Hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp của tỉnh năm 2017

Thứ hai - 22/01/2018 21:40 1.248 0
Công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp” (Kết luận số 114) tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trong công tác dân vận của hệ thống chính trị.
Năm 2017, các cấp chính quyền trong tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, phong cách, thái độ phục vụ chuyển biến rõ nét
Năm 2017, các cấp chính quyền trong tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, phong cách, thái độ phục vụ chuyển biến rõ nét
Xuất phát từ nhận thức trên, năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114 gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X "Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", "Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"... góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới; quan tâm lắng nghe, tập hợp, tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân để chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách hợp lòng dân; tổ chức tốt các kỳ họp và các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp có chất lượng. HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền lợi của công dân và công tác dân vận. HĐND các cấp nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp và tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề; giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chất vấn, kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp trong việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; tập hợp ý kiến của tầng lớp Nhân dân đối với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, góp phần đảm bảo việc lãnh đạo chủ trương, ban hành cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.

 

UBND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với công tác dân vận, tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và các nghị quyết của HĐND các cấp. Triển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt  các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống, lợi ích cho người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội; triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, phòng tránh thiên tai. Đến nay, 100% cơ quan nhà nước của tỉnh đã phân công lãnh đạo phụ trách và chuyên viên theo dõi công tác dân vận.

 

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân; tổ chức đánh giá và công bố chỉ số cải cách hành chính hằng năm. Đến nay, 95% cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện nghiêm túc việc công khai các thủ tục hành chính; rà soát, bổ sung, hủy bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân; 100% thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được công khai trên cổng thông tin điện tử ở cấp độ 1, 2, trong đó có 12 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 3, 4. Đã có 20/20 sở, ngành, 8/8 đơn vị cấp huyện, 108/108 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; 16 cơ quan ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành trên môi trường mạng. Tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính.

 

Việc thực hiện QCDC trong các loại hình được đẩy mạnh và từng bước đi vào nền nếp. Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 120-KL/TW; sửa đổi, bổ sung, xây dựng các nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt động, nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, xếp loại thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. 

 

Có thể khẳng định, năm 2017, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tuy nhiên, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước khi thực thi công vụ, tiếp xúc với Nhân dân còn nặng về mệnh lệnh hành chính, xem nhẹ việc vận động, thuyết phục, tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân. Công tác phối hợp của một số cơ quan nhà nước, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể còn chung chung, thiếu kế hoạch cụ thể nên hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong cơ quan nhà nước có nơi còn biểu hiện hình thức, chưa thực chất. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, cơ quan nhà nước với Nhân dân ở một số nơi chưa được duy trì thực hiện; thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân ở chính quyền cơ sở có lúc, có việc chưa kịp thời.

 

Năm 2018 được Trung ương xác định là “Năm công tác dân vận chính quyền” trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp và nắm tình hình Nhân dân, chú trọng lắng nghe ý kiến Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm cho Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp; đồng thời tạo điều kiện, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động nhân dân thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với tổ chức tốt hội thi “Dân vận chính quyền khéo” lần thứ nhất năm 2018./.

Tác giả: Hồng Vân - BDV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 542 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3299 | lượt tải:1167

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3339 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3590 | lượt tải:524
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập182
  • Hôm nay25,354
  • Tháng hiện tại625,141
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,386,907
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down