Lai Châu tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí

Thứ bảy - 12/11/2022 05:09 596 0
Nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của báo chí, trong những năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1312-QĐ/TU ngày 17/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy Sở Thông tin và Truyền thông, cấp ủy Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Thông qua hội nghị giao ban báo chí kịp thời đánh giá công tác chỉ đạo, định hướng, tình hình hoạt động báo chí
Thông qua hội nghị giao ban báo chí kịp thời đánh giá công tác chỉ đạo, định hướng, tình hình hoạt động báo chí
Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền Thông, Hội Nhà báo và các cơ quan đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí được tăng cường, nhất là tham mưu cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực báo chí. Đã phối hợp tham mưu quy hoạch, phát triển báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2015 và định hướng đến năm 2020; quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyết định số 241-QĐ/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” trong đó có nhiệm vụ về phát triển hoạt động các cơ quan báo chí của tỉnh; Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh” và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 5/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức giao ban giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan báo chí để trao đổi, cung cấp thông tin được duy trì thường xuyên. Từ quý IV/2008 đến hết quý IV/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp tổ chức 37 hội nghị giao ban báo chí; từ năm 2018 đến năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp tổ chức 18 hội nghị. Thông qua hội nghị giao ban đã kịp thời đánh giá công tác chỉ đạo, định hướng, tình hình hoạt động báo chí; nắm và xử lý, tham mưu xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh của phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan báo chí của tỉnh, báo Trung ương thường trú tại tỉnh và những người làm báo, văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh để động viên, tôn vinh, khen thưởng những nhà báo, văn nghệ sỹ tiêu biểu, theo đó từ năm 2011 đến năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 527 lượt nhà báo, văn nghệ sỹ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin được chú trọng triển khai thực hiện, đã công bố danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, phóng viên trao đổi tác nghiệp, lấy thông tin tuyên truyền. Từ 2008 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 52 cuộc họp báo thường kỳ, đột xuất nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống, đầy đủ nhất về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, phục vụ cho công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Hội Nhà báo thường xuyên cung cấp thông tin về công tác quản lý hội viên và hoạt động của hội viên theo đúng quy định; kiến nghị các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội thông qua các báo cáo giao ban hằng quý, các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu...

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên  được thực hiện hiệu quả. Hằng năm, các cơ quan báo chí đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, gắn với tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và quy hoạch cán bộ. Từ năm 2008 đến nay, Hội Nhà báo đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho gần 540 lượt hội viên, phóng viên; vừa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vừa phổ biến các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo quản lý báo chí. Các cơ quan báo chí đã cử 103 lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên đi đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị.

 Các hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng từ nguồn kinh phí của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam được thực hiện hiệu quả. Hằng năm, lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc tôn vinh, khen thưởng kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ những người làm báo sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh đã xét duyệt, hỗ trợ cho 275 tác phẩm với tổng số 740 triệu đồng. Tổ chức thành công Giải Báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2021 - 2022, có 235 tác phẩm của các tác giả là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, ấn phẩm mang tính báo chí của tỉnh, báo Trung ương thường trú tại tỉnh tham dự, đã lựa chọn và trao giải cho 56 tác phẩm. Các hoạt động tổ chức Hội Báo xuân hàng năm được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần đưa thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thông qua các ấn phẩm báo chí.

Việc quản lý văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên báo chí thường trú tại địa phương được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 cơ quan báo Trung ương thường trú tại tỉnh, 1 văn phòng đại diện, tổng số 7 phóng viên thường trú. Các cơ quan đại diện, phóng viên cơ bản thực hiện đúng Luật Báo chí. Thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật, quan trọng của tỉnh, định hướng dư luận, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ, thường xuyên, chủ yếu tập trung theo các nhiệm vụ, sự kiện chính trị quan trọng. Nội dung phối hợp chủ yếu thông qua giao ban báo chí hằng quý, việc phối hợp trao đổi về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao chất lượng các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về chỉ đạo, quản lý báo chí. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động quản lý báo chí và định hướng truyền thông theo quý/năm đảm bảo nội dung, phù hợp với thực tiễn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 224-KL/TU và Kế hoạch số 61-KH/TU, Kế hoạch số 111-KH/TU. Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí; tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Thường xuyên thông tin định kỳ cho báo chí; quản lý thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về báo chí. Phát huy vai trò Hội Nhà báo tỉnh quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích của hội viên; đẩy mạnh theo dõi, giám sát, kiểm tra việc hoạt động, hành nghề báo chí. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên; động viên khuyến khích hội viên, những người làm báo trong tỉnh tích cực tham gia giải báo chí của Trung ương, của tỉnh góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên báo chí./.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 48 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2889 | lượt tải:487

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2315 | lượt tải:79

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3075 | lượt tải:319
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,835,275
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down