Tăng cường lãnh đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực, hiệu quả

Thứ ba - 07/11/2017 03:20 1.413 0
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong năm 2017 và những năm tiếp theo thực sự là Ngày hội của toàn dân. Ngày 26-9-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 433-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  được quan tâm tổ chức ở tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh  với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực
Những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm tổ chức ở tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao vai trò của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; hệ thống mặt trận Tổ quốc các cấp, ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã tổ chức được nhiều hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư, thôn, bản, khu phố.

Song, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở vẫn chưa nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Ngày hội trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; dẫn đến chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội tại một số địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới nội dung và hình thức còn đơn giản; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ở một số cơ sở chưa sâu rộng, chưa thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia. Việc phối hợp của các cơ quan, đơn vị với Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chưa thường xuyên, có mặt thiếu chặt chẽ.

Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; nhất là vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Hằng năm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm thường xuyên củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp đoàn kết Nhân dân, trong xây dựng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải thiết thực, hiệu quả, thông qua Ngày hội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, xây dựng đoàn kết khu dân cư, về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc trong lịch sử dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay. 

 
2 11 17
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo được không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư, thôn, bản, khu phố

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực phối hợp, tạo điều kiện để ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ngày càng hiệu quả. Khơi dậy tính tích cực, để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấy rõ trách nhiệm, gương mẫu tham gia các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nơi mình sinh hoạt. Phân công lãnh đạo, cán bộ tham dự, động viên các hoạt động Ngày hội ở khu dân cư và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, định hướng cho cấp cơ sở tổ chức có hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, cần kết hợp tuyên truyền sâu rộng về lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những thành quả của việc xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước, trong phát triển của địa phương, cơ sở; tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; Nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thiết thực, hiệu quả trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư, khen thưởng các khu dân cư, gia đình tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với phong trào của hội.

Các cơ quan tư tưởng - văn hóa, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức, chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tập trung bài viết tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Ngày hội; các gương điển hình, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm./.

Tác giả: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 12 | lượt tải:1

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 270 | lượt tải:59

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1126 | lượt tải:314

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 866 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 5033 | lượt tải:1063
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập122
  • Hôm nay21,105
  • Tháng hiện tại841,437
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,914,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down