Kết quả nổi bật sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

Thứ ba - 02/10/2018 02:17 1.387 0
Trong 03 năm qua, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 10/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra đến nay cơ bản gần đạt.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh gắn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tỉnh ủy sớm ban hành 6 nghị quyết chuyên đề, 8 đề án, 2 kết luận để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; ban hành 12 chương trình hành động, 18 kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. 

Nét mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ chính là việc lựa chọn, ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cấp bách của thực tiễn như: Vấn đề phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; vấn đề giảm nghèo bền vững; vấn đề giáo dục vùng khó; vấn đề y tế cơ sở; vấn đề xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác tư tưởng của đảng bộ... Không xây dựng nhiều nghị quyết, đề án với quan điểm việc ban hành chủ trương phải gắn với nguồn lực, khả năng thực hiện. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai từng nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, cơ sở. 

Trong năm 2017 và 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định tinh thần chỉ đạo là “Hành động, kỷ cương và hiệu quả”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, nắm tình hình, làm việc với 8/8 huyện, thành phố để kịp thời định hướng những nhiệm vụ quan trọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Sau các cuộc làm việc đều ban hành kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho các đảng bộ trực thuộc. 

Các cấp, các ngành đã tập trung tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội và sự lãnh đạo của cấp trên; phương thức triển khai thể hiện được tính quyết tâm, quyết liệt, có tính đổi mới, đột phá. Duy trì, thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc; chú trọng nâng cao chất lượng ban hành, cụ thể hóa văn bản của cấp trên sát thực và hiệu quả. Phân công rõ nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác phong, lề lối làm việc, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH, nhất là ở cơ sở. Tạo sự đồng thuận và thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng được nâng lên

Với yêu cầu nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa, ban hành nhiều chủ trương quan trọng về công tác xây dựng Đảng như nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, công tác dân vận các huyện biên giới...; ban hành kịp thời hệ thống các quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương như phân cấp, quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ; hướng dẫn về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cấp ủy, tổ chức đảng...; ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII bảo đảm chất lượng, kịp thời, đã và đang thiết thực đi vào cuộc sống.

Chất lượng công tác chính trị, tư tưởng được nâng lên; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo kế hoạch hằng năm, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn, cập nhật kiến thức, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp...

Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; nhiều hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung ương tới cả cấp huyện và cấp xã hoặc tổ chức truyền hình trực tiếp từ tỉnh đến cơ sở; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt cao, trung bình trên 95%. Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, văn hóa - văn nghệ phát huy hiệu quả tích cực; chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Việc nắm, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; nhờ vậy, đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn đến việc đối thoại với Nhân dân, phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Nhất là những vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng; thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tích cực chỉ đạo đấu tranh phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do; kích động khiếu kiện... 

Hoạt động tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận luôn được coi trọng, trong 3 năm qua đã tổng kết, sơ kết nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, qua đó, kịp thời bổ sung lý luận phục vụ khá hiệu quả yêu cầu công tác lãnh đạo của Đảng bộ, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nhất là việc ban hành các chủ trương, chính sách của tỉnh, việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương... sát với yêu cầu của thực tiễn. 

Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với việc tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp tổ chức bộ máy đạt được một số kết quả quan trọng. Đến nay, đã giảm 39 tổ chức, 46 lãnh đạo, quản lý; tinh giản 989 biên chế (4,5% biên chế giao năm 2015).Thực hiện xong việc bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ ở thành phố Lai Châu. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp các xã, bản, tổ dân phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên. 

Thực hiện quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, đảm bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, dân chủ, công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ, cơ bản sát với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung kịp thời quy hoạch cán bộ các cấp; hoàn thành quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026, chất lượng quy hoạch được nâng lên, đáp ứng yêu cầu kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ ở các cơ quan, đơn vị. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ kết hợp bố trí một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương, đảm bảo đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được rèn luyện trong thực tiễn; từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2018, đã luân chuyển 25 cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý, đa số cán bộ luân chuyển đều tiếp cận nhanh với công việc, thể hiện tính năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Các cấp ủy chỉ đạo quyết liệt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở; tập trung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện mở rộng các loại hình đào tạo cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Từ đầu Đại hội đến nay đã cử đi đào tạo 3.243 lượt; bồi dưỡng 24.702 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, nhất là công tác tạo nguồn cán bộ, ưu tiên tuyển dụng con em người địa phương, con em dân tộc thiểu số ít người.

