Lai Châu cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thứ năm - 17/11/2022 03:01 1.446 0
Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc, năm 2022 tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu và kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo động lực quan trọng để Lai Châu vững bước phát triển trong năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Mùa vàng trên cánh đồng Mương Than - Than Uyên
Mùa vàng trên cánh đồng Mương Than - Than Uyên
Bước vào năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm; quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, năng lực nội tại chưa cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng cao; thời tiết diễn biến diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân,...
 
Bám sát chủ đề năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp”, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực như: Ngân sách; quản lý đầu tư; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý đất đai, xây dựng; tổ chức xây dựng Đề án, chú trọng đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, gắn với tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo tiếp tục xây dựng và hoàn thành các chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị và triển khai thực hiện các thông báo, kết luận, nhiệm vụ Tỉnh ủy giao. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại các kỳ họp. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; tổ chức quảng bá, giới thiệu tiềm năng, ưu đãi và cơ chế chính sách của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong năm 2022 đã có 60 doanh nghiệp vào khảo sát, đề xuất phương án đầu tư trên địa bàn tỉnh; cấp đăng ký thành lập mới 165 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 4.000 tỷ đồng, tăng 35 doanh nghiệp so với năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, trong năm đã xây dựng 7 mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao 11 quy trình kỹ thuật cho Nhân dân. Tổ chức thành công Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022, giới thiệu quảng bá tiềm năng, lợi thế của cây Sâm và các sản phẩm từ Sâm đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai được đặc biệt chú trọng. UBND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quyết liệt thực hiện các giải pháp giải tỏa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại một số địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; khi thác và sử dụng đất có hiệu quả... Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư cũng được quan tâm chỉ đạo; UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2022. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, đặc biệt tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Lai Châu năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch và đạt kết quả xuất sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Những giải pháp trên đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước đạt 8,96%, vượt 1,26% kế hoạch. Trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,2%; dịch vụ tăng 6%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 48,38 triệu đồng, vượt chỉ tiêu (kế hoạch 47,9 triệu đồng), tăng 3,9 triệu đồng so với năm 2021. Nổi bật là tổng sản sản lượng lương thực ước đạt 225.000 tấn, vượt kế hoạch 1.500 tấn. Diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả đều vượt chỉ tiêu. Công tác trồng mới vượt 49,6%; công tác bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đúng quy định. Triển khai thực hiện Đề án nông thôn mới gắn với du lịch đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đánh giá phân hạng 2 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh; kết quả đánh giá phân hạng đợt một năm 2022 có 18 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, đến nay toàn tỉnh đã có 124 sản phẩm OCOP. Sản xuất công nghiệp có mức tăng khá,  vượt 3,3%  kế hoạch, tăng 14,7% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt vượt 57,3% so với dự toán Trung ương giao, vượt 51,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đạt được nhiều kết quả, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 theo kế hoạch. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo nhất quán, toàn diện, linh hoạt; kịp thời điều chỉnh các biện pháp y tế quản lý, phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông được triển khai tích cực, đồng bộ, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Các chính sách an sinh - xã hội, lao động việc làm và giảm nghèo bền vững được thực hiện đúng, đủ, kịp thời và minh bạch. Năm 2022 ước thực hiện giải quyết việc làm cho 8.863 lao động, vượt 10,4% kế hoạch; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 55,2% kế hoạch; đào tạo được 8.972 lao động, vượt 12,2% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 3,7%, vượt 0,6 điểm% so với kế hoạch; trong đó, riêng các huyện nghèo giảm 5,0%, vượt 0,2 điểm% so với kế hoạch, cao hơn 0,7 điểm% so với năm 2021. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được nâng lên, củng cố niềm tin của Nhân dân các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ.
Kết quả trên tạo động lực quan trọng để Lai Châu tiếp tục vững bước vào năm 2023, với mục tiêu: “Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao hiệu quả thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh tạo động lực phát triển. Trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch; phát triển công nghiệp có lợi thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả ngành công nghiệp, mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng địa phương; cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng đa giá trị, sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chất lượng dân số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại”. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước”./.

Tác giả: Ngọc Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 350 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2070 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3109 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3148 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3390 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay18,890
  • Tháng hiện tại536,991
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,298,757
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down