Đảng bộ Tân Uyên: Phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên

Thứ tư - 02/07/2014 09:30 581 0
Thực hiện Kết luận số 41 - KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ tháng 4/2011 đến hết tháng 4/2014 Đảng bộ huyện Tân Uyên đã kết nạp được 213 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động, thành lập được 2 chi bộ quân sự xã, thị trấn, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong lực lượng vũ trang và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.
Nhận thức rõ được vị trí, tầm quan trọng của công tác đảng trong lực lượng vũ trang địa phương, những năm qua Đảng bộ huyện Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 41 - KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 - CT/TW, ngày 05/102002 của Ban Bí thư “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên”.

Để có sự thống nhất trong công tác lãnh đạo và xác định rõ lộ trình, biện pháp triển khai thực hiện, ngày 15/3/2011 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/HU về “Kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên giai đoạn 2011 - 2015”, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các đơn vị, địa bàn trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở, các ban xây dựng Đảng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Đảng bộ các xã, thị trấn cụ thể hóa thành kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xác định rõ mục tiêu, biện pháp cụ thể phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên với phương châm “Tăng nhanh về số lượng, đảm bảo về chất lượng”.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở cũng gặp không ít khó khăn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, trình độ học vấn của một số quần chúng ưu tú còn hạn chế, bên cạnh đó điều kiện kinh tế gia đình của một số quần chúng tích cực trong lực lượng còn khó khăn nên chưa muốn phấn đấu vào Đảng... Nhưng được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ huyện phụ trách và các ban xây dựng Đảng huyện nên việc triển khai thực hiện Kế hoạch đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng từ khâu rà soát, bồi dưỡng đối tượng, tạo nguồn. Cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể quần chúng tổ chức phát động các phong trào thi đua triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương từ đó rà soát, phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu đi học các lớp nhận thức về Đảng, trong đó chú trọng tới cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi cơ sở, thôn bản (khu dân cư) tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, giúp đỡ các nhân tố tích cự đang được cấp ủy quan tâm và giao nhiệm vụ, thử thách đối với các quần chúng này, do đó công tác tạo nguồn của các địa phương có nhiều tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng vũ trang địa phương cơ sở.

Sau 3 năm (4/2011- /2014) thực hiện Kế hoạch số 10-KH/HU, Đảng bộ huyện Tân Uyên đã kết nạp được 213 đảng viên mới trong hai lực lượng, trong đó: lực lượng dân quân tự vệ là 148 đảng viên, lực lượng dự bị động viên là 65 đảng viên. Cùng với phát triển nhanh về số lượng, chất lượng đảng viên cũng được coi trọng. Trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, các chi, đảng bộ luôn quan tâm làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, xác định rõ lai lịch, lựa chọn những quần chúng ưu tú, tích cực có động cơ, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng đúng đắn, có năng lực thực sự, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự là điển hình tiêu biểu trong các phong trào, được nhân dân tín nhiệm. Trong quá trình bồi dưỡng, xem xét đề nghị kết nạp đảng viên mới, các chi, đảng bộ đều thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục đúng quy trình. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân của huyện Tân Uyên đạt 16,04%, lực lượng tự vệ là 61,17% đạt 100% kế hoạch; lực lượng dự bị động viên là 13,41%, vượt 4% kế hoạch.

Cùng với công tác phát triển đảng viên mới, việc thành lập Chi bộ Quân sự cơ sở cũng được quan tâm, hiện nay huyên đã thành lập được 2 chi bộ quân sự xã, thị trấn (Chi bộ Quân sự Thị trấn Tân Uyên và Chi bộ Quân sự xã Thân Thuộc). Tuy mới thành lập (thí điểm) nhưng các chi bộ này đã phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu Đảng ủy xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng của địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng; kịp thời phổ biến, quán triệt cho lực lượng dân quân địa phương nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Xây dựng Nghị quyết, phân công đảng viên phụ trách từng tiểu đội dân quân ở các thôn, bản, khu phố nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở. Cùng với đó, Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn còn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, duy trì các chế độ theo quy định của lực lượng dân quân tự vệ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên trong lực lượng, góp phần tích cực phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm khuyết điểm đối với đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chấp hành chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo của Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương cơ sở được nâng lên, công tác quân sự - quốc phòng được triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển toàn diện.

Đạt được kết quả trên, là do Đảng bộ huyên Tân Uyên đã có sự nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong lực lực dân quân tự vệ và dự bị động viên, từ đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt. Trong quá trình thực hiện có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ huyện đến cơ sở; xác định rõ mục tiêu, phương pháp, lộ trình thực hiện (cụ thể hóa bằng kế hoạch), phân công, phân nhiệm rõ ràng, gắn trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đối với đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách; từng đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy. Có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp, đồng thời cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và định hướng giúp đỡ cơ sở điều chỉnh sai phạm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Đó cũng là những kinh nghiệm giúp cho các đảng bộ trong tỉnh tiếp tục quán triệt và triển thực hiện Kết luận số 41 - KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 - CT/TW, ngày 05/102002 của Ban Bí thư “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên” trong thời gian tới đạt kết quả./. 

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 429 | lượt tải:79

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1671 | lượt tải:210

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 1342 | lượt tải:160

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1920 | lượt tải:36
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down