Ngành Tuyên giáo Lai Châu phát huy truyền thống 84 năm công tác tuyên giáo của Đảng

Thứ năm - 31/07/2014 15:22 325 0
Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1- 8”, lên án chiến tranh, kêu gọi giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân vùng lên chống đế quốc, áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược,… Với những đóng góp quan trọng suốt quá trình cách mạng, năm 2000 Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng-văn hoá của Đảng (nay là công tác Tuyên giáo).
Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014
Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2014
Trải qua 84 năm, công tác tuyên giáo của Đảng luôn luôn gắn liền với nhiệm vụ lịch sử của Đảng đảm nhiệm trước dân tộc. Với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với Huân chương Sao vàng cao quý và nhiều phần thưởng khác mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Là bộ phận hợp thành trong hệ thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, công tác tuyên giáo Lai Châu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, tháng 3/1953 Ban Cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn - Kiểm tra, sau khi được thành lập Liên ban đã tích cực tham mưu Ban Cán sự Đảng tỉnh làm tốt công tác xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đưa phong trào cách mạng địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để phát huy vai trò công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, ngày 26/6/1963 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được thành lập, với nhiệm vụ tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hoá; công tác khoa học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao trong toàn tỉnh.

Trải qua 51 năm, ngành tuyên giáo Lai Châu đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, hệ thống Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, đến nay hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có Ban Tuyên giáo. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa số được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thời kỳ 1963 - 1975, công tác tuyên giáo tập trung tham mưu Tỉnh uỷ đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ: vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH giai đoạn 1976 - 2003, công tác tư tưởng của Đảng bộ tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Giai đoạn 2004 - 2014, sau khi chia tách thành lập tỉnh công tác tuyên giáo tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu xây dựng Lai Châu ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Góp phần quan trọng đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, tạo thế và lực mới cho tỉnh vững bước tiến lên trong giai đoạn cách mạng tiếp theo.Phát huy truyền thống 84 năm, bước vào giai đoạn mới, quán triệt và thực hiện mục tiêu “Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, mở rộng quan hệ đối ngoại, đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2015 và trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình khu vực các tỉnh miền núi phía bắc vào năm 2020”. Hệ thống ban tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục coi trọng và đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn, kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức. Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện tập thể, không có điểm nóng trên địa bàn.

Hai là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, với trọng tâm trước mắt là tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng thời phối hợp tham mưu tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Quyết định số 1327-QĐ/TU của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng”.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (KXI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bốn là, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc, góp phần “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Năm là, tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực khoa giáo, lịch sử Đảng. Đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc nội dung, phương thức công tác tư tưởng của Đảng theo định hướng: Công tác tư tưởng phải gắn liền với từng đối tượng cụ thể, phát hiện và khẳng định các nhân tố mới, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu, tạo bằng được sự gắn bó với Nhân dân các dân tộc và thực tiễn tình hình của tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và các phong trào xã hội khác, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Sáu là, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng cho được đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng./.
 

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 81/TB-VPCP 2021

Thông báo 81/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phòng, chống Covid-19

lượt xem: 395 | lượt tải:14

Số 04 -TB/HĐ

Thông báo Kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 và mẫu Đơn đề nghị phúc khảo

lượt xem: 582 | lượt tải:87

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 987 | lượt tải:43

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 986 | lượt tải:57
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down