Nâng cao hiệu quả Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Thứ sáu - 02/08/2013 16:10 541 0
Hàng ngìn cuốn sách được trang bị từ Đề án sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn với nội dung phong phú, thiết thực, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đang dần phát huy hiệu quả, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở
            Cán bộ phường Tân phong(TX Lai Châu) tìm đọc sách từ Đề án Sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
           Cán bộ phường Tân phong(TX Lai Châu) tìm đọc sách từ Đề án Sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
Chủ trương đúng và thiết thực

Thiết thực góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã và nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân, từ những kết quả thí điểm  ban đầu, Ban Bí Thư đã cho chủ trương triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Năm 2011 và 2012, Lai Châu đã nhận được trên 130 đầu sách và đĩa CD ROM từ Đề án với hàng nghìn bản in. Sau 2 năm triển khai trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Các đề tài của Đề án căn bản đã bám sát yêu cầu của cơ sở, nội dung tương đối phong phú, thiết thực, hình thức trình bày đẹp cập nhật những thông tin: Các đầu sách phổ biến pháp luật phục vụ kịp thời cho việc giải quyết những vấn đề đang bức xúc, thường xảy ra ở cơ sở như: quản lý đất đai, quản lý dự án đầu tư cấp xã; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; cẩm nang, hướng dẫn nghiệp vụ để xử lý công việc hằng ngày của cán bộ cấp xã; phục vụ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI và các hội nghị Trung ương của Ðảng; công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở.

Trong điều kiện nguồn kinh phí của các xã, thị trấn dành cho việc mua sách, báo, tài liệu phục vụ công tác còn khó khăn, nhất là các xã ở vùng sâu, vùng xa, việc triển khai trang bị sách của Ðề án đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở khắc phục tình trạng thiếu hụt kiến thức, kỹ năng trong công tác chuyên môn, kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa - xã hội, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, đời sống... Kết quả cho thấy, chủ trương trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.

   

Chú trọng công tác tuyên truyền

Cùng với hệ thống tuyên giáo của cả nước, để thực hiện tốt Đề án trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận sách của Trung ương, cấp đúng đối tượng, đủ số lượng và đúng thời gian theo kế hoạch. Khi bắt đầu triển khai Đề án, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có những hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách một cách hiệu quả, thiết thực; xác định rõ mục tiêu, triển khai nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù của địa phương miền núi. Đồng thời, đã chỉ đạo ban tuyên giáo cấp huyện phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, thư viện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xây dựng quy chế bảo quản, khai thác và sử dụng sách hiệu quả, đúng mục đích để số sách được trang bị cho cơ sở phải trở thành món ăn tinh thần, góp phần quan trọng cho việc định hướng tư tưởng, giáo dục, chuyển tải kiến thức khoa học - kỹ thuật, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Đồng thời, đã chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, giới thiệu sách trên các phương tiện thông tin đại chúng (như: Báo Lai Châu, Đài PT - TH tỉnh, các đài truyền thanh - truyền hình huyện, thị, đến hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; qua đội ngũ cán bộ văn hoá, thông tin ở xã, phường, thị trấn…) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả của hệ thống sách trang bị cho cơ sở sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết tìm đọc, nghiên cứu, học tập, trao đổi.

Vẫn còn những hạn chế,  khó khăn

Sau 2 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu đáng ghi nhận, vẫn còn những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhiều địa phương chưa nhận thức đầy đủ về chủ trương, mục đích, yêu cầu của Ðề án; thiếu thông tin về danh mục sách, đơn vị được tiếp nhận, chưa thống nhất và còn lúng túng về hình thức tổ chức, quản lý, sử dụng,….

Số lượng sách của Ðề án gửi cho xã, phường, thị trấn còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu của cán bộ và nhân dân ở cơ sở. Mỗi xã, phường, thị trấn được trang bị hai bộ sách, chủ yếu phục vụ cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã tìm hiểu, tra cứu để xử lý công việc hằng ngày. Trong khi điều kiện ở cấp xã, nhất là xã miền núi có nhiều thôn, bản nằm cách xa trung tâm nên nhân dân rất khó tiếp cận được sách của Ðề án.

Hầu hết các xã, phường, thị trấn chưa có phòng đọc riêng; thiếu trang thiết bị phục vụ người đọc. Sách của Ðề án hầu hết đặt tại trụ sở UBND xã, nên không thuận tiện cho quần chúng nhân dân tới đọc và mượn sách.

Bên cạnh đó, cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng sách của Ðề án ở cơ sở đều thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, chưa được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, không có chế độ phụ cấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của Ðề án.

Phát huy hơn nữa hiệu quả Ðề án

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của Ðề án, cần tiếp tục tăng cường việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả sách được trang bị. Trong quá trình triển khai thực hiện Ðề án, phải gắn chặt việc quản lý, khai thác, sử dụng sách của Ðề án với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương với các nhiệm vụ chủ yếu:

Ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương đúng đắn của Ban Bí thư, về mục đích, yêu cầu của Ðề án, về trách nhiệm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện Ðề án.

Cán bộ quản lý sách phải được phân công trách nhiệm cụ thể, được tập huấn, có hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình trong công việc để hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đọc, tra cứu tìm hiểu kiến thức, thông tin. Ðồng thời, cần tổ chức luân chuyển sách của Ðề án đến tủ sách các thôn, bản để nhân dân có điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn thông tin từ sách, tìm hiểu học tập và áp dụng vào sản xuất, đời sống.

Trong công tác quản lý, tổ chức phong trào đọc sách ở cơ sở, cần nghiên cứu mô hình hợp nhất các nguồn sách từ tủ sách lý luận chính trị, sách pháp luật, bưu điện văn hóa…gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phù hợp với đối tượng tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách của Ðề án.

Các cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương cần chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, bám sát cơ sở để nắm bắt nhu cầu, đánh giá đúng tình hình quản lý, sử dụng sách của Ðề án; tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Ðề án hằng năm; kịp thời phát hiện những mô hình tốt để phổ biến rộng rãi, phản ánh những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân liên quan đến việc quản lý, sử dụng sách.

Việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã và đang có tác động rất tích cực trong cung cấp thông tin, tạo sự chuyển biến nhận thức, tập quán sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thúy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 496 | lượt tải:126

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 314 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1825 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1820 | lượt tải:575
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 65
  • Hôm nay: 17,090
  • Tổng lượt truy cập: 7,471,184
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down