Một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở Phong Thổ

Chủ nhật - 09/04/2017 16:35 742 0
Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở Phong Thổ, kinh tế có bước phát triển khá, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 80,4 tỷ đồng, vượt 60,9% so với mục tiêu Nghị quyết; có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 11,24 tiêu chí/ xã. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, dự án và chính sách đối với đồng bào dân tộc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Phong Thổ về kết quả hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (ảnh: TH)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Phong Thổ về kết quả hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (ảnh: TH)
Là huyện biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và quan hệ đối ngoại, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song Phong Thổ đã xác định những vấn đề trọng tâm, cốt lõi để tổ chức thực hiện, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là huyện đã kịp thời quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng quy chế, chương trình hoạt động của cấp ủy đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động bằng những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát thực với địa phương; đồng thời, ban hành các chủ trương đưa Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi trọng khâu kiểm điểm tự phê bình và phê bình; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quan tâm phối hợp nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh để giải quyết. Tổ chức bộ máy, cán bộ nhanh chóng được kiện toàn, nhất là nhân sự đại biểu HĐND các cấp, các chức danh lãnh đạo chính quyền từ huyện đến cơ sở. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến.

Kinh tế phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực; sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ phát triển và phát huy hiệu quả tích cực, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 35 nghìn tấn, bằng 95,8% Nghị quyết; bảo vệ, phát triển rừng được gắn kết chặt chẽ với dịch vụ môi trường rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,3%; phong trào xây dựng nông thôn mới diễn ra khá sôi nổi, đến nay huyện đã có 02 xã đạt chuẩn, bình quân mỗi xã đạt 11,4 tiêu chí. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 80 tỷ đồng, vượt gần 61% so với mục tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 17 triệu đồng, tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2015. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, cơ bản đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước. Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu có bước phát triển mới với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Thường xuyên quan tâm làm tốt trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; quy mô, mạng lưới trường, lớp học được duy trì và phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên; thực hiện tốt hoạt động y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở với 8/19 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 71,4% mục tiêu Nghị quyết. Quan tâm nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức sôi nổi; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, dự án và chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là công tác giảm nghèo. Nhờ vậy, đời sống của nhân dân trong huyện từng bước được cải thiện. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh luôn được xác định trọng tâm và triển khai thực hiện tốt; các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp nắm tình hình, giải quyết những nảy sinh ở cơ sở; cơ bản giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với huyện Kim Bình (Vân Nam - Trung Quốc).

Cùng với những kết quả, huyện còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có mặt chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao; lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực sự quyết liệt, thiếu cụ thể, năng lực của một số cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát có nội dung còn hạn chế; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp chậm đổi mới. Một số lĩnh vực kinh tế - xã hội còn hạn chế, sản xuất nông, lâm nghiệp có nơi còn manh mún, hạn chế trong áp dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, hiệu quả thấp, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa rõ nét... Thực hiện một số dự án chậm tiến độ, kéo dài; quản lý, khai thác, sử dụng một số công trình, dự án sau đầu tư hiệu quả thấp; ý thức, trách nhiệm quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình được đầu tư còn thấp, nhất là các công trình cấp nước sinh hoạt. Quản lý quy hoạch, đất đai ở một số xã, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo lần lượt 37,86%, 22,85%, nguy cơ tái nghèo lớn. Quản lý thị trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm còn bất cập; đào tạo nghề, giải quyết việc làm hiệu quả còn thấp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, còn xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, xuất nhập cảnh trái pháp luật, lao động phổ thông đi Trung Quốc làm thuê, phụ nữ lấy chồng Trung Quốc...

Nguyên nhân của những yếu kém chủ yếu vẫn là do các yếu tố chủ quan. Vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn địa phương có việc còn lúng túng, thiếu hiệu quả. Sự phối hợp của một số ngành, đơn vị trong hệ thống chính trị có việc chưa thường xuyên, chặt chẽ; cấp ủy, chính quyền có nơi lãnh đạo, chỉ đạo còn thụ động. Ý thức, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, thiếu chủ động, sâu sát cơ sở. Ý thức chủ động, tự vươn lên của một bộ phận nhân dân còn thấp; còn tư tưởng trông chờ đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.
 
