Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên báo chí

Thứ tư - 18/06/2014 15:22 362 0
Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân hoạt động báo chí tỉnh nhà có sự phát triển khá toàn diện, phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, thực sự là tiếng nói và là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Báo chí luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, coi là công cụ đắc lực để tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với các giai tầng xã hội, cổ vũ, động viên, góp phần làm cho chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống, thành những phong trào hành động cách mạng sôi động. Đồng thời, chính từ thực tiễn cuộc sống, báo chí đã kịp thời chỉ ra những khiếm khuyết, tồn tại của các chủ trương, chính sách đã ban hành; đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước cần phải sửa đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, nguyện vọng của nhân dân. Báo chí cũng là công cụ sắc bén trong đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; đề đạt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng; thật sự là diễn đàn tiếng nói của mọi tầng lớp nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Cùng với sự phát triển của hệ thống báo chí toàn quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, báo chí Lai Châu đã có sự lớn mạnh và phát triển vượt bậc, nhất là trong 10 năm qua Hội Nhà báo tỉnh từ 12 hội viên khi thành lập năm 2004, đến nay đã có 73 hội viên, sinh hoạt ở 3 chi hội;  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuy còn nhiều khó khăn song đã có nhiều cố gắng, hệ thống đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình được mở rộng tới cơ sở, với 49 trạm truyền thanh, 408 trạm TVRO trực thuộc, chất lượng, thời lượng phát sóng từng bước được nâng cao, duy trì tốt các chương trình Phát thanh - Truyền hình 4 thứ tiếng dân tộc thiểu số (Mông, Thái, Dao, Hà Nhì). Báo Lai Châu từ phát hành 1 kỳ/tuần năm 2004 đến nay đã có 3 kỳ/tuần, cùng với Báo Lai Châu điện tử, Tạp chí Văn nghệ, các Trang thông tin điện tử, 16 ấn phẩm mang tính báo chí và đại diện của các cơ quan báo, đài trung ương (Thông tấn xã Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân) là nguồn cung cấp thông tin hữu ích, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, giới thiệu, quảng bá về Lai Châu với cả nước.

Đội ngũ những người làm báo đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, phát huy tốt vai trò tuyên truyền trên báo chí và nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí tỉnh nhà. Các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Báo chí, Luật Xuất bản; lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm đã được cập nhật phong phú, đa dạng hấp dẫn hơn, chất lượng từng bước được nâng lên. Số lượng tin, bài, phóng sự có nội dung tư tưởng sâu sắc ngày một tăng, đề cập đến những vấn đề nóng bỏng đang được dư luận xã hội quan tâm. Nội dung thông tin có sự chọn lựa, phản ánh các sự kiện đảm bảo tính thẩm mỹ, lôgíc. Công tác biên tập, kỹ thuật đã có sự đầu tư về nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền trên báo chí. Nhờ đó, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh kịp thời đến được với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới... góp phần hướng dẫn dư luận, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt là, báo chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tư tưởng - văn hóa phục vụ việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình trọng điểm; trồng và phát triển cây cao su; thực hiện di dân tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch; chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giới thiệu, nhân rộng những mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tuyên truyền giới thiệu quảng bá hình ảnh về miền đất và con người Lai Châu tới các địa phương trong cả nước và quốc tế... Đồng thời, báo chí trong tỉnh đã tích cực tham gia, đóng góp vào việc phản ánh những băn khoăn, lo lắng, bức xúc nảy sinh ở cơ sở, trong nhân dân, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng có những giải pháp kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niểm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp và chế độ. Qua đó khẳng định Báo chí Lai Châu đã thực sự thể hiện là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí cũng còn có một số hạn chế: nội dung, tin, bài của các loại hình báo chí chưa thực sự hấp dẫn, chưa sinh động, phong phú, chưa giải đáp kịp thời những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống Nhân dân. Công tác biên tập của một số chương trình, số báo còn sai sót ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền. Một số bài báo phản ánh về những băn khoăn, bức xúc, hạn chế ở cơ sở và trong nhân dân mới dừng ở mức độ phản ánh chưa đề xuất được những giải pháp, một số ít bài báo thiếu sự nhạy cảm chính trị cần thiết. Số lượng tác phẩm báo chí xuất sắc và các bài viết, phóng sự dài kỳ chưa nhiều. Các tác phẩm báo chí có tính chiến đấu cao còn ít, nhất là khi đề cập đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, đặc biệt là trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền “Nhà nước Mông”.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới, với trọng tâm trước mắt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Hội nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết TW5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ những người làm báo nâng cao nhận thức lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thấm nhuần quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng gắn với tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay”.

 Hai là, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, bằng những loại hình báo chí phù hợp, chú trọng phát huy vai trò của báo ảnh dùng cho đồng bào vùng cao, phát tranh - truyền hình bằng các thứ tiếng dân tộc. Tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phản ánh gương người tốt, việc tốt; những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở; những mặt trái của xã hội được phân tích làm rõ; phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, lỗi thời… góp phần nâng cao dân trí, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào công cuộc đổi mới ở địa phương.

Ba là, Tăng cường đoàn kết, xây dựng Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí thật trong sạch, vững mạnh. Chủ động tổ chức nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên và các nhà báo; xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và sáng tạo, ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới. Đề xuất và thực hiện các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí hàng năm.

Bốn là, đội ngũ những người làm báo phải thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, gắn bó, sâu sát với cơ sở, phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, phát hiện kịp thời những nhân tố mới, những vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có nhiều bài viết, phóng sự hay phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các nhà báo phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Viết cho ai?" "Viết để làm gì?" "Viết như thế nào?" để báo chí trong tỉnh thu hút được khán thính giả và đọc giả, thực sự là món ăn tinh thần của Nhân dân.

Phấn khởi, tự hào kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014) và 10 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu (16/12/2004 - 16/12/2014) Hội nhà báo, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy lòng yêu nghề, bút sắc, lòng trong, tâm sáng có được nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc phục vụ đắc lực, hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 81/TB-VPCP 2021

Thông báo 81/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phòng, chống Covid-19

lượt xem: 396 | lượt tải:14

Số 04 -TB/HĐ

Thông báo Kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 và mẫu Đơn đề nghị phúc khảo

lượt xem: 583 | lượt tải:87

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 988 | lượt tải:43

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 987 | lượt tải:57
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down