Đảng bộ tỉnh Lai Châu tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên

Thứ hai - 14/03/2022 21:34 1.330 0
Xác định công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển các các biện pháp cụ thể, thiết thực với tình hình địa phương từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh được nâng lên đáp ứng nhiệm vụ chính trị đặt ra; năm 2021, toàn tỉnh đã kết nạp 1.022 đảng viên mới đạt 102% kế hoạch.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ bản Nặm Mạ Dạo, xã Mai Quai, huyện Sìn Hồ
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ bản Nặm Mạ Dạo, xã Mai Quai, huyện Sìn Hồ
Tính đến 31/12/2021, Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 526 tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở 185; chi bộ cơ sở 341), 3 đảng bộ bộ phận, 1.908 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 30.044 đảng viên (dự bị 1.393; nữ 10.182; người dân tộc thiểu số 15.984). Triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản lãnh, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể phù hợp đặc thù địa phương tạo chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố tổ chức cơ sở đảng và kết nạp đảng viên của đảng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 03/3/2021 về chỉ định tăng thêm và nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 06/7/2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư; nhìn chung, các đồng chí được phân công thực hiện tốt nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác; đa số các đồng chí đã chủ động bố trí thời gian đi cơ sở dự sinh hoạt với đảng ủy xã, chi bộ khu dân cư, nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; nhiều đồng chí đã tích cực phối hợp với đồng chí trong thường trực, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện để nắm tình hình, tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đảng bộ xã được phân công và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết về lĩnh vực tổ chức đảng, đảng viên, nhất là về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; về quy định, hướng dẫn một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo theo yêu cầu của Trung ương; báo cáo chuyên đề về thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Sắp xếp tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác Đảng và chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư và kịp thời báo cáo kết quả với Trung ương theo quy định. Theo dõi, đôn đốc thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ.
 
Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 30-KL/TU, ngày 18/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các thôn, bản, tổ dân phố có ít đảng viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; phân công cấp ủy viên phụ trách, giúp đỡ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; một số nơi đã có giải pháp thực hiện tốt việc kết nạp đảng viên ở nông thôn (một số nơi kết nạp đảng viên khối nông thôn đạt cao như: Mường Tè 93 đồng chí; Phong Thổ 36 đồng chí; Sìn Hồ 30 đồng chí; Nậm Nhùn 28 đồng chí…); năm 2021, toàn tỉnh đã kết nạp 1.022 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch (một số đảng bộ cấp huyện kết nạp vượt chỉ tiêu như: Nậm Nhùn 125%; Thành phố Lai Châu 125%; Phong Thổ 123%; Than Uyên 115%; Quân sự tỉnh 112%... ).

Duy trì thực hiện chủ trương trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố (trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên đạt 71,76%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố đạt 20,08%). Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp xã; thực hiện kiện toàn 110 lượt cán bộ cấp xã; bổ sung 138 đồng chí cấp ủy viên; cấp ủy cơ sở cơ bản đã được kiện toàn đủ về số lượng; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định (tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định: Trình độ học vấn đạt 97%, trình độ chuyên môn đạt 99%; trình độ lý luận chính trị đạt 95%).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì nền nếp hơn, cơ bản khắc phục được tình trạng hình thức trong sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề được quan tâm chỉ đạo, nội dung thiết thực hơn; tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ của nhiều bí thư chi bộ được nâng lên. Thực hiện tốt các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo theo quy định; tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức đảng, đảng viên định kỳ kịp thời, đúng quy định.
 
Một số đảng bộ huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã duy trì và tiếp tục có cách làm sáng tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng như: Đảng bộ Thành phố Lai Châu tiếp tục duy trì tổ chức giao ban hằng năm giữa Thường trực Thành ủy với bí thư chi bộ bản, tổ dân phố; xây dựng và tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề mẫu; duy trì giao nhiệm vụ cho chi, đảng bộ cơ sở cơ quan giúp đỡ các chi bộ thôn, bản còn khó khăn. Đảng bộ huyện Tam Đường, Tân Uyên duy trì tổ chức giao ban hằng quý giữa Thường trực Huyện ủy với bí thư đảng ủy xã, thị trấn. Đảng bộ huyện Sìn Hồ duy trì tổ chức giao ban theo cụm 6 tháng/lần. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu 84 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 84 chi bộ bản khó khăn, phân công 315 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 1.781 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Các Đảng bộ Sìn Hồ, Mường Tè mở các lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ theo cụm xã tạo thuận lợi cho quần chúng, học viên tham gia.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên của Lai Châu vẫn còn một số hạn chế. Công tác kiện toàn cấp ủy cơ sở, lãnh đạo, quản lý ở một số đơn vị còn chậm; thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tổ dân phố; trưởng bản, tổ dân phố là đảng viên tỷ lệ đạt thấp; xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2021 còn chậm; cấp, phát, đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi chuyển biến chậm; một số đồng chí lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố chưa dự đầy đủ sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chưa tham gia đóng góp được nhiều trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác phát triển đảng viên một số nơi chưa đạt kế hoạch; một số cấp ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên chưa cụ thể, đề ra chỉ tiêu chưa sát thực tế, chưa làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; một số chi bộ bản còn ít đảng viên tại chỗ, tính bền vững chưa cao...

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 30-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiện toàn cấp ủy viên cơ sở đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Làm tốt công tác kết nạp đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có ít đảng viên; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên phù hợp, có tính khả thi, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện quyết liệt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, tổ dân phố; trưởng bản, tổ dân phố là đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt chi bộ mẫu, nhân rộng mô hình sinh hoạt chi bộ tốt. Thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên các cấp, lãnh đạo, công chức các ban tham mưu, giúp việc huyện ủy trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Tham mưu thực hiện tốt đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên. Thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng./.

Tác giả: Hoàng Quế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 718 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2316 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3472 | lượt tải:1205

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3507 | lượt tải:477

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3767 | lượt tải:559
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại714,066
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,475,832
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down