khăn, trường chất lượng thấp, việc khó, thời điểm khó, việc mới phát sinh để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở đó, hằng năm căn cứ từng chuyên đề, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chuyên môn Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực, tự giác trong học tập và làm theo, Chi bộ tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề hằng năm, chuyên đề hằng quý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy (đưa nội dung học tập chuyên đề hằng quý và đánh giá việc thực hiện vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng). Xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp nội dung ngắn gọn gồm 10 nội dung gắn sát nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh với đạo đức nhà giáo và được niêm yết tại trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Phòng, của ngành tự soi và tự giác thực hiện, phấn đấu, rèn luyện. Chỉ đạo, hướng dẫn 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan xây dựng kế hoạch làm theo; cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thường xuyên giám sát việc thực hiện nội dung chuyên đề học tập theo quý và cam kết, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, sinh hoạt đoàn thể. Vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được phát huy từ lời nói đến việc làm. 

Các đồng chí Bí thư chi bộ, lãnh đạo phòng, trưởng các đoàn thể, cán bộ phụ trách các bộ phận chuyên môn luôn gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương, nề lối làm việc, kỷ luật chuyên môn; gương mẫu, chủ động nhận những việc mới, việc khó để thực hiện. Qua đó, đã động viên, khuyến khích đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực đổi mới, sáng tạo, tham mưu có hiệu quả. 

Cùng với việc triển khai các bước quán triệt, học tập, xây dựng chuẩn mực đạo đức và cam kết tu dưỡng, rèn luyện..., công tác kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện chức, trách nhiệm vụ của đảng viên được tăng cường. Chi bộ tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện nội dung các chuyên đề và cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên thông qua các công việc hằng ngày, trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; đồng thời tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngặn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong hơn 2 năm (2016 - 2018) Chi bộ phòng Giáo dục & Đào tạo Nậm Nhùn đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên (trong đó: 03 cuộc kiểm tra đối với 03 đảng viên; 5 cuộc giám sát đối với 10 đảng viên). Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, ngặn chặn những biểu hiện sai trái, tiêu cực. Bám sát nội dung đột phá đã được xác định, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ lựa chọn những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, những trường học chất lượng còn hạn chế để tập trung chỉ đạo; phân công những cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp. 

Từ việc làm cụ thể, thiết thực trên đã giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phòng; kỷ cương, nền nếp hoạt động của cơ quan được tăng cường, chất lượng hiệu quả công việc được nâng cao. Trong 03 năm (2016 - 2018) 100% cán bộ, đảng viên chi bộ (đến tháng 12/2018 Chi bộ có 18 đảng viên) và công chức, viên chức cơ quan được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm 2017 Chi bộ được Tỉnh ủy tặng cờ 5 năm liền trong sạch, vững mạnh; năm học 2017 - 2018 phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nậm Nhùn được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. 

Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp giáo dục & đào tạo của huyện phát triển. Số trường, lớp học và học sinh tăng từng năm, năm học 2017 - 2018 toàn huyện có 38 trường, tăng 01 trường, số học sinh 9.345 em tăng 394 em so với năm học 2016 - 2017; đến hết năm 2018 toàn huyện đã có 11/38 trường đạt trường chuẩn quốc gia. Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong các trường học, Phòng đã chủ động phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn chú trọng công tác kết nạp đảng viên và thành lập các tổ chức đảng trường học, nhất là những trường vùng sâu, vùng xa, khó khăn; đến nay, 100% các trường học đều có chi bộ độc lập, với 462 đảng viên chiếm tỷ lệ 58,48% cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành trong huyện. Chất lượng giáo dục toàn huyện được từng bước được nâng cao, nhất là các trường dân tộc nội trú THPT, những năm trước đây chất lượng còn hạn chế, đến nay đã có sự chuyển biến tích cực. Kết quả đánh giá chất lượng năm học 2017 - 2018, về xếp loại hạnh kiểm tốt là 69,6%, tăng 7,8% và học lực giỏi đạt 68,1% tăng 1,6% so với năm học 2016 - 2017...

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng chí Vũ Tiến Hóa, Bí thư chi bộ, trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nậm Nhùn cho biết: Chi bộ tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của Huyện ủy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hằng năm, chuyên đề quý cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hằng năm chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nội dung các chuyên đề, nội dung chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và cam kết, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua công tác chuyên môn hằng ngày và sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt, hoạt động thường xuyên của chi bộ, cơ quan và các đoàn thể; phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong học tập và làm theo gương Bác. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đảng viên, phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cấp ủy, của đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW; lấy kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên và xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ,  đảng viên làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý. Xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; tiếp tục bám sát nội dung đột phá, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền đưa sự nghiệp giáo dục & đào tạo địa phương tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Nậm Nhùn trong giai đoạn tới./.

Tác giả bài viết: Trường Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 96 | lượt tải:4

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 654 | lượt tải:34

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 549 | lượt tải:30

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 667 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down