9 4 17
Phát huy các lợi thế để phát triển dịch vụ du lịch văn hóa, cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tại Thông báo 420-TB/TU ngày 23-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Phong Thổ phải tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương của Tỉnh ủy khóa XIII gắn với Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện. Phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu để phát triển kinh tế - xã hội: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện tốt quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, quy mô vừa và lớn với một số cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế, phát huy chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất..., nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu; thực hiện theo mục tiêu, lộ trình cụ thể Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động tối đa nguồn lực cho chương trình, chú trọng đảm bảo đời sống Nhân dân, vệ sinh môi trường nông thôn; tạo điều kiện để kinh tế hộ, kinh tế hợp tác phát triển, các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đồng thời kêu gọi, mở rộng các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với người dân; thực hiện tốt khoanh nuôi, tái sinh, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý, sử dụng hiệu quả phí dịch vụ môi trường rừng.

Quản lý tốt quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện đã được cấp phép; phối hợp ngành chuyên môn của tỉnh thẩm định có chất lượng báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án thủy điện đầu tư trên địa bàn huyện, đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Khôi phục và phát triển các nghề thủ công truyền thống, gắn với liên kết phát triển du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân. Phát huy lợi thế cửa khẩu, đẩy mạnh giao thương xuất khẩu hàng hóa; chủ động phối hợp quản lý biên mậu, quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; phát triển dịch vụ du lịch văn hóa, cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là dân tộc Thái ở khu vực Mường So, Khổng Lào, dân tộc Mông ở Sin Suối Hồ và Dào San. Quản lý, điều hành tốt ngân sách, chống thất thu và thu hồi nợ đọng, tiết kiệm chi ngân sách để tăng chi cho đầu tư phát triển; phát huy các chính sách tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tranh thủ, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục... Nâng cao chất lượng thực hiện các khâu trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm kịp thời, tránh lãng phí gắn với quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình sau đầu tư. Phối hợp quản lý tốt hành lang giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, thị trấn, thị tứ...; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, khám chữa bệnh cho Nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Để giảm nghèo bền vững, cần tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, khuyến nông-lâm-ngư,... phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thường xuyên cảnh giác, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", chia rẽ đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch.

Quản lý tốt các hoạt động biên giới, nhất là người dân, lao động qua biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; hợp tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn kết chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an toàn giao thông; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; ngăn chặn các hoạt động lợi dụng các chính sách dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền "Nhà nước Mông", di cư tự do...
 
10 4 17
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; hợp tác xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển

Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách đồng bộ, thực chất; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, coi đây là một nội dung quan trọng hàng đầu, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ; quy hoạch cán bộ quản lý đảm bảo chất lượng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giải quyết kịp thời các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò vận động, tập hợp, tư vấn, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp là căn bản, nhưng vận dụng vào thực tế tất cả đều phải dựa vào sự vận động của yếu tố chủ quan. Vì vậy, để đưa Nghị quyết đi đến thắng lợi, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện chủ động phát huy lợi thế, đoàn kết, thống nhất, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ huyện và các chủ trương của Tỉnh ủy khóa XIII, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bằng những cách làm cụ thể, sáng tạo, đổi mới thiết thực để đi đến thành công./.

Tác giả bài viết: Hà Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 15/CT-UBND

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 124 | lượt tải:6

Số: 2991/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

lượt xem: 687 | lượt tải:34

Số 662-QĐ/BTGTW

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

lượt xem: 579 | lượt tải:33

Số: 267/CV-BCĐ

Công văn về việc thực hiện biện pháp, phòng chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19

lượt xem: 699 | lượt tải:46
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down