Lai Châu: Thực hiện Chiến lược công tác cán bộ đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ và thống nhất

Chủ nhật - 24/12/2017 03:45 591 0
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ, đến nay Đảng bộ tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Đội ngũ cấp ủy các cấp cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản đảm bảo về tiêu chuẩn chức danh, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu,  người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ
Coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ
Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương sau khi ban hành được các cấp ủy, tổ chức đảng và các ngành từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Đồng thời, Tỉnh ủy ban hành hệ thống các văn bản cụ thể hóa, sửa đối, bổ sung kịp thời, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, quy trình đảm bảo dân chủ để các cấp ủy đảng triển khai thực hiện đồng bộ. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ và thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong đó, nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai và thực chất hơn; chú trọng tự phê bình và phê bình; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. Quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ, khoa học, nền nếp, thường xuyên; cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, có tính kế thừa, phát triển, có sự liên thông giữa cấp trên và cấp dưới, giữa các ngành, lĩnh vực công tác; từng bước nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, đảm bảo nguồn cán bộ cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trước mắt và lâu dài; quy hoạch cán bộ đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện đồng bộ hơn, chất lượng hơn các khâu khác trong công tác cán bộ.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ bản cân đối, hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí, sử dụng, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ; phát huy dân chủ đi đôi với đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; cán bộ sau khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đã phát huy được năng lực, sở trường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
10 9 17
Thực hiện thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ

Luân chuyển cán bộ theo quy hoạch được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; góp phần tích cực vào việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, nhằm tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. Luân chuyển cán bộ gắn với củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là những nơi yếu kém; việc luân chuyển cán bố gắn với thực hiện bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đã khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ và đảm bảo cơ cấu dân tộc trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; việc tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp huyện, tăng cường Bộ đội Biên phòng làm thường trực cấp ủy xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là những nơi khó khăn về cán bộ.

Các quy định về tuyên dụng công chức, viên chức được quán triệt, thực hiện tốt, nhất là chính sách ưu tiên tuyển dụng con em dân tộc ít người; chất lượng công chức, viên chức được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đã khắc phục được tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức, viên chức sau khi chia tách tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên. Đảm bảo thực hiện các chính sách cán bộ. Triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; từ đó, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong từng khâu công tác cán bộ, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác cán bộ và xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Cùng với những kết quả tích cực trên, vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ của tỉnh hiện nay là ở một số khâu vẫn còn những hạn chế, nhất là đánh giá cán bộ. Một số cơ quan, đơn vị trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý còn biểu hiện nể nang, chưa thẳng thắn chỉ rõ trách nhiệm người lãnh đạo, quản lý để xảy ra thiếu sót, hạn chế trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ có trường hợp chưa sâu sát, chưa phản ánh đúng thực tế, khuyết điểm của tập thể chưa gắn với trách nhiệm cá nhân.

Trong xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ của một số cơ quan, đơn vị còn khép kín, thiếu tầm nhìn xa, chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi; quy hoạch cấp ủy cơ sở có nơi chưa đủ về số lượng từ 1,5 đến 02 lần so với cấp ủy đương nhiệm và chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng; tỷ lệ cán bộ một số dân tộc ít người còn thấp; còn tình trạng quy hoạch cấp ủy chưa gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực. Một số cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa sát với yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh, thiếu tính toàn diện, còn thụ động trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo; tỷ lệ cán bộ, công chức xã chưa đạt chuẩn về chuyên môn còn cao, bằng 18%; một số ngành, lĩnh vực then chốt của tỉnh còn thiếu chuyên gia giỏi.

Một số cơ quan, đơn vị xác định chưa đúng giữa luân chuyển cán bộ theo quy hoạch với việc điều động, bố trí, sắp xếp lại cán bộ; có đơn vị xây dựng kế hoạch luân chuyển còn chung chung; có trường hợp cán bộ luân chuyển chưa phát huy được năng lực, sở trường, tiếp cận công việc còn chậm; một số cán bộ cơ sở ngại luân chuyển. Luân chuyển ngang còn ít, nhất là luân chuyển từ các cơ quan khối đảng, đoàn thể sang khối nhà nước và ngược lại. Các quy trình, thủ tục, quy định trong luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử khi triển khai thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, vẫn còn cán bộ được bổ nhiệm chưa đủ điều kiện về trình độ quản lý nhà nước hoặc đang trong thời gian học lý luận chính trị. 

Ở một số ngành chưa có cán bộ lãnh đạo nữ, tỷ lệ cán bộ nữ trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cấp xã còn thấp, mới đạt 6,07%. Một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ chưa cao, còn hạn chế về năng lực, vi phạm kỷ luật.

Nguyên nhân xuất phát từ điều kiện thực tiễn của tỉnh còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ còn mới, thiếu kinh nghiêm công tác. Các quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ chưa cụ thể. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác cán bộ; chậm ban hành các văn bản để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác cán bộ. Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động đề xuất về luân chuyển cán bộ; có cán bộ được luân chuyển chưa am hiểu sâu về phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Tỉnh chưa có chính sách đối với cán bộ luân chuyển; chính sách thu hút cán bộ khoa học có trình độ cao chưa đáp ứng yêu cầu.

 
14 12 17
Thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh: "Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt". Chính vì vậy, để đưa công tác cán bộ trở thành cái gốc của mọi công việc, đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải quán triệt, nhận thức sâu sắc các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng về công tác cán bộ, từ đó kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ bằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn chức danh, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ.

Thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị, coi trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa đào tạo, bồi dưỡng với bố trí và sử dụng cán bộ. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức ở các cấp, các ngành; đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy, tầm nhìn về công tác tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ, nhất là trong việc thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc đề ra.

Thực hiện tốt công tác cán bộ, chính là việc làm "then chốt của mọi then chốt", là điều kiện cần để thực hiện thắng lợi mục tiêu "Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng, nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại. Phấn đấu đến năm 2020 đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc"./.

Tác giả: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1012 | lượt tải:284

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4917 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5302 | lượt tải:2655
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập224
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại709,948
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,782,933
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down