Lai Châu: Kết quả tích cực từ thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương

Chủ nhật - 01/04/2018 15:19 357 0
Trong những năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh đã có tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
  Các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc
  Các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc
Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Từ việc triển khai kịp thời, nghiêm túc và có chiều sâu đã tạo được chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; trách nhiệm nêu gương được nâng lên rõ nét và đi vào nền nếp. Cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định của Đảng và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Cơ bản đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Hầu hết cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình khách quan, trung thực; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân; thường xuyên nêu gương trong công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong Đảng.

Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có tư duy đổi mới, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công; tích cực tham gia đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể, tích cực đấu tranh, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc kiểm tra, giám sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kỷ luật Đảng; góp phần chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tuy nhiên, việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Quy định của Trung ương, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, thiếu kịp thời; thiếu kiểm tra việc thực hiện. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số ít cơ quan, đơn vị còn hạn chế, còn biểu hiện nể nang, chưa thẳng thắn chỉ rõ trách nhiệm người lãnh đạo, quản lý để xảy ra thiếu sót, hạn chế trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ có trường hợp chưa sát, chưa phản ánh đúng thực tế, khuyết điểm của tập thể chưa gắn với trách nhiệm cá nhân. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu còn thấp; chưa nêu cao ý thức tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đòi hỏi các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và từng đảng viên phải thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong từng tổ chức đảng; quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương; cắn cứ vào kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và quá trình theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.
 
9 3 18
Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ nhiệm vụ cán bộ, đảng viên. Bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm chính trị của tập thể lãnh đạo, vai trò người đứng đầu; tạo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp trong việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng, chú trọng vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết trong Đảng. Thẩm tra, xác minh, kết luận kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các biểu hiện quan liêu, thiếu dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ và trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Chú trọng phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như quy định về tham gia góp ý về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương và Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phê bình kiểm điểm, xử lý tổ chức và cá nhân không thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 03 TL-BTC

Thể lệ và Nội dung thi Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 602 | lượt tải:0

Số: 1758/UBND-VX

Công văn v/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

lượt xem: 1229 | lượt tải:35

Kèm theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021)

lượt xem: 805 | lượt tải:34

Kèm theo Hướng dẫn Số 08-HD/BTGTW

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

lượt xem: 822 | lượt tải:18
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down