58 9 18
Tích cực đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

Tập trung phát triển tổ chức đảng, đảng viên, trong 2,5 năm đã kết nạp được 4.902 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (>1.000 đảng viên/năm), thành lập 55 tổ chức cơ sở đảng và 102 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, duy trì và giữ vững kết quả 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém; qua đánh giá chất lượng hằng năm, bình quân có trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém kéo dài, trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kịp thời khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. 

Chủ động nắm tình hình chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, kết nạp đảng viên và công tác đối ngoại; không để xảy ra lộ, lọt bí mật của Đảng, Nhà nước.
 
Triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của Trung ương. Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm tập trung việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm mới là sau các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chỉ ra kết luận với đối tượng được kiểm tra, giám sát mà ban hành cả công văn chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến nhiệm vụ được kiểm tra, giám sát.

Trong 3 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 778 tổ chức đảng, 1.639 đảng viên; giám sát 653 tổ chức đảng, 1.602 đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, thi hành kỷ luật 442 đảng viên vi phạm. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Các lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát; thực hiện tích cực các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhạy cảm; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra đã phát hiện, thụ lý điều tra 04 vụ, 10 bị can phạm tội về tham nhũng, với tổng thiệt hại về tài sản trên 65,96 tỷ đồng, đã thu hồi được trên 766 triệu đồng; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 03 vụ/05 bị can.

Các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được thực hiện tốt, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy đảng chú trọng lãnh đạo công tác dân vận trong hệ thống chính trị tăng cường bám nắm cơ sở, giao ban định kỳ với khối dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác dân vận; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Công tác dân vận của chính quyền, cơ quan nhà nước được tăng cường, tập trung công khai, minh bạch, dân chủ, đổi mới hoạt động, đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc học tập chuyên đề hằng năm gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong sinh hoạt định kỳ đảm bảo đúng nội dung, thời gian, chất lượng; 100% cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ngắn gọn, sát chức năng, nhiệm vụ; trên 96% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên sát chức trách, nhiệm vụ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc; ban thường vụ, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu gương mẫu, tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm; tích cực, chủ động đấu tranh, phòng ngừa, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thể hiện rõ nhất là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp 

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là việc nâng cao chất lượng các kỳ họp; ban hành các nghị quyết cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy và các nghị quyết theo yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương. Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND có sự phối hợp chặt chẽ và từng bước đổi mới về phương pháp, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. 

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp cơ bản đảm bảo toàn diện, sâu sát; phân công, phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai đồng bộ các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình, kế hoạch của cấp ủy và HĐND. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh hằng năm; hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm triển khai; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. 

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; rà soát, giải quyết kịp thời một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện. Từ năm 2016 đến nay, triển khai 370 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.502 tổ chức, cá nhân; phát hiện sai phạm về kinh tế trên 32,6 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 19 tỷ đồng, khắc phục sửa chữa, giảm trừ thanh toán, quyết toán trên 12,9 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 103 tập thể, 263 cá nhân. Các cấp, các ngành đã tiếp 2.910 lượt với 4.155 người; giải quyết 27/28 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc

MTTQ và các đoàn thể CT-XH triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung, phương thức hoạt động có bước đổi mới, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của Nhân dân để phản ánh và tham mưu với cấp ủy, chính quyền. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai tích cực; tổ chức nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện ý nghĩa, thiết thực; củng cố, phát triển tổ chức, tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng MTTQ, các đoàn thể vững mạnh. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền từng bước nề nếp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc.

Những kết quả trên khẳng định, công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 10/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra đến nay cơ bản gần đạt, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2015-2018 ước đạt 15,68%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (10%/năm); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra, riêng năm 2018 ước đạt 2.100 tỷ đồng, vượt 16% Nghị quyết (2.000 tỷ đồng), gấp 2,16 lần so với năm 2015. Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá, hướng tới mục tiêu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội xác định.

