Lai Châu nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội

Thứ sáu - 29/04/2022 04:59 509 0
Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội đối với công tác lãnh đạo, quản lý thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong những năm qua Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.
Thông qua Hội nghị Báo cáo viên hằng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành giao ban công tác tư tưởng, nắm tình hình dư luận xã hội
Thông qua Hội nghị Báo cáo viên hằng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành giao ban công tác tư tưởng, nắm tình hình dư luận xã hội
Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội luôn được quan tâm, triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chú trọng, đổi mới cả về nội dung và hình thức thực hiện, bám sát thực tiễn đời sống; kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm, nhân dân quân tâm, trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu chỉ đạo, định hướng các cơ quan tư tưởng, văn hóa, đội ngũ báo viên, tuyên truyền viên bám sát cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thường xuyên dự báo những diễn biến tư tưởng mới có thể nảy sinh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp ở cơ sở...

Thường xuyên duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp, thông tin thời sự gắn với giao ban công tác tư tưởng, qua đó kịp thời nắm tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát tại cơ sở. Định kỳ hằng quý, năm (hoặc đột xuất) tổ chức giao ban báo chí, họp báo để cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhất là những vấn đề liên quan đến các sự kiện quan trọng, vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm. Năm 2021, ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương đã cung cấp 512 thông tin về các vấn đề nảy sinh ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực như (tình hình dịch bệnh Covid - 19, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tình hình an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng, đạo đức cán bộ...).

Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2025, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn, ban hành quyết định công nhận cộng tác viên dư luận xã hội (cấp tỉnh 35 đồng chí; cấp huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có 213 đồng chí). Đây là những đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đảm bảo cơ cấu hợp lý, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và các giai tầng xã hội. Đa số cộng tác viên thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất) bằng văn bản, qua điện thoại; chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nhất là địa bàn sinh sống, tổng hợp phản ánh trung thực, khách quan các luồng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; Năm 2021, đã cung cấp 2.010 lượt thông tin, trong đó có nhiều thông tin có giá trị, giúp các cấp, các ngành nắm rõ thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Một số cộng tác viên đã có đề xuất, kiến nghị những giải pháp giúp các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, kịp thời, hiệu quả băn khoăn, kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng, sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cùng với đó, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thông qua các buổi làm việc, tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo chủ chốt các cấp với người dân được duy trì thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Hằng tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân; các cấp, các ngành duy trì thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý, giải quyết, nhất là những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân, không để bức xúc, nổi cộm kéo dài.

Công tác điều tra xã hội học được đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện khá hiệu quả. Năm 2021, thực hiện 2 cuộc điều tra xã hội học với 3.000 phiếu. Quý I/2022, thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong điều tra kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 3/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 với gần 6.000 người tham gia điều tra. Nội dung các cuộc điều tra tập trung vào việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, thu được những thông tin nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn là trung thực, khách quan, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời có biện pháp giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh góp phần ổn định công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội của tỉnh cũng còn một số hạn chế: công tác nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng có việc chưa đầy đủ, kịp thời; một số cộng tác viên hoạt động chưa hiệu quả, còn chậm trong việc nắm bắt những vấn đề quan trọng, những diễn biến mới; việc theo dõi, đánh giá kết quả xử lý, giải quyết vấn đề mà cộng tác viên phản ánh hiệu quả thực hiện còn thấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian tới cần triển khai một số giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhằm cung cấp những thông tin có độ chính xác tin cậy cao; chủ động tham mưu cấp ủy hằng tháng theo dõi, đánh giá kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề được cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh, đề xuất, kiến nghị; phối hợp với các lực lượng, địa phương trong việc nắm tình hình và tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW. Phối hợp chặt chẽ giữa ban tuyên giáo với ủy ban nhân dân cùng cấp trong nắm bắt và giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác dư luận xã hội. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các cuộc điều tra xã hội học để nắm bắt thông tin dư luận, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới./.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 48 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2889 | lượt tải:487

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2315 | lượt tải:79

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3075 | lượt tải:319
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,834,609
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down