Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục nâng lên

Thứ hai - 15/07/2019 06:42 447 0
6 tháng đầu năm, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, dân vận; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả; tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết tiếp tục đổi mới, kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được nâng lên, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có trọng tâm, sâu sát cơ sở.
Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng, chú trọng nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong Đảng và trong Nhân dân các dân tộc. Kịp thời triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền với Đảng ủy quân chủng Hải quân. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng; trong đó tổ chức tốt hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; hội nghị truyền hình trực tiếp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong học tập và làm theo gương Bác.

Quán triệt học tập và kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định. Thực hiện chặt chẽ quy trình công tác cán bộ; kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Tân Uyên, Bí thư Huyện uỷ Than Uyên. Tổ chức sắp xếp bộ máy các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh theo quy định. Kịp thời triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý đợt I năm 2019. Nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018 đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phản ánh đúng thực chất; báo cáo đúng tiến độ kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn tỉnh. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng kịp thời theo quy định. Thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chính sách đối với cán bộ. Kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo công tác rà soát quy hoạch cán bộ, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác dân vận. Kiểm tra 313 tổ chức đảng, 395 đảng viên; giám sát 132 tổ chức đảng, 224 đảng viên; thi hành kỷ luật 89 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 04 đảng viên. Sau kiểm tra, siám sát, đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các kết luận; xem xét, kiểm điểm, xử lý rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Ban hành Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh”. Tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

HĐND các cấp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trọng tâm đẩy mạnh hoạt động giám sát, khảo sát của thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; đôn đốc giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cử tri; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu. UBND các cấp sớm cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ trương của cấp uỷ, nghị quyết của HĐND các cấp ngay từ đầu năm. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương, cơ sở; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; nâng cao năng lực tham mưu, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai 72 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý 11 tổ chức, 04 cá nhân có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 2.617,77 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.908,42 triệu đồng. Các cấp, các ngành, người đứng đầu đã tăng cường đối thoại, tiếp công dân, xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và tổ chức.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thực hiện các chủ trưcmg, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, kết luận của Đảng về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; hội quần chúng; thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp huyện và Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cùng với những tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ theo chương trình công tác còn chậm so với yêu cầu, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chuyển biển chậm. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở còn hạn chế.

Trong 6 tháng cuối năm Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, quyết liệt hơn trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2019. Trọng tâm tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trên địa bàn nhất là những vấn đề liên quan đến chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trưong, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai thực hiện toàn diện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nhiệm vụ theo kế hoạch, hướng dẫn về chuẩn bị đại hội, đặc biệt công tác xây dựng báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bố sung quy hoạch cán bộ ở các cấp, các ngành; thực hiện quy trình công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy định; kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo quản lý còn thiếu. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, giải quyết kịp thời, đúng quy định những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân ngay từ cơ sở, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đông người xảy ra ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, sâu sát cơ sở, trọng tâm vào tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Tác giả bài viết: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 180 | lượt tải:9

Công văn số 121-CV/TU

Công văn số 121-CV/TU của Tỉnh ủy về việc không tổ chức gặp mặt đầu xuân năm 2021

lượt xem: 573 | lượt tải:33

Công văn số: 984/CV-BCĐ

Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 603 | lượt tải:28

Công văn số 335/UBND-TH

Công văn của UBND tỉnh về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

lượt xem: 692 | lượt tải:18
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down