59 9 18
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình tại cơ sở

* Cùng với những kết quả tích cực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nửa đầu nhiệm kỳ như: Việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội có thời điểm chưa kịp thời. Định hướng, chỉ đạo đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, chống “diễn biến hòa bình” có lúc còn bị động. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số chi, đảng bộ còn chậm. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có mặt còn hạn chế, chưa chú trọng gắn lý luận với thực tiễn. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa đạt yêu cầu.
 
Việc cụ thể hóa một số quy định về công tác cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng và chậm so với yêu cầu, đánh giá cán bộ có nơi chưa sát. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức có mặt thực hiện chưa tốt. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề có nơi còn yếu và chậm đổi mới.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc đôn đốc xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính còn chậm. Chất lượng kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, còn xảy ra tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là các khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư. Giải quyết khiếu kiện có vụ việc chưa kịp thời; công tác hoà giải ở cấp cơ sở có nơi còn hạn chế.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị, dân vận chính quyền, cơ quan nhà nước ở một số nơi có mặt còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ thi hành công vụ chưa làm tốt công tác dân vận, một số cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm vận động, tuyên truyền, thuyết phục nhân dân.

Sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chậm, tồn tại một số bất cập, yếu kém trong thời gian dài. Các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (Par Index), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) hằng năm đều ở mức thấp. 

Việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể CT-XH ở một số nơi chưa hiệu quả, nhất là cấp cơ sở. Hoạt động của tổ chức đoàn thể ở địa bàn dân cư và công tác củng cố tổ chức cơ sở hội, đoàn ở một số nơi còn hạn chế.  

Việc chấp hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp trên, thực hiện quy chế làm việc, duy trì kỷ cương, kỷ luật ở một số cơ quan, tổ chức, cá nhân có thời điểm chưa nghiêm túc. Công tác phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với địa phương có việc thiếu chặt chẽ và chưa hiệu quả, còn tình trạng “đùn đẩy”, “né tránh”. Vai trò, trách nhiệm của một số tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp ở cơ sở chưa được phát huy, hiệu quả giải quyết thấp và còn lúng túng.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Tỉnh ủy xác định quán triệt sâu sắc để tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là:

(1) Tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy là "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", biến tư tưởng, tinh thần đó thành hành động thực tiễn, nhất quán của tất cả các cấp, các ngành, của từng cơ quan, đơn vị; tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời tăng cường niềm tin, sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy; thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

(2) Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của các cơ quan báo chí. Chủ động nắm, dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, xử lý thông tin dư luận xã hội, báo chí. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân. Tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông".

(3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW. Trọng tâm vào việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Thực hiện tốt việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái của cán bộ, đảng viên vào sinh hoạt chi bộ. 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là ở nông thôn, doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản; khắc phục tình trạng trưởng thôn, bản không phải là đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung của đại hội ở các cấp, nhất là khâu chuẩn bị báo cáo chính trị và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp gắn với xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh. 

(4) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, công tác cán bộ và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo tinh thần rõ đến đâu xử lý đến đó. Phát huy vai trò của của cơ quan dân cử, MTTQ, báo chí và Nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, dân vận của các cơ quan nhà nước. 

(5) Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương. 
Tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. UBND các cấp tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các chủ trương của cấp ủy, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của cấp ủy và HĐND. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, trọng tâm vào những lĩnh vực quan trọng dễ xảy ra sai phạm; chú trọng thanh tra trách nhiệm và kiểm tra, đôn đốc khắc phục sau thanh tra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu kiện ngay tại cơ sở; ngăn ngừa khiếu kiện vượt cấp, kéo dài tạo thành điểm nóng tại cơ sở.

(6) Tiếp tục phát huy dân chủ, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên; củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân; tạo sự đồng thuận của nhân dân, củng cố và phát huy khối đoàn kết các dân tộc, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Với những kết quả đạt được trong 3 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định, tỉnh Lai Châu sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII./.

Tác giả: Lê Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 152-KH/TU

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 12 | lượt tải:1

Số 1712-KH/HVCTQG

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

lượt xem: 270 | lượt tải:59

Số 1228-CV/TU

Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

lượt xem: 1126 | lượt tải:314

Số 04-TB/HĐ

Thông báo kết quả chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 866 | lượt tải:83

Số:67/2022/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

lượt xem: 5033 | lượt tải:1063
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay20,936
  • Tháng hiện tại841,268
  • Tháng trước1,119,475
  • Tổng lượt truy cập18,914,253
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down