MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI) Ở ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU

Thứ sáu - 30/08/2013 05:10 735 0
Cách đây một năm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai học tập trong toàn Đảng bộ và được cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc quan tâm, theo dõi ngay khi Nghị quyết được ban hành, cũng như trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện trong một năm qua.
Nghị quyết Trung ương đề ra 03 vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay là: (1) Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân sau kiểm điểm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở từng cấp, từng ngành có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung công việc và lộ trình thời gian tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các ban đảng tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn; cung cấp kịp thời, đầy đủ các loại văn bản, tài liệu phục vụ việc quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết; tổ chức hội nghị cán bộ toàn tỉnh, chỉ đạo các huyện uỷ, thị uỷ, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp ủy cơ sở, chi bộ nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết.

Trên tinh thần nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân bám sát yêu cầu của Nghị quyết, nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và phê bình. Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; cấp ủy cơ sở; chi bộ, cán bộ đảng viên đã bám sát 3 nội dung của Nghị quyết. Sau kiểm điểm, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đoàn kết hơn, cởi mở hơn, thẳng thắn hơn; có quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và những việc cần làm ngay để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Kết quả kiểm điểm được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, hoan nghênh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cụ thể: có 73 tập thể đã dành tổng số 94 ngày để tổ chức kiểm điểm tập thể và 336 cá nhân theo tinh thần Nghị quyết. Các hội nghị kiểm điểm được tổ chức nghiêm túc với không khí thẳng thắn, chân thành, cầu thị, đề cao tự phê bình và phê bình. Có gần 1.800 lượt ý kiến góp ý, phê bình tại các hội nghị. Các tập thể, cá nhân tự giác kiểm điểm, chân thành tiếp thu góp ý; giải trình đi thẳng vào nội dung góp ý.

Cùng với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khác đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4, như: rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ từ tỉnh đến cơ sở giai đoạn 2010 - 2015; xây dựng nghị quyết về luân chuyển cán bộ, kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2011 - 2015; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định về việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII... Qua đó một mặt để cán bộ có điều kiện sâu sát cơ sở, trải nghiệm từ cơ sở; mặt khác cũng là giải pháp để thay thế các cán bộ yếu kém về năng lực hoặc giảm sút về mặt đạo đức, lối sống, không đảm bảo chức trách, nhiệm vụ được giao bằng những cán bộ khác có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị, lối sống tốt hơn. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã và đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền; giữ gìn kỷ luật phát ngôn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của từng tập thể, cá nhân, việc thực hiện những việc cần làm ngay, nhất là việc xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của cấp ủy cấp mình về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4...

Như vậy, sau một năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là qua đợt tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh vừa qua đã đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp; là bước đi ban đầu quan trọng để đưa việc tự phê bình và phê bình trong Đảng trở thành thường xuyên, nền nếp như Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới./.

Tác giả: Đỗ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 258 | lượt tải:57

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1017 | lượt tải:286

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 854 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 4921 | lượt tải:1037

Số: 91/2022/NĐ-CP

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

lượt xem: 5307 | lượt tải:2658
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập176
  • Hôm nay30,154
  • Tháng hiện tại715,495
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,788